Ki­ne­zi pos­ta­li ve­ćin­ski vlas­ni­ci Teh­ni­ke?

Teh­ni­ka ESOP pro­da­la je 20% di­oni­ca tvrt­ki Luxury Re­al Es­ta­te iz Za­gre­ba

Poslovni Dnevnik - - Burze & Financije -

Teh­ni­ka ima no­vog ve­ćin­skog vlas­ni­ka; naj­ve­ći di­oni­čar, Teh­ni­ka ESOP pro­da­la je 20% di­oni­ca tvrt­ki Luxury Re­al Es­ta­te (LRE) iz Za­gre­ba. Tvrt­ka na či­jem je če­lu Zvo­ni­mir Zlo­pa­ša ima ka­pi­tal od 20.000 ku­na, a poz­na­ta iz pres­la­gi­va­nja u Lu­ci Za­dar. Pre­ma me­dij­skim na­pi­si­ma, (LRE) u ime ki­ne­skog inves­ti­to­ra Ji­an­gxi­ong Hua pre­uzeo je za­dar­sku lu­ku, a Zlo­pa­kav­ši

ša pred­stav­ljao ki­ne­skog ula­ga­ča u NO­u. Na in­ter­net­skoj stra­ni­ci Ki­ne­ske ju­go­is­toč­no­europ­ske pos­lov­ne aso­ci­ja­ci­je (CSEBA) LRE je na­ve­den me­đu su­rad­ni­ci­ma i part­ne­ri­ma. O ula­sku Ki­ne­za u Teh­ni­ku na­ga­đa­lo se proš­le go­di­ne ka­da je pot­pi­san spo­ra­zum s Gu­an­gxi Cons­truc­ti­on En­gi­ne­ering gru­pom. Šef Teh­ni­ke Zlat­ko Si­ro­vec ta­da je za Li­der de­man­ti­rao pre­uzi­ma­nje re­da spo­ra­zum o ra­zu­mi­je­va­nju uklju­ču­je do­ba­vu ma­te­ri­ja­la i teh­no­lo­gi­je, fi­nan­ci­ra­nje na za­jed­nič­kim pro­jek­ti­ma. Teh­ni­ka je 2018. za­vr­ši­la s 240 mi­li­ju­na ku­na gu­bit­ka. U po­zi­vu za skup­šti­nu ko­ji je na ZSE osva­nuo uz oba­vi­jest o pro­mje­ni gla­sač­kih pra­va, ne­ma spo­me­na o po­ten­ci­jal­nom stra­te­škom part­ne­ru ia­ko Upra­va pred­la­že ula­zak Zlo­pa­še u Nad­zor­ni od­bor.

Teh­ni­ka je 2018. za­vr­ši­la sa 240 mi­li­ju­na ku­na gu­bit­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.