VALE MO­RA NADOKNADIT­I 2,9 MI­LI­JAR­DI DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - Svijet - Uru­še­na bra­na

Sud u Bra­zi­lu na­lo­žio je ru­dar­skom di­vu Va­leu da na­dok­na­di svu šte­tu pro­uz­ro­če­nu uru­ša­va­njem bra­ne u okru­gu Bru­ma­din­ho u si­ječ­nju ove go­di­ne, ko­je se sma­tra naj­ve­ćom in­dus­trij­skom ne­sre­ćom u po­vi­jes­ti te juž­no­ame­rič­ke zem­lje. U toj je ne­sre­ći 25. si­ječ­nja po­gi­nu­lo najmanje 248 lju­di, na­kon što je te­ku­će bla­to za­tr­pa­lo kan­ti­nu i ure­de rud­ni­ka i obliž­nje far­me. Dva­de­set i dvi­je oso­be još se sma­tra­ju nes­ta­li­ma. Pre­ma na­lo­gu su­da 2,9 mi­li­jar­di do­la­ra vri­jed­na imo­vi­na Va­lea os­ta­ti blo­ki­ra­na ra­di is­pla­te od­šte­te stra­da­lim obi­te­lji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.