Slo­ven­ski me­na­dže­ri pre­uzi­ma­ju So­dexo

Ugos­ti­telj­stvo Tvrt­ka u fran­cu­skom vlas­niš­tvu pro­da­je hra­nu tvor­ni­ca­ma, ško­la­ma i zdrav­s­tve­nim us­ta­no­va­ma

Poslovni Dnevnik - - Regija - Pla­tit će me­na­dže­ri ak­vi­zi­ci­ju po­druž­ni­ce fran­cu­skog lan­ca

Na slo­ven­skom tr­ži­štu So­dexo je pri­su­tan od 1996., gdje zapošljava go­to­vo 600 oso­ba i os­tva­ru­je go­diš­nje vi­še od 27 mil. eura pri­ho­da

Fran­cu­ski la­nac So­dexo, ko­ji se pov­la­či iz Slo­ve­ni­je, upra­vo je pred pro­da­jom svo­je tvrt­ke u toj zem­lji, ko­ja sva­kod­nev­no hra­ni de­set­ke ti­su­ća rad­ni­ka, uče­ni­ka i pa­ci­je­na­ta, a od proš­le go­di­ne i iz­bje­gli­ce i mi­gra­na­te.

So­dexo, sa sje­di­štem u Ljub­lja­ni, ko­ji ku­ha i pro­da­je ruč­ko­ve i do­ruč­ke na 190 lo­ka­ci­ja di­ljem zem­lje, a sve vi­še pos­lu­je i s jav­nim sek­to­rom, za­vr­šit će u ru­ka­ma svo­jih me­na­dže­ra, pi­še por­tal Si­ol.net.

Ku­pu­ju ban­kra­skim kre­di­tom

Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma por­ta­la, tvrt­ka CFZI po­bi­je­di­la je u pos­tup­ku pro­da­je ko­ji je u ime fran­cu­skog lan­ca vo­dio Er­nst & Yo­ung. Tvrtku su ne­dav­no os­no­va­le du­go­go­diš­nja di­rek­to­ri­ca So­dexa Cvet­ka Fran­ko i vo­di­te­lji­ca fi­nan­ci­ja i ra­ču­no­vod­stva Ire­na Zu­pan, ko­je su u pre­uzi­ma­nje po­zva­le pr­vih pet su­rad­ni­ka.

Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, oko 9 mi­li­ju­na eura bit će pla­će­no za kup­nju So­dexa, ali se oče­ku­je da će sa­mo ma­li dio ak­vi­zi­ci­je bi­ti po­kri­ven vlas­ti­tim sred­stvi­ma. Os­ta­tak će se fi­nan­ci­ra­ti kre­di­tom ban­ke.

SO­DEXO JE DRU­GI NAJ­VE­ĆI PRU­ŽA­TELJ CATERING US­LU­GA NA SVI­JE­TU, ZAPOŠLJAVA 460.000 OSO­BA I OSIGURAVA 100 MI­LI­JU­NA OBROKA DNEVNO

Go­diš­nji pri­ho­di 27 mil. eura

Fran­cu­ska gru­pa So­dexo dru­gi je naj­ve­ći pru­ža­telj catering us­lu­ga na svi­je­tu. U po­s­ljed­njoj fi­nan­cij­skoj go­di­ni, ko­ja je za­vr­ši­la u ruj­nu, os­tva­ri­la je vi­še od 20 mi­li­jar­di eura pri­ho­da. Ima­ju pre­ko 460.000 za­pos­le­ni­ka di­ljem svi­je­ta i osi­gu­ra­va­ju 100 mi­li­ju­na obroka dnevno.

Na slo­ven­skom tr­ži­štu So­dexo je pri­su­tan od 1996. go­di­ne, gdje je pos­tao je­dan od naj­ve­ćih pri­vat­nih pru­ža­te­lja ca­ta­ring us­lu­ga na rad­nom mjestu. U Slo­ve­ni­ji zapošljava go­to­vo 600 oso­ba i os­tva­ru­je vi­še od 27 mi­li­ju­na eura pri­ho­da go­diš­nje. So­dexo­va pre­hram­be­na pos­tro­je­nja na­la­ze se u mno­gim ve­li­kim slo­ven­skim tvor­ni­ca­ma i dru­gim tvrt­ka­ma. U po­s­ljed­njoj fi­nan­cij­skoj go­di­ni po­če­li su ra­di­ti s još tri ve­li­ka kli­jen­ta, Stak­lar­nom Ro­ga­ška, Bri­noxom iz Me­dvo­da i BNMom iz Ma­ri­bo­ra.

Bi­lo je ve­li­kog za­ni­ma­nja za pre­uzi­ma­nje fran­cu­ske tvrt­ke, a na kra­ju su u užem iz­bo­ru, uz tvrtku CFZI, os­ta­la još dva kan­di­da­ta. To su slo­ven­ska tvrt­ka Slo­rest, poz­na­ta po lan­cu od 123 sa­mo­pos­luž­na res­to­ra­na, i fi­nan­cij­ski fond Al­fi. Me­đu­tim, me­na­dže­ri su ima­li pra­vo pr­vo­ku­pa fran­cu­skog vlas­nič­kog udje­la.

PD

Me­na­dže­ri su za ku­po­vi­nu So­dexa os­no­va­li tvrtku CFZI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.