Vlada po­rez­nim sti­mu­la­ci­ja­ma mo­ra po­mo­ći hr­vat­skoj sof­tver­skoj in­dus­tri­ji

So­ba pu­na hip­s­te­ra za ra­ču­na­lom po mo­de­lu ‘s fak­sa na po­sao’ ni­je do­volj­na da bi se stvo­ri­li glo­bal­no kon­ku­rent­ni sof­tver­ski pro­izvo­di, ko­ji su ovoj do­ma­ćoj in­dus­tri­ji nuž­ni za op­s­ta­nak. To su sof­tver­ske tvrt­ke uvi­dje­le tek sa­da jer im po­či­nju ne­dos­ta­ja­ti

Poslovni Dnevnik - - Komentari & Analize - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­[email protected]­lov­ni.hr

Ako je Hr­vat­sku s ijed­nom in­dus­tri­jom uš­la u 2000., on­da je to sof­tver­ska in­dus­tri­ja. Dos­lov­no. Ni­je, na­ime, neo­bič­no da su pla­će u sof­tver­skoj in­dus­tri­ji u Hr­vat­skoj iz­nad dvi­je ti­su­će. Ne go­di­ne, već eura! Ne­ke se pe­nju i do 3000 eura, a upra­vo u bran­ši slu­šam da po­je­din­ci u Za­gre­bu pre­go­va­ra­ju i za iz­no­se ve­će od to­ga. I tak­vi pre­go­vo­ri sve su vi­še pra­vi­lo.

Pla­će u ran­gu po­li­ti­ča­ra

Va­lja na­gla­si­ti da ne pri­čam o bruto 1 ili bruto 2 iz­no­si­ma već is­klju­či­vo o 2000 pa sve do 3000 eura, ko­je sof­tver­ske tvrt­ke re­gis­tri­ra­ne u Hr­vat­skoj, is­pla­ću­ju svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma kao ne­to iz­nos na račun. Ko­li­ko još po­vrh to­ga da­va­nja i po­re­za mo­že­te sa­mi iz­ra­ču­na­ti na raz­nim kal­ku­la­to­ri­ma i ti su iz­no­si još ba­rem dvos­tru­ko ve­ći. Ako se pi­ta­te za­što su pos­lo­dav­ci u do­ma­ćoj sof­tver­skoj in­dus­tri­ji u pa­ni­ci on­da je to zbog to­ga. U Hr­vat­skoj gdje na­ci­onal­na prosječna pla­ća još ni­je ni na ra­zi­ni ti­su­ću eura, stvo­re­na je in­dus­tri­ja, pri­mi­je­ti­te to, go­vo­ri­mo o “in­dus­tri­ji” ko­ja ima svo­je pro­izvo­de i tr­ži­šte ko­je je glo­bal­no, dak­le u Hr­vat­skoj je stvo­re­na in­dus­tri­ja ko­ja svo­je rad­ni­ke pla­ća sko­ro pa na ra­zi­ni pre­mi­je­ra.

Po po­s­ljed­njim dos­tup­nim po­da­ci­ma, pred­sjed­nik hr­vat­ske Vla­de An­drej Plen­ko­vić pri­ma mje­seč­no 21.655,57 ku­na. Ne­ma dru­ge in­dus­tri­je u Hr­vat­skoj gdje rad­ni­ci pri­ma­ju pla­će na ra­zi­ni po­li­ti­ča­ra.

Osim či­nje­ni­ce da je sof­tver­ska in­dus­tri­ja da­nas glo­bal­na pa ti­me sva­ka sof­tver­ska tvrt­ka u Hr­vat­skoj ima glo­bal­ne kon­ku­ren­te i svi su nje­zi­ni za­pos­le­ni­ci ta­ko­đer osobno na glo­bal­nom tr­ži­štu ra­da, pos­to­ji i je­dan pri­ze­man raz­log za­što da­nas pla­će u hr­vat­skoj sof­tver­skoj in­dus­tri­ji ras­tu u ne­bo i za­što su si te tvrt­ke me­đu­sob­no po­če­le pre­oti­ma­ti struč­nja­ke. Do­ma­ća je sof­tver­ska in­dus­tri­ja, na­ime, na pre­kret­ni­ci.

Vi­ši tro­ško­vi pos­lo­va­nja, zbog pla­ća, tra­že ve­ću pro­duk­tiv­nost, a to zna­či da će dio sof­tver­ske in­dus­tri­je ili se pri­la­go­di­ti ili umri­je­ti. I ne go­vo­ri­mo o ma­lom bro­ju sof­tve­ra­ša. Vi­še-ma­nje svi­ma ko­ji su u IT ser­vi­som biz­ni­su ili u kla­sič­nom out­so­ur­ce­in­gu cr­no se pi­še. Sof­tver­ska in­dus­tri­ja, svug­dje pa i u Hr­vat­skoj, pro­da­je po­ve­ća­nje pro­duk­tiv­nos­ti svo­jih kli­je­na­ta, a sad je red do­šao da sa­ma po­ve­ća pro­duk­tiv­nost.

To se mo­že vlas­ti­tim proizvodim­a, ino­va­tiv­nim na­či­ni­ma pro­da­je out­so­ur­cin­ga i na dru­ge slič­ne na­či­ne. Me­đu­tim, stvar ni­je to­li­ko jed­nos­tav­na. Mno­go je slo­je­vi­ti­ja.

