IZ RUSIJE NAJMANJE NAFTE U TRI GO­DI­NE

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Ru­ska pro­izvod­nja nafte pa­la je u sr­p­nju bli­zu naj­ni­že ra­zi­ne u pro­tek­le tri go­di­ne, na 10,79 mi­li­ju­na ba­re­la na dan, što je odraz pa­da pro­izvod­nje u Ros­nef­tu, naj­ve­ćem pro­izvo­đa­ču nafte u Ru­si­ji. To je naj­ni­ža ra­zi­na pro­izvod­nje od ko­lo­vo­za 2016. go­di­ne ka­da je iz­no­si­la 10,71 mi­li­jun ba­re­la dnevno i ma­nje od pro­sječ­nih sr­panj­skih 11,15 mi­li­ju­na ba­re­la dnevno. Oče­ku­je se da bi se ru­ska pro­izvod­nja nafte mo­gla opo­ra­vi­ti ti­je­kom mje­se­ca, kao što je bio slu­čaj u lip­nju ka­da je po­čet­kom mje­se­ca pa­la na 10,87 mi­li­ju­na ba­re­la dnevno. Pad je us­li­je­dio na­kon što je sre­di­nom trav­nja ot­kri­ve­na “pr­lja­va” naf­ta iz Ura­la ko­ja je za­ga­di­la naf­to­vod Druž­ba do Eu­ro­pe, što je obus­ta­vi­lo izvoz tom ru­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.