PO­VRAT­KA

Poslovni Dnevnik - - Mediji & Marketing -

Bren­do­vi se hu­ma­ni­zi­ra­ju, pri­bli­ža­va­ju ko­ris­ni­ci­ma i otva­ra­ju ko­mu­ni­ka­ci­ju, pro­mje­na je odraz tež­nji, na­vi­ka i po­tre­ba jed­nih i dru­gih

ni­ji, br­ži i efi­kas­ni­ji. Mo­že­te ko­mu­ni­ci­ra­ti s ci­lja­nim jav­nos­ti­ma, a svo­ju ko­mu­ni­ka­ci­ju mo­že­te pra­ti­ti i mje­ri­ti te us­mje­ra­va­ti za još bo­lje ko­mu­ni­ka­cij­ske prak­se.

NO, ŠTO NA­KON FACEBOOKA?

Ra­zu­mi­je­va­nje no­vih me­di­ja vo­di di­rek­t­no ka ra­zu­mi­je­va­nju pro­mje­ne i tran­sfor­ma­ci­ja u druš­tvu: u druš­tve­nim pro­ce­si­ma, nor­ma­ma, ide­ja­ma i prak­sa­ma. Mediji su di­rek­t­no po­ve­za­ni s druš­tvom i razvoj i tran­sfor­ma­ci­ja jed­nog auto­mat­ski vo­di ra­zvo­ju i ra­zu­mi­je­va­nju dru­go­ga. Pri­mje­na ni­je doš­la s Fa­ce­bo­okom, Ins­ta­gra­mom ni­ti s poj­mom druš­tve­nih me­di­ja. Pro­mje­na je odraz tež­nji, na­vi­ka i po­tre­ba i ko­ris­ni­ka i bren­do­va, a druš­tve­ni mediji su sa­mo ka­nal u ko­jem su oži­vje­li.

Ne­ovis­no o to­me zva­li mi bu­duć­nost Fa­ce­bo­okom, Ins­ta­gra­mom, mo­bi­te­lom ili ne­ka­ko pot­pu­no druk­či­je, jedno je si­gur­no: Ne­ma vi­še po­vrat­ka na sta­ro. I to ne u teh­no­lo­škom smis­lu, već u ko­mu­ni­ka­cij­skom – ne­će­mo se vra­ća­ti vi­še na pa­siv­ne ko­ris­ni­ke, jed­no­s­mjer­ne in­for­ma­ci­je i tra­di­ci­onal­ne pris­tu­pe pro­mo­ci­ji – mo­žda se ra­zvi­je u ne­što pot­pu­no no­vo, mo­žda pos­ta­ne ne­što još brže i di­rek­t­ni­je, ali pro­mje­na ko­joj svje­do­či­mo veća je od plat­for­mi.

Ta­ko da, svijet je mo­guć bez druš­tve­nih me­di­ja, ali ne i na pro­mje­ne ko­je se do­ga­đa­ju. A naš za­da­tak? Bi­ti ta­mo gdje su nam i ko­ris­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.