Ro­bo­ti Gi­de­on Brot­her­sa ra­de u skla­di­štu Atlan­ti­ca

Au­to­no­mi­ja Pre­no­se do 800 kg ro­be i pot­pu­no su in­te­gri­ra­ni u sus­tav tvrt­ke

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ✑ BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­[email protected]­lov­ni.hr

Na­kon To­ki­ća i pre­hram­be­na i dis­tri­bu­cij­ska kom­pa­ni­ja gru­pa u kom­plek­su u Ve­li­koj Go­ri­ci po­če­la je tes­ti­ra­ti ure­đa­je za pri­je­nos te­re­ta ko­ji su ra­zvi­je­ni u Hr­vat­skoj

Atlan­tic gru­pa, pre­hram­be­na i dis­tri­bu­cij­ska mul­ti­na­ci­onal­ka sa sje­di­štem u Hr­vat­skoj za­po­če­la je tes­ti­ra­ti ro­bo­te osječ­kog star­tu­pa Gi­de­on Brot­her­sa u svom no­vom lo­gis­tič­ko­dis­tri­bu­tiv­nom cen­tru u Ve­li­koj Go­ri­ci. Gi­de­on je pret­hod­no ugo­vo­rio tes­ti­ra­nja u Atlanticu, Or­bi­cu i To­ki­ću. Za ovo tes­ti­ra­nje na­vo­di da je dru­gi pi­lot pro­jekt u pro­duk­cij­skim uvje­ti­ma.

Mla­den Pej­ko­vić, sta­ri­ji iz­vr­š­ni di­rek­tor za tran­sfor­ma­ci­ju i in­for­ma­cij­ske teh­no­lo­gi­je Atlan­tic gru­pe ka­že da ovim po­t­vr­đu­ju li­der­sku po­zi­ci­ju u in­dus­tri­ji.

Pra­će­nje svjet­skih tren­do­va

“Vi­di­mo broj­ne prednosti pri­mje­ne Gi­de­ono­vih robota, po­put po­ve­ća­nja učin­ko­vi­tos­ti, ublažavanj­e pro­ble­ma nedostatka rad­ni­ka, ko­ji se osje­ti ne sa­mo u tu­riz­mu i pro­izvod­nji, ne­go i u dis­tri­bu­ci­ji, a k to­me mi ov­dje i razbijamo famu o ro­bo­ti­ma ko­ji uzimaju poslove, jer pra­va je pri­ča, za­pra­vo, su­rad­nja lju­di i robota, gdje re­pe­ti­tiv­ne i do­sad­ne za­dat­ke pre­uzi­ma­ju pa­met­ni stro­je­vi i ta­ko omo­gu­ću­ju ljudima da se usre­do­to­če na kre­ativ­ni­ji rad i nad­zor, po­ve­ća­va­ju­ći za­do­volj­stvo rad­ni­ka, te učinkovito­st pos­lo­va­nja”, ka­že Pej­ko­vić. Sk­la­di­šte u Ve­li­koj Go­ri­ci pot­pu­no je auto­ma­ti­zi­ra­no. Gi­de­ono­vi ro­bo­ti, ko­ji auto­nom­no pre­no­se te­ret no­si­vos­ti 800 ki­lo­gra­ma, na­ime, in­te­gri­ra­ni su u Atlan­ti­cov sus­tav uprav­lja­nja skla­di­štem. Za tu po­tre­bu Gi­de­on je su­ra­đi­vao s tvrt­kom Symp­hony Re­ta­ilAI, či­ji je sof­tver omo­gu­ćio da se ro­bo­ti­ma elek­tro­nič­ki iz­da­ju svi rad­ni za­da­ci.

Mi­lan Ra­čić, glav­ni di­rek­tor za rast i su­os­ni­vač Gi­de­on Brot­her­sa ka­že da Atlan­tic na ovaj na­čin pra­ti svjet­ske tren­do­ve u di­gi­ta­li­za­ci­ji pos­lo­va­nja i e-tr­go­vi­ni. Tvrt­ka Gi­de­on Brot­hers os­no­va­na je pri­je dvi­je go­di­ne. Bro­ji 55 stal­no za­pos­le­nih, uklju­ču­ju­ći i de­set dok­to­ra zna­nos­ti te 31 ma­gis­tra. La­ni su u tvrtku in

PREDNOSTI ROBOTA SU VEĆA UČINKOVITO­ST I UBLAŽAVANJ­E PRO­BLE­MA NEDOSTATKA RAD­NI­KA, TE RAZBIJAMO FAMU DA ONI UZIMAJU POSLOVE LJUDIMA, KA­ŽU U ATLANTICU

ves­ti­to­ri iz Hr­vat­ske i ino­zem­s­tva ulo­ži­li 16,3 mi­li­ju­na ku­na.

Is­pred kon­ku­ren­ci­je

Ma­ti­ja Ko­pić, iz­vr­š­ni di­rek­tor i su­os­ni­vač Gi­de­on Brot­her­sa ka­že da mu je dra­go što Atlan­tic ko­ris­ti nji­ho­ve ro­bo­te.

“Na­ša teh­no­lo­gi­ja na­pred­ne vi­zu­al­ne per­cep­ci­je po­di­že ljes­tvi­cu ono­ga što auto­nom­ni mo­bil­ni ro­bo­ti mo­gu obav­lja­ti u pravom skla­di­štu. Ima­mo iz­vr­s­ne per­for­man­se u in­dus­trij­skim okru­že­nji­ma s ko­ji­ma se kon­ku­rent­ska teh­no­lo­gi­ja ne mo­že no­si­ti – i to do­ka­zu­je ro­bus­nost na­še teh­no­lo­gi­je”, za­klju­ču­je Ko­pić. ❖

ŽARKO BA­ŠIĆ/PIXSELL

Ro­bot u pot­pu­no auto­ma­ti­zi­ra­nom skla­di­štu

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Emil Te­des­c­hi, pred­sjed­nik Upra­ve Atlan­tic gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.