Me­đu­na­rod­no priz­na­nje za kva­li­te­tu mre­ža kao kru­na 20-go­diš­njeg ra­zvo­ja

To­mis­lav Ma­kar, glav­ni di­rek­tor za teh­ni­ku A1 Hr­vat­ska, go­vo­ri o naj­z­na­čaj­ni­jim pos­lov­nim is­ko­ra­ci­ma i pla­no­vi­ma kom­pa­ni­je ko­ja nas­tav­lja in­ten­ziv­no inves­ti­ra­ti u vi­so­ku teh­no­lo­gi­ju

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Broj­ne ino­va­ci­je i teh­no­lo­ška pos­tig­nu­ća, uz snaž­na ula­ga­nja po­ka­za­li su se kao naj­bo­lja for­mu­la

Proš­le go­di­ne u lis­to­pa­du na za­gre­bač­kom Žit­nja­ku pred­stav­lje­no je no­vo ime i brend te­le­ko­ma Vip­net – A1 Hr­vat­ska – či­me je ovaj te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski div na­pra­vio zna­ča­jan za­okret i pos­lov­ni is­ko­rak ne sa­mo kroz di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju, već i kroz zna­čaj­nu na­do­grad­nju nji­ho­ve mo­bil­ne i fik­s­ne mre­že. U razvoj kom­pa­ni­je ulo­ži­li su vi­še od dvi­je mi­li­jar­de eura, a ove go­di­ne sla­ve 20. go­diš­nji­cu pos­lo­va­nja na hr­vat­skom tr­ži­štu.

Kak­va je go­di­na pred te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skim di­vom, što je u ovih 20 go­di­na bi­lo ključ­no za us­pješ­no pos­lo­va­nje i za­do­volj­ne ko­ris­ni­ke te kak­ve na­pred­ne teh­no­lo­gi­je ra­zvi­ja­ju, za Pos­lov­ni dnev­nik ot­krio je To­mis­lav Ma­kar, glav­ni di­rek­tor za teh­ni­ku A1 Hr­vat­ska.

Za­što je ovo važ­na go­di­na za A1 Hr­vat­ska?

Na­kon vr­lo di­na­mič­ne proš­le go­di­ne ti­je­kom ko­je je kom­pa­ni­ja pro­la­zi­la kroz di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju, nas­ta­vi­la s iz­grad­njom op­tič­ke mre­že, na­do­gra­di­la mo­bil­nu mre­žu s na­pred­nim funk­ci­onal­nos­ti­ma te pro­ve­la op­se­žan pro­jekt pro­mje­ne na­zi­va bren­da, jed­na­kim je in­ten­zi­te­tom nas­ta­vi­la i u 2019.

Tvrt­ka je po­čet­kom ovog mje­se­ca pros­la­vi­la 20 go­di­na pos­lo­va­nja na hr­vat­skom tr­ži­štu te je pri­tom pre­poz­na­ta od stra­ne neo­vis­nog me­đu­na­rod­nog is­tra­ži­va­nja P3 kao pru­ža­telj naj­bo­lje ko­nver­gent­ne us­lu­ge u Hr­vat­skoj – s naj­bo­ljom mo­bil­nom mre­žom i fik­s­nom mre­žom s naj­ve­ćim br­zi­na­ma pre­uzi­ma­nja sa­dr­ža­ja s in­ter­ne­ta i mi­ni­mal­nom la­ten­ci­jom. Osim ovog priz­na­nja ko­je je pris­ti­glo kao vr­hu­nac ino­va­tiv­nos­ti i ula­ga­nja ti­je­kom svih ovih go­di­na, tvrt­ka je os­tva­ri­la i broj­ne teh­no­lo­ške is­ko­ra­ke u te­ku­ćoj go­di­ni po pi­ta­nju ra­zvo­ja mo­bil­ne mre­že po­put NB IoT na­ci­onal­nog po­kri­va­nja, mre­že ko­ju ko­ris­te sen­zo­ri i te­le­me­tri­ja, i im­ple­men­ta­ci­je no­vih 5G funk­ci­onal­nos­ti.

Va­ša je mre­ža šes­ti put osvo­ji­la cer­ti­fi­kat za naj­bo­lju mo­bil­nu mre­žu uz priz­na­nje za naj­br­žu fik­s­nu mre­žu. Ko­je ste vri­jed­nos­ti ti­je­kom go­di­na ra­zvi­ja­li i ko­je su se po­ka­za­le kao im­pe­ra­tiv za us­pješ­no pos­lo­va­nje i za­do­volj­ne ko­ris­ni­ke?

