Vla­da za de­blo­ka­du i po­če­tak ra­da da­je 20 mi­li­ju­na eura

3. maj Vje­rov­ni­ci­ma pred­stav­ljen plan ko­ji predviđa is­pla­tu 15% glav­ni­ce po­tra­ži­va­nja od­mah

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - MARIJA BRNIĆ marija.br­[email protected]­lov­ni.hr

Do 1. ruj­na vje­rov­ni­ci se tre­ba­ju iz­jas­ni­ti pri­hva­ća­ju li mo­del za ko­ji će Vla­da od­lu­ke do­ni­je­ti 10 da­na ra­ni­je

Vje­rov­ni­ci 3. ma­ja po­zi­tiv­no su re­agi­ra­li na pri­jed­log ko­ji su im pre­zen­ti­ra­li di­rek­tor Edi Ku­čan i po­moć­nik mi­nis­tra gos­po­dar­stva Zvo­ni­mir No­vak, a ko­ji po­la­zi od to­ga da im s de­blo­ka­dom ra­ču­na od­mah bu­de is­pla­će­no 15 pos­to glav­ni­ce po­tra­ži­va­nja, dok će za pre­os­ta­li iz­nos pri­če­ka­ti za­vr­še­tak dvo­go­diš­njeg raz­dob­lja u ko­je­mu će Vla­da osi­gu­ra­ti pro­izvod­nju u bro­do­gra­di­li­štu.

“Bo­lje 15 pos­to sa­da ne­go 0 pos­to ko­li­ko bi­smo do­bi­li u ste­ča­ju”, ka­žu pred­stav­ni­ci vje­rov­ni­ka ko­ji iz­ja­ve da pri­hva­ća­ju ta­kav mo­del tre­ba­ju pot­pi­sa­ti do 1. ruj­na. Nji­ho­vom pot­pi­si­va­nju pret­ho­dit će sjed­ni­ca Vla­de, za tje­dan da­na, na ko­joj će se na­ći dvi­je od­lu­ke - jed­na o osi­gu­ra­nju de­blo­ka­de ra­ču­na 3. ma­ja i dru­ga o fi­nan­ci­ra­nju po­nov­nog po­kre­ta­nja proizvodnj­e. Bez ob­zi­ra na to što će od­lu­ka Vla­de biti do­ne­se­na pri­je ne­go svi pot­pi­si vje­rov­ni­ka bu­du na sto­lu, kako se doz­na­je, ona neće biti tek na­čel­nog sta­va da se dr­ža­va uklju­ču­je u taj pos­tu­pak, ne­go će ima­ti i de­fi­ni­ra­ne fi­nan­cij­ske ok­vi­re ko­ji­ma će pro­ra­čun biti uklju­čen u taj pos­tu­pak. One se još uvi­jek ra

zra­đu­ju i usu­gla­ša­va­ju, no za­sad se pre­ma dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma one kre­ću na ra­zi­ni od 20 mi­li­ju­na eura. Tim nov­cem osi­gu­rat će se is­pla­ta obe­ća­nih 15 pos­to du­ga vje­rov­ni­ci­ma, a iz­u­ze­tak će biti rad­ni­ci, ko­ji­ma će oko 34 mi­li­ju­na ku­na du­go­va­nja za pla­će biti u ci­je­los­ti is­pla­će­no, uklju­ču­ju­ći i po­re­ze i do­pri­no­se.

Za sva­ki brod po­se­ban ra­čun

U ovoj fa­zi još neće biti usva­ja­na od­lu­ka o jam­s­tvi­ma za fi­nan­ci­ra­nje do­vr­šet­ka bro­do­va, jer se s po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma još uvi­jek vo­de raz­go­vo­ri, pa će ovis­no o nji­ho­vom is­ho­du upra­va i za­tra­ži­ti po­moć iz­da­va­njem jam­s­ta­va za avan­se i kre­di­te. Pre­ma ra­ni­jim pro­cje­na­ma, ra­di­lo se o 100 do 130 mi­li­ju­na eura, a taj iz­nos va­ri­ra zbog ut­vr­đi­va­nja ci­je­ne ko­ja ovi­si o ro­ko­vi­ma iz­grad­nje i na­či­nu fi­nan­ci­ra­nja, bu­du­ći da je ne­ki­ma od ku­pa­ca bro­do­va pri­hvat­lji­vo je da se više uklju­če u fi­nan­ci­ra­nju ti­je­kom grad­nje. No, kako se ču­je, plan za 3. maj predviđa pro­jek­t­no fi­nan­ci­ra­nje, ta­ko da će se za sva­ki od bro­do­va po­seb­no iz­da­va­ti jam­s­tva, a sav po­sao odvi­jat će se pre­ko Hr­vat­ske bro­do­grad­nje Ja­dran­brod, ko­ja će “ka­pa­ti” no­vac po fa­za­ma grad­nje i nad­zi­ra­ti tro­še­nje, te za raz­li­ku od ov­las­ti iz pret­hod­nih pos­tu­pa­ka res­truk­tu­ri­ra­nja, imat će me­ha­ni­zam da za­us­ta­vi is­pla­tu nov­ca ne bu­de li na­mjen­ski tro­šen. Kon­kret­ni­ji iz­no­si za jam­s­tva, dak­le, ut­vr­đi­vat će se u ho­du, ovis­no o pos­ti­za­nju do­go­vo­ra s kup­ci­ma, no iz­gled­no je da bi se naj­pri­je kre­nu­lo s grad­njom bro­da za pri­je­voz ra­su­tog te­re­ta ka­nad­skog na­ru­či­te­lja Al­go­me.