Za­bo­rav­lje­ni ta­len­ti

Dugo vre­me­na do­ma­će su sof­tver­ske tvrt­ke glad za programeri­ma utaživale apsolventi­ma s fak­sa. Pod mo­tom da sva­ki pro­gra­mer mo­že ri­je­ši­ti sva­ki pro­blem od­mah bi im da­li po­čet­nu pla­ću u ran­gu ti­su­ću eura i uklju­či­le bi ih u pro­jek­te za ko­je bi pri­je mo­ra­li go­di­na­ma te­sa­ti za­nat.

Sta­ri­ji ka­dar, od­nos­no is­kus­ni­ji pro­gra­me­ri, ko­ji su na­pre­do­va­li do te­am le­ade­ra, pro­ject me­na­dže­ra i dru­gog struč­nog ka­dra, dos­lov­no se sto­ga na­šao u neo­bra­nom gro­žđu. Uz sva­kod­nev­ni po­sao, do­bi­li su za­da­tak da men­to­ri­ra­ju ne­iskus­ne, nove, mla­de pro­gra­me­re, a to je u pra­vi­lu cje­lod­nev­ni po­sao ko­ji im se kao ta­kav ni­je priz­na­pla­te vao. Da­ka­ko, sva os­ta­la oče­ki­va­nja u nji­ho­vom os­nov­nom pos­lu su os­ta­la. I ta­ko je mno­go seniora sa­mo promijenil­o poslodavca. Ili su se zaposlili u inozemstvu ili su si otvorili pa­ušal­ne obrte i sad sa­mi ra­de za strance, gdje pri­ma­ju bo­lje pla­će i fo­ku­si­ra­ni su sa­mo na svoj po­sao. Stra­ne tvrt­ke su to pre­poz­na­le pa mno­ge od njih ov­dje već ima­ju po­druž­ni­ce u ko­ji­ma ih že­le za­pos­li­ti.

To po­la­ko shva­ća­ju i do­ma­će sof­tver­ske tvrt­ke, ko­je su uvi­dje­le da kva­li­tet­ne sof­tver­ske pro­izvo­de na glo­bal­noj ra­zi­ni ne mo­že na­pra­vi­ti so­ba pu­na programera­hip­s­te­ra ko­ji su ju­čer doš­li s pos­la. Ne­dos­ta­ju im u tim so­ba­ma i lju­di s is­kus­tvom bez ob­zi­ra što za njih mi­nis­tar­stvo ne nu­di ni­ti je­dan oblik po­ti­ca­ja “s fak­sa na po­sao”. I ta­ko je do­ma­ća sof­tver­ska in­dus­tri­ja da­nas u fa­zi, ko­ju će jed­ni na­zva­ti, fa­za zdra­ve kon­ku­ren­ci­je za sof­tver­ske se­ni­ore, a dru­gi fa­za ka­ni­ba­li­za­ci­je sof­tver­ske in­dus­tri­je.

MNO­GO PROGRAMERA SENIORA PROMIJENIL­O JE POSLODAVCA ILI SU SE ZAPOSLILI U INOZEMSTVU, A NEKI SU OTVORILI OBRTE I RA­DE ZA STRANCE

DUGO SU DO­MA­ĆE SOF­TVER­SKE TVRT­KE GLAD ZA PROGRAMERI­MA UTAŽIVALE APSOLVENTI­MA S FAK­SA

Na­do­la­ze­ći tsu­na­mi

To je pra­vi raz­log za­što Vlada mo­ra po­mo­ći hr­vat­skoj sof­tver­skoj in­dus­tri­ji. Pla­će sof­tver­skih seniora, na­ime, u idu­ćem će raz­dob­lju do­ći na ra­zi­nu po­li­ti­ča­ra pa i vi­še. Bez po­rez­nih stimulacij­a, pos­lo­dav­ci u sof­tver­skoj in­dus­tri­ji u Hr­vat­skoj to ne­će mo­ći pra­ti­ti. Ni­je pro­blem da krat­ko­roč­no ne­ma­ju nov­ca već ne mo­gu ta­ko br­zo po­di­ći pro­duk­tiv­nost, dak­le pro­mi­je­ni­ti svo­je pos­lov­ne mo­de­le i po­nu­du, stvo­ri­ti nove pro­izvo­de, i sve to pos­ta­vi­ti na ne­ke odr­ži­ve no­geb da bi im biz­nis imao smis­la, jer gle­da­ju ka­ko im do­la­zi tsu­na­mi vi­ših pla­ća za­pos­le­ni­ka od po ne­ko­li­ko pu­ta.

Ne uči­ni li Vlada ne­što, on­da mo­že­te bi­ti si­gur­ni da je, kao i s dru­gim gos­po­dar­skim gra­na­ma, pri­pre­mi­la put ras­pro­da­ji još jed­ne do­ma­će in­dus­tri­je strancima. Ino­zem­nih ku­pa­ca na tr­ži­štu ne ne­dos­ta­je. Ne­ke pro­da­je ste već mo­gli vi­dje­ti u pro­tek­lim go­di­na­ma. Si­tu­aci­ja je to­li­ko oz­bilj­na da Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca (HUP) jav­no za­go­va­ra veća ma­te­ri­jal­na pra­va rad­ni­ka u sof­tver­skoj bran­ši.v

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.