A1 Hr­vat­ska za­ko­ra­či­la je na hr­vat­sko tr­ži­šte 1999. go­di­ne kao naj­ve­ća gre­en­fi­eld inves­ti­ci­ja. Kom­pa­ni­ja se ta­da po­zi­ci­oni­ra­la kao ino­va­tiv­na i dru­ga­či­ja pri­ča, a ino­va­tiv­ni duh, fo­kus na kva­li­te­tu i am­bi­ci­oz­nost za­dr­žan je sve do da­nas.

Broj­ne ino­va­ci­je i teh­no­lo­ška pos­tig­nu­ća, uz kons­tant­na snaž­na ula­ga­nja po­ka­za­li su se ti­je­kom go­di­na kao naj­bo­lja for­mu­la ka­da je u pi­ta­nju us­pješ­no pos­lo­va­nje kom­pa­ni­je i kraj­nje za­do­volj­stvo ko­ris­ni­ka.

Osim vri­jed­nos­ti, ra­zvi­ja­li ste i rje­še­nja i te­le­kom us­lu­ge. Ko­ja bis­te iz­dvo­ji­li kao naj­us­pješ­ni­ja i ko­ja je nji­ho­va do­da­na vri­jed­nost?

Tvrt­ka je pred­sta­vi­la broj­ne ino­va­ci­je i teh­no­lo­ška pos­tig­nu­ća ti­je­kom po­s­ljed­njih 20 go­di­na, a sve su one na svoj na­čin bi­le od ve­li­kog zna­ča­ja za kraj­nje ko­ris­ni­ke.

Me­đu naj­us­pješ­ni­ja rje­še­nja i us­lu­ge u sa­mim po­če­ci­ma ubra­ja­ju se uvo­đe­nje pr­vog pre­pa­ida u Hr­vat­skoj, pr­va služ­ba za ko­ris­ni­ke ko­ja je ra­di­la 0­24, us­lu­ga SMS par­kin­ga me­đu pr­vim tak­vim ser­vi­si­ma u svi­je­tu, kao i ne­što kas­ni­je Ho­me­box, pr­va sup­s­ti­tu­ci­ja fik­s­ne mre­že mo­bil­nom teh­no­lo­gi­jom u Hr­vat­skoj. Osim to­ga, A1 Hr­vat­ska je me­đu pr­vi­ma u svi­je­tu svo­jim je ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ći­la MMS u ro­amin­gu, pr­va je os­tva­ri­la kon­fe­ren­cij­ski vi­de­opo­ziv iz­me­đu če­ti­ri gra­da, kao i pr­vi me­đu­na­rod­ni vi­de­opo­ziv. Pri­mjer jed­ne od no­vi­jih ino­va­ci­ja ko­ju je tvrt­ka pred­sta­vi­la je A1 NB IoT mre­ža i to kao pr­vi i je­di­ni pru­ža­telj na­ci­onal­ne po­kri­ve­nos­ti tom teh­no­lo­gi­jom.

Ona omo­gu­ću­je ve­li­kom bro­ju ure­đa­ja, od­nos­no sen­zo­ra, da ša­lju po­treb­ne in­for­ma­ci­je s lo­ka­ci­ja gdje stan­dard­ni mo­bil­ni sig­nal ne­ma pro­dor­nost, što je od ve­li­ke ko­ris­ti za pos­lov­ne ko­ris­ni­ke ko­ji­ma je po­treb­na tak­va teh­no­lo­gi­ja. Sav taj niz ino­va­ci­ja pro­mi­je­nio je na­čin na ko­ji da­nas me­đu­sob­no ko­mu­ni­ci­ra­mo, pos­lu­je­mo i u ko­nač­ni­ci – ži­vi­mo.

Dak­le, me­đu pr­vi­ma ste ko­ris­ti­li na­pred­ne teh­no­lo­gi­je, no što ste no­vo im­ple­men­ti­ra­li?

Us­po­red­no s pla­si­ra­njem ino­va­ci­ja i teh­no­lo­ških rje­še­nja ko­ji­ma je cilj una­pri­je­di­ti ži­vo­te su­gra­đa­na, tvrt­ka ko­ris­ti broj­ne na­pred­ne teh­no­lo­gi­je ko­je upra­vo omo­gu­ću­ju im­ple­men­ta­ci­ju na­ve­de­nih pos­tig­nu­ća. In­te­gri­ra­li smo ro­bo­te u ru­tin­ske i stan­dar­di­zi­ra­ne di­je­lo­ve sva­kod­nev­nog ra­da, a pri­tom su ro­bo­ti­za­ci­ja i di­gi­ta­li­za­ci­ja omo­gu­ći­li auto­ma­ti­za­ci­ju pro­ce­sa. Ro­bo­ti­za­ci­ja u A1 Služ­bi za ko­ris­ni­ke olak­ša­va za­pos­le­ni­ci­ma sva­kod­nev­ni po­sao, a ko­ris­ni­ci­ma bo­lje di­gi­tal­no is­kus­tvo. Po pi­ta­nju teh­no­lo­ških is­ko­ra­ka pre­ma im­ple­men­ta­ci­ji 5G teh­no­lo­gi­je, je­dan od pri­mje­ra je op­ti­mi­za­ci­ja mre­že i na­pred­na pri­mje­na MI­MO i ed­ge com­pu­ting teh­no­lo­gi­ja ko­ji­ma je smo omo­gu­ći­li ve­li­ke br­zi­ne mo­bil­nog sur­fa­nja te pre­ni­je­li gi­ga­bit­ne ka­pa­ci­te­te na oto­ke i pri­tom na lo­ka­ci­ja­ma osi­gu­ra­la per­for­man­se jed­na­ke oni­ma na op­tič­koj in­fras­truk­tu­ri. Pri­mjer us­pješ­nog ko­ri­šte­nja na­ve­de­nih teh­no­lo­gi­ja su gi­ga­bit­ni oto­ci Cres i Rab.

