Kon­zum i Lidl po­no­vo u akciji za oba­ra­nje pro­daj­nih re­kor­da

Zdra­vo­ljup­ci i Sti­ke­ez Najveći tr­go­vač­ki ri­va­li u kampanju us­mje­re­nu pre­ma dje­ci kre­nu­li dru­gi put

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - ✑ MARTA DUIĆ marta.du­[email protected]­lov­ni.hr

Kampanja je i ove go­di­ne osmiš­lje­na u su­rad­nji s agen­ci­jom McCann Za­greb, rek­li su nam i Kon­zu­mu

Kon­zu­mo­va proš­lo­go­diš­nja kampanja Zdra­vo­ljup­ci ko­ju su po­kre­nu­li s ci­ljem os­vje­šta­va­nja važ­nos­ti uvo­đe­nja ve­ćih ko­li­či­na vo­ća i po­vr­ća u dnev­nu pre­hra­nu, do­bi­la je nastavak. Na­ime, Zdra­vo­ljup­ci se 22. ko­lo­vo­za vra­ća­ju u Kon­zum.

“Da smo us­pje­li u os­tva­re­nju ci­lja, po­ka­zu­ju i od­lič­ni re­zul­ta­ti ko­ji za­si­gur­no i ove go­di­ne neće iz­os­ta­ti. Ti­je­kom proš­lo­go­diš­nje kam­pa­nje za­bi­lje­ži­li smo po­rast pro­da­je po­seb­no oz­na­če­nog vo­ća i po­vr­ća, uz či­ju se kup­nju do­bi­va­la do­dat­na na­ljep­ni­ca za kup­nju Zdra­vo­lju­ba­ca po ak­cij­skoj ci­je­ni, za 10 do 15 pos­to u od­no­su na pla­ni­ra­nu pro­da­ju. Ras­la je i tjed­na po­troš­nja ku­pa­ca Zdra­vo­lju­ba­ca u Kon­zu­mu za 40 pos­to”, po­hva­li­li su se iz tr­go­vač­kog lan­ca. I Lidl Hr­vat­ska, ko­ji je la­ni u is­to vri­je­me lan­si­rao fi­gu­ri­ce Sti­ke­ez, ra­di pro­mi­ca­nja pra­vil­ne pre­hra­ne, ta­ko­đer se od­lu­čio vra­ti­ti ih.

“Ove smo go­di­ne do­dat­no os­tva­ri­li su­rad­nju s nu­tri­ci­onis­tom Ne­na­dom Brat­ko­vi­ćem iz Nu­triKli­ni­ke, kako bi­smo naj­mla­đe mo­ti­vi­ra­li i edu­ci­ra­li o urav­no­te­že­noj pre­hra­ni.

Oče­ku­je­mo ve­lik in­te­res ku­pa­ca za Sti­ke­ez fi­gu­ri­ca­ma, ko­je ove go­di­ne ‘sta­nu­ju’ u hlad­nja­ku­al­bu­mu”, ot­kri­li su iz Lid­la Hr­vat­ska.

Osvo­ji­li druš­tve­ne mre­že

Proš­le go­di­ne više od 300.000 Kon­zu­mo­vih po­tro­ša­ča ku­pi­lo je više od 570.000 Zdra­vo­lju­ba­ca i više od 42.000 sli­kov­ni­ca, a u pro­sje­ku su ku­po­va­li dva Zdra­vo­ljup­ca, pri če­mu su naj­po­pu­lar­ni­ji bi­li Ba­na­na Be­la, Ja­go­da Ja­na i Bro­ku­la Bran­ko. Kako ka­žu iz Kon­zu­ma, ovi su pli­šan­ci osvo­ji­li ci­je­lu Hr­vat­sku, a spot u ko­jem pje­va­ju do­sad je za­bi­lje­žio više od 6,5 mi­li­ju­na pre­gle­da na Yo­uTu­beu. Zdra­vo­ljup­ci su ti­je­kom tra­ja­nja kam­pa­nje bi­li i naj­pre­tra­ži­va­ni­ji po­jam na Yo­uTu­beu, a osvo­ji­li su i dru­ge druš­tve­ne mre­že. Ta­ko je na Ins­ta­gra­mu ti­je­kom kam­pa­nje objav­lje­no više od 1500 obja­va s oz­na­ka­ma #zdra­vo­ljup­ci i # s ime­ni­ma pli­ša­na­ca, dok su na Fa­ce­bo­oku obja­ve o nji­ma po­tak­nu­le 60 pos­to više ko­men­ta­ra u od­no­su na re­dov­ne Kon­zu­mo­ve obja­ve te iz­a­zva­le više od 50.000 re­ak­ci­ja.

“Iz­vr­s­ni re­zul­ta­ti kam­pa­nje omo­gu­ći­li su nam i do­na­ci­ju Op­ćoj žu­pa­nij­skoj bol­ni­ci Vu­ko­var i bol­ni­ci hr­vat­skih ve­te­ra­na u obli­ku ure­đa­ja za vi­de­onis­tag­mo­gra­fi­ju”, po­ru­či­li su iz Kon­zu­ma.

Pje­va­ju na di­ja­lek­ti­ma

S ci­ljem po­ti­ca­nja po­zi­tiv­nih pro­mje­na u pre­hram­be­nim na­vi­ka­ma po­kre­nu­li su kampanju Zdra­vo­ljup­ci 2. Oni sa­da pje­va­ju pje­smu s na­glas­ci­ma ka­rak­te­ris­tič­ni­ma za raz­li­či­te kra­je­ve Hr­vat­ske, is­ti­ču­ći važ­nost sas­to­ja­ka za zdrav­lje i pra­vi­lan rad or­ga­niz­ma. Ina­če, pro­gram vjernosti Zdra­vo­ljup­ci li­cen­ci­ra­ni je pro­izvod kom­pa­ni­je TCC pod iz­vor­nim na­zi­vom Go­od­ness Gang ko­ji je do­sad pro­ve­den u više od 30 ze­ma­lja. “Kampanja je i ove go­di­ne osmiš­lje­na u su­rad­nji s agen­ci­jom McCann Za­greb, ko­ja je s Kon­zu­mo­vim mar­ke­tin­škim ti­mom li­ko­vi­ma udah­nu­la ži­vot, da­la im ime­na, smjes­ti­la ih u raz­li­či­te di­je­lo­ve i pod­neb­lja Hr­vat­ske te sni­mi­la za­bav­no­edu­ka­tiv­nu pje­smu o važ­nos­ti i ko­ris­ti­ma re­do­vi­te kon­zu­ma­ci­je vo­ća i po­vr­ća. No­vi se pro­gram vjernosti po­čeo pri­pre­ma­ti od­mah na­kon za­vr­šet­ka pr­vog pro­jek­ta, a mar­ke­tin­ška kampanja pri­pre­ma­na je više mje­se­ci uz zah­tjev­nu pro­duk­ci­ju spo­ta ko­ji je kom­bi­na­ci­ja sni­ma­nih vi­de­oma­te­ri­ja­la te 2D i 3D ani­ma­ci­je. Naš rad na kam­pa­nji proš­le je go­di­ne pre­poz­na­la i stru­ka, do­di­je­liv­ši nam na Da­ni­ma ko­mu­ni­ka­ci­ja zlat­nu na­gra­du Ef­fie”, is­ti­ču iz Kon­zu­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.