REGIJA BIH STOČARI TRA­ŽE ZAŠTITU OD JEFTINE BRAZILSKE GOVEDINE

EU s juž­no­ame­rič­kim zem­lja­ma pot­pi­sa­la ugo­vor o slo­bod­noj tr­go­vi­ni

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Bu­du­ći da ima pot­pi­san Spo­ra­zum o slo­bod­noj tr­go­vi­ni s EU vje­ro­jat­no je da će tr­ži­šte BiH pre­pla­vi­ti me­so lo­še kva­li­te­te i ni­ske ci­je­ne

BiH po­ljo­pri­vred­ni­ci stra­hu­ju da će na do­ma­će tr­ži­šte ma­sov­ni­je po­če­ti pris­ti­za­ti smrz­nu­ta go­ve­di­na i svi­nje­ti­na iz Ar­gen­ti­ne, Bra­zi­la, Pa­ra­gva­ja i Uru­gva­ja, što bi ih, ka­ko tvrde, sta­vi­lo u iz­u­zet­no ne­po­vo­ljan po­lo­žaj u tr­žiš­noj utak­mi­ci.

Nji­hov strah je us­li­je­dio na­kon in­for­ma­ci­je da je Eu­rop­ska uni­ja na­kon 20 go­di­na pre­go­vo­ra pot­pi­sa­la Spo­ra­zum o slo­bod­noj tr­go­vi­ni s MERCOSUR­om (blo­kom juž­no­ame­rič­kih dr­ža­va), vri­je­dan sto­ti­ne mi­li­ju­na eura, pi­šu Ne­za­vis­ne no­vi­ne. Spo­ra­zum tre­ba­ju ra­fi­ci­ra­ti sve zem­lje čla­ni­ce EU.

Vi­so­ke su­bven­ci­je

U otvo­re­nom pi­smu Sa­vez udru­že­nja po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­đa­ča Re­pu­bli­ke Sr­p­ske pod­sje­ća da BiH ima pot­pi­san Spo­ra­zum o slo­bod­noj tr­go­vi­ni s EU, te da u BiH ula­zi “sve i sva­šta ka­da je ri­ječ o proizvodim­a po­ljo­pri­vred­nog porijekla”, i to bez ogra­ni­če­nja. “To nam je već stva­ra­lo ogrom­ne pro­ble­me u po­ljo­pri­vre­di. Ako kre­ne uvoz po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da iz ze­ma­lja Juž­ne Ame­ri­ke u EU, ko­ji su iz­u­zet­no vi­so­ko su­bven­ci­oni­ra­ni i iz­voz­no do­dat­no po­tak­nu­ti, a ri­ječ je o smrz­nu­tom svinj

POTROŠAČKE UDRUGE KA­ŽU DA NA UVOZNIM PROIZVODIM­A TRE­BA BI­TI OZNAČENA ZEMLJA PORIJEKLA, TE DA ĆE KUPCI UNA­TOČ VEĆOJ CIJENI KUPOVATI DO­MA­ĆE

skom i go­ve­đem me­su, vo­ću, pše­ni­ci, še­će­ru, so­ji, itd., mo­že­te li za­mis­li­ti šta će bi­ti s na­šom pro­izvod­njom”, pi­ta­ju iz Sa­ve­za.

Po­ljo­pri­vred­ni­ci stra­hu­ju da će u BiH za­vr­ši­ti sve ono što po kva­li­te­ti ne­će od­go­va­ra­ti pro­bir­lji­vom europ­skom tr­ži­štu. “Ni­ka­ko ne mo­že­mo kon­ku­ri­ra­ti tim proizvodim­a”, is­ti­ču iz Sa­ve­za udru­že­nja po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­đa­ča Re­pu­bli­ke Sr­p­ske.

Mo­že li po­mo­ći dr­ža­va?

“Ako nji­ho­vi pro­izvo­di po tak­vim ci­je­na­ma do­đu kod nas, ne­ma­mo ni­kak­ve šan­se. Dr­ža­va na­šu pro­izvod­nju mo­že sa­ču­va­ti je­di­no uvo­đe­njem za­štit­nih mje­ra”, ka­že Sto­jan Ma­rin­ko­vić, pred­sjed­nik Sa­ve­za udru­že­nja po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­đa­ča RS, ko­ji do­da­je da pos­to­ji strah da tak­vo, za­le­đe­no me­so ne­će bi­ti kvalitetno. Me­đu­tim, potrošačke udruge tvrde da pos­to­ji rje­še­nje: ako uvoznim proizvodim­a kroz dek­la­ra­ci­ju bu­de oz­na­če­no po­ri­jek­lo kupci će se una­toč većoj cijeni opre­di­je­li­ti za do­ma­će. “Po­tro­ša­či­ma je jas­no da je do­ma­ći pro­izvod bo­lji”, rek­la je Gor­da­na Bu­lić, pred­sjed­ni­ca Klu­ba po­tro­ša­ča TK Tuz­la.

U na­ve­de­nom spo­ra­zu­mu ri­ječ je pri­je sve­ga o tr­go­vi­ni go­ve­di­nom gdje eu­rop­ske pro­izvo­đa­če bri­ne Bra­zil, naj­ve­ći svjet­ski iz­voz­nik tog me­sa, ko­ji go­ve­di­nu pro­da­je po znat­no jef­ti­ni­jim ci­je­na­ma. Pre­ma spo­ra­zu­mu, zem­lje MERCOSUR­a mo­gu pla­si­ra­ti čak 99.000 to­na govedine na europ­sko tr­ži­šte s ca­ri­nom od sa­mo 7,5%, ali i uz dru­ge po­god­nos­ti.

Pro­izvo­đa­či iz BiH ne mo­gu kon­ku­ri­ra­ti smrz­nu­tom svinj­skom i go­ve­đem me­su iz Juž­ne Ame­ri­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.