Za sva­ki od bro­do­va plan je otvo­ri­ti po­se­ban ra­čun či­me će se osi­gu­ra­ti bolju kon­tro­lu i mak­si­mal­no sma­nji­ti ri­zi­ke. Ta­kav mo­del, ka­žu upu­će­ni, dr­ža­va je pri­mje­nji­va­la po­čet­kom 90­tih i pam­ti ga se kao do­bro rje­še­nje, a i pri­hvat­lji­vo je za Eu­rop­sku ko­mi­si­ju.

No, za 3. maj tek pred­sto­ji bit­ka, ne sa­mo za nastavak ra­da na bro­do­vi­ma, ne­go i za bu­du­ćeg vlas­ni­ka. Vje­rov­ni­ci ko­ji će se sa­da odre­ći 85 pos­to svo­jih po­tra­ži­va­nja če­kat će naj­vje­ro­jat­ni­je nji­hov do­la­zak za raz­go­vo­re o na­pla­ti. Ni­je is­klju­če­no i da se u ho­du pris­tu­pi i pred­ste­čaj­noj na­god­bi. Ključ­no za dalj­nje raz­go­vo­re u sva­kom slu­ča­ju je po­vje­re­nje, ko­je je pre­ma ri­je­či­ma uklju­če­nih u ovaj pos­tu­pak, već na vi­so­koj ra­zi­ni, po­seb­no na­kon što je Vla­da do­ni­je­la od­lu­ku da će su­dje­lo­va­ti u de­blo­ka­di i osi­gu­ra­nju fi­nan­ci­ra­nja do­vr­šet­ka za­po­če­tih grad­nji. Pre­ma dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, iz­gled­no je da će u ovaj pos­tu­pak biti uklju­če­ne grad­nja tri bro­da, ne više iako to di­rek­tor Ku­čan čes­to is­ti­če, no si­gur­no je da će 3. maj u ho­du ugo­va­ra­ti ma­nje pos­lo­ve, ko­ji će biti i po­treb­ni da se za­pos­le svi ka­pa­ci­te­ti. Ni u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva ni­su sklo­ni ve­li­kim ape­ti­ti­ma, već do­bro odra­đe­nom pos­lu i u ro­ko­vi­ma, jer će o to­me ovi­si­ti i hoće li na 3. maj “za­gris­ti” ne­ki stra­te­ški part­ner, ko­jeg će se tra­ži­ti u ho­du.

De­blo­ki­ra­ti do 26. ruj­na

Prav­ni sa­vjet­nik 3. ma­ja i zas­tup­nik jed­nog od vje­rov­ni­ka, od­vjet­nik Mi­ćo Lju­ben­ko ka­že da je pri­mar­no u ovom tre­nut­ku odvag­nu­ti ima li eko­nom­ske opravdanos­ti za­vr­še­tak bro­do­va, u što je si­gu­ran da ima i da će na­kon pod­v­la­če­nja cr­te ra­ču­ni­ca za dr­ža­vu biti po­zi­tiv­na. Na­kon to­ga, do­da­je, otvo­rit će se si­tu­aci­ja za nastavak ra­da s no­vim stra­te­škim part­ne­rom ili za pro­vo­đe­nje ure­đe­nog ste­čaj­nog pos­tup­ka, ko­ji je, sma­tra on, pro­ve­div. Na­kon pr­ve vla­di­ne od­lu­ke tre­ba us­li­je­di­ti de­blo­ka­da, ko­ja je pre­du­vjet za sve dalj­nje op­ci­je. Ski­da­nje blo­ka­da tre­ba provesti do 26. ruj­na, kad je no­vo ste­čaj­no ro­či­šte. ❖

PRI­MAR­NO JE ODVAG­NU­TI IMA LI OPRAVDANOS­TI ZA­VR­ŠE­TAK BRO­DO­VA, JA MIS­LIM DA IMA

Mi­ćo Lju­ben­ko prav­ni sa­vjet­nik

NEL PAVLETIĆ/PIXSELL

Je­di­no će dug rad­ni­ci­ma za pla­će biti u ci­je­los­ti pod­mi­ren, i to ukup­no 34 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.