U ŽELJEZNICA­MA RS 700 RAD­NI­KA MA­NJE

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Od 2017. go­di­ne broj za­pos­le­nih u Željeznica­ma Re­pu­bli­ke Sr­p­ske sma­njen je za 700, a svi rad­ni­ci su zbri­nu­ti u skladu sa zakonom, pi­še Klix.ba. U slje­de­ćem raz­dob­lju bit će raz­ma­tra­na sis­te­ma­ti­za­ci­ja radnih mjesta i pro­gram zbri­nja­va­nja teh­no­lo­škog vi­ška rad­ni­ka. Za­pos­le­ni­ci­ma na rad­nim mjes­ti­ma za ko­ji­ma ne­će bi­ti po­tre­be bit će po­nu­đe­na mo­guć­nost ras­po­re­da na dru­ga rad­na mjesta za ko­ja ima­ju struč­nu spre­mu ili prek­va­li­fi­ka­ci­ja na rad­na mjesta za ko­ji­ma pos­to­ji po­tre­ba. Oni rad­ni­ci ko­ji ne pri­hva­te ras­po­red na drugo rad­no mjes­to bit će pro­gla­še­ni teh­no­lo­škim vi­škom i pre­ma nji­ma će bi­ti is­pu­nje­ne za­kon­ske obve­ze kom­pa­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.