Mi­ro­vin­ci će mo­ći iz­rav­no ula­ga­ti u tvrt­ke po­put Rim­če­ve

No­ve pri­li­ke Han­fa naj­e­sen do­no­si Smjer­ni­ce za inves­ti­ra­nja OMF-ova u tvrt­ke iz­van bur­ze

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - JADRANKA DOZAN [email protected]­lov­ni.hr

Re­gu­la­tor će de­fi­ni­ra­ti ure­đe­ni sus­tav za pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la kao tr­go­vin­sku plat­for­mu

Usko­rom no­vom kru­gu raz­go­vo­ra Vla­de i so­ci­jal­nih part­ne­ra o mi­ro­vin­skom sus­ta­vu na­vod­no bi mo­glo biti go­vo­ra i o pi­ta­nju po­ve­ća­nja iz­dva­ja­nja do­pri­no­sa za ta­ko­zva­ni dru­gi stup. Ako se ta te­ma i otvo­ri, po­sve si­gur­no to će biti tek na ra­zi­ni ras­pre­da­nja o pla­no­vi­ma “na du­gom šta­pu”.

Dak­le, za Vla­du neo­bve­zu­ju­ćim, kak­ve su, uos­ta­lom, bi

le i ne­ke do­sa­daš­nje mi­nis­tar­ske naj­a­ve s itm u ve­zi. Jed­na­ko ta­ko, za­sad nema naz­na­ka kon­kret­ni­jih ak­tiv­nos­ti Vla­de ni u po­gle­du po­nu­de ve­li­kih pro­je­ka­ta za tržište ko­ji bi ra­zve­se­li­li mi­ro­vin­ske fon­do­ve kao ula­gač­ki naj­po­tent­ni­je domaće inves­ti­to­re. Ta­ko je ove je­se­ni si­gur­no sa­mo da im no­vos­ti ve­za­ne uz ula­gač­ki ok­vir spre­ma Han­fa.

Ukrat­ko, star­tu­pi, ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci i ino­va­tiv­ne kom­pa­ni­je po­put, pri­mje­ri­ce, Ri­mac Auto­mo­bi­la, Al­t­proa ili In­fo­bi­pa, ko­ji ni­su na bur­zi usko­ro će, hi­po­tet­ski, sred­stva za rast mo­ći do­bi­ti i od naj­ve­ćih ins­ti­tu­ci­onal­nih inves­ti­to