Ko­li­ko ste ukup­no ula­ga­li u razvoj tvrt­ke, u što se ula­ga­lo i ko­je ste si ci­lje­ve pri­tom za­da­li?

A1 Hr­vat­ska je od do­la­ska na do­ma­će tr­ži­šte inves­ti­ra­la vi­še od dvi­je mi­li­jar­de eura. Naj­vi­še se ula­ga­lo u in­fras­truk­tu­ru od­nos­no mo­der­ni­za­ci­ju i kva­li­te­tu mre­že. Kroz broj­na una­p­rje­đe­nja i teh­no­lo­ške ino­va­ci­je, kom­pa­ni­ja je zna­čaj­no pri­do­ni­je­la ra­zvo­ju i na­pret­ku te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog tr­ži­šta. Zna­čaj­no ula­že­mo u razvoj na­še naj­ve­će vri­jed­nos­ti – lju­di, go­diš­nje se za edu­ka­ci­ju iz­dva­ja oko 4 mi­li­ju­na ku­na.

Spo­me­nu­li ste i im­ple­men­ta­ci­ju 5G mre­že, ina­če ak­tu­al­nu i go­ru­ću te­mu...

U IDUĆE 3 DO 4 GO­DI­NE INVESTIRAT ĆEMO 500 MI­LI­JU­NA EURA U DIGITALIZA­CIJU HR­VAT­SKE OD­NOS­NO RAZVOJ INFRASTRUK­TURE, OPTIKU I 5G

A1 Hr­vat­ska nas­ta­vit će snaž­no i kon­ti­nu­ira­no inves­ti­ra­ti pre­ma no­vim di­gi­tal­nim rje­še­nji­ma, kao i pre­ma uvo­đe­nju

5G teh­no­lo­gi­je u Hr­vat­skoj. Upra­vo će 5G mre­ža otvo­ri­ti vra­ta če­t­vr­toj in­dus­trij­skoj re­vo­lu­ci­ji. Za­hva­lju­ju­ći nje­zi­noj pri­mje­ni mno­ge će tvrt­ke mo­ći na­pra­vi­ti zna­čaj­ne is­ko­ra­ke te po­nu­di­ti sa­svim no­va, ino­va­tiv­na di­gi­tal­na rje­še­nja ko­ja će svi­ma iz­mi­je­ni­ti ži­vo­te na bo­lje. 5G teh­no­lo­gi­ja će omo­gu­ći­ti auto­ma­ti­za­ci­ju i ro­bo­ti­za­ci­ju na sva­ko­me ko­ra­ku, kao i gi­ga­bit­ne br­zi­ne na ci­je­lom po­dru­čju Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske što je je­dan od pre­du­vje­ta di­gi­ta­li­za­ci­je. A1 Hr­vat­ska sprem­na je uves­ti 5G teh­no­lo­gi­ju i to smo ne­dav­no po­ka­za­li de­mons­tra­ci­jom gi­ga­bit­ne br­zi­ne u ži­voj mre­ži na ne­ko­li­ko mo­bil­nih ure­đa­ja. U iduće 3 do 4 go­di­ne investirat ćemo 500 mi­li­ju­na eura u digitaliza­ciju Hr­vat­ske od­nos­no razvoj infrastruk­ture, optiku i 5G teh­no­lo­gi­ju. ❖

PD

A1 Hr­vat­ska pre­poz­na­ta je kao pru­ža­telj naj­bo­lje ko­nver­gent­ne us­lu­ge – s naj­bo­ljom mo­bil­nom mre­žom i fik­s­nom mre­žom s naj­ve­ćim br­zi­na­ma pre­uzi­ma­nja sa­dr­ža­ja s in­ter­ne­ta i mi­ni­mal­nom la­ten­ci­jom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.