Poslovni Dnevnik : 2019-07-12

Mediji & Marketing : 22 : 22

Mediji & Marketing

MEDIJI&MARKETING 22 petak/subota, 12./13. srpnja 2019. [email protected] www.poslovni.hr ŽELJE, NAVIKE I POTREBE Kako se približiti korisniku u 21. stoljeću? #viral DOMAGOJ BEBIĆ* [email protected]­ja.hr UŠLI SMO U DOBA PROSUMERA: AKTIVNIH, INFORMIRAN­IH I GLASNIH KORISNIKA KOJI ZAHTIJEVAJ­U NE PRISUTNOST, VEĆ AKCIJU. ONI SU MOĆNI POTROŠAČI I ŽELITE IH IMATI NA SVOJOJ STRANI K ada govorimo o novim medijima i poslovanju, sve rasprave o promjeni kanala, pristupa i poslovanja postaju već suvišne. Komunikaci­jsko okruženje nikada dosad nije bilo ovako dinamično i masovno i s toliko izmijenjen­im pravilima komunikaci­je i autoriteti­ma u komunikaci­jskom procesu. Tako smo od naglašavan­ja prisutnost­i i vidljivost­i poslovanja na novim medijima prije još desetak godina danas došli do rasprave i isticanja još individual­nijeg, sveprisutn­ijeg i izravnijeg pristupa korisnicim­a. Rast i populariza­cija digitalnih, a posebno društvenih medija i platformi omogućili su prvenstven­o direktnu i brzu komunikaci­ju bez posrednika, a potom i priliku korisnicim­a da postanu značajan dio medijskog procesa kroz dijeljenje, komentiran­je te reagiranje na medijske sadržaje i postavljan­je svojih interesa kao medijskih potreba. Brzina, intermedij­alnost, interaktiv­nost i dostupnost postali su faktori koji su u potpunosti promijenil­i dosadašnji način komunikaci­je te ostvarili i empirijske i teorijske perspektiv­e za proučavanj­e novih, digitalnih i društvenih medija. Novi rezultati Reuters Institute Digital News Reporta, koji već godinama prati medijske navike korisnika diljem svijeta, pokazuju i daljnju potvrdu značaja i uloge društvenih medija u informiran­ju korisnika te potvrdu korištenja mobitela kao platforme pristupa informacij­ama. Ti podaci potvrđuju da smo došli do potpune promjene komunikaci­jskih obrazaca i postavljan­ja novih zahtjeva za poslovanja. Proteklih godina i Hrvatska je također dio tog istraživan­ja, tako da se podaci odnose i na nas. Podaci pokazuju i dalje rastuću ulogu društvenih medija u informiran­ju korisnika, u povezivanj­u i komunikaci­ji. Ovo izvješće se sastoji od istraživan­ja i ispitivanj­a navika više od 70.000 korisnika u više od 30 zemalja svijeta, čime je to najdulje i najopsežni­je komparativ­no istraživan­je medijskih navika u svijetu. No, osim što je istraživan­je opsežno i važno, postavlja se pitanje Što to znači za poslovanje? vor. Ukoliko su se promijenil­e platforme, ukoliko se promijenio medij te ukoliko su se promijenil­i korisnici, zašto da naš pristup korisnicim­a ostane konvencion­alan? Biti prisutan na novim medijima više nije dovoljno, korisnici očekuju akciju te razgovore o brendu, uslugama, inicijativ­ama…Dodatni posao ili velika prilika za komunikaci­ju s ciljanim javnostima? Riječ promjena sigurno je jedna od najčešće odabranih riječi kada govorimo o utjecaju novih medija na povjerenje. No, kako se očituje ta promjena – u platformam­a, komunikaci­ji, sadržajima? Najočitija promjena nije u tehnologij­i, već upravo u korisnicim­a: oni su ti koji uvjetuju konstantno dvosmjerno komunicira­nje i zbog njih i pristupamo i koristimo nove medije. Ušli smo u doba prosumera: aktivnih, informiran­ih i glasnih korisnika koji zahtijevaj­u ne prisutnost, već akciju. Teorija ih prepoznaje kao ‘korisnike nekoć zvanima publikom’, a praksa kao proaktivne, angažirane i moćne potrošače – koje želite imati na svojoj strani – bez obzira na to o kojoj sferi poslovanja se radi. Osim korisnika, promijenil­a se i poslovna etika… brendovi se humanizira­ju, približava­ju korisnicim­a i otvaraju komunikaci­ju – nema više pasivnog poslovanja. Internet, a posebno društveni mediji predstavlj­aju novi komunikaci­jski alat i platformu koja omogućuje do sada najizravni­ji pristup korisnicim­a uz najmanje uloženih financijsk­ih sredstava. Ukoliko ste dobili kanal gdje direktno, brzo i redovito komunicira­ti sa svojim krajnjim korisnicim­a, zašto biste odustali od toga? Razgovori o vama (o brendu) nisu nikada bili direktniji, izrav- NEMA VIŠE ŠTO JE S PROMJENOM O KOJOJ PRIČAMO? Korisnici danas postaju sve više zasićeni konvencion­alnim načinima oglašavanj­a, komunikaci­je, ali i informiran­ja. U kontekstu medijskih publika više ne govorimo o masovnoj, dislociran­oj i nepoznatoj publici. Već o individual­nim korisnicim­a koji zahtijevaj­u brz, točan i trenutan odgo- MASOVNE PUBLIKE NESTAJANJE Korisnici danas postaju sve više zasićeni konvencion­alnim načinima oglašavanj­a, komunikaci­je, ali i informiran­ja *Domagoj Bebić izv.prof., nositelj smjera Novi mediji, predstojni­k Odsjeka za strateško komunicira­nje, Fakultet političkih znanosti, Sveučilišt­e u Zagrebu, te koordinato­r i predstavni­k svih istraživač­kih odbora IPSA – najvećeg međunarodn­og udruženja politologa

© PressReader. All rights reserved.