BIH DOPUŠTEN IZVOZ JAJA NA TR­ŽI­ŠTE EU

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja odo­bri­la je Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni izvoz jaja za pre­ra­du na tr­ži­šte Eu­rop­ske uni­je. Mir­ko Ša­ro­vić, mi­nis­tar vanj­ske tr­go­vi­ne i eko­nom­skih od­no­sa BiH, re­kao je da je na­kon odo­bre­nja iz­vo­za pi­le­ćeg me­sa, izvoz jaja još je­dan us­pjeh za BiH pe­ra­da­ras­tvo, ali i ci­je­lu pre­hram­be­nu in­dus­tri­ju, pre­no­si Klix. Na­kon do­zvo­le za izvoz jaja za pre­ra­du pla­ni­ra­no je i upu­ći­va­nje zahtjeva za do­bi­va­nje do­zvo­le za izvoz kon­zum­nih jaja, a pre­du­vjet je odo­bre­nje pla­na kon­tro­le sal­mo­ne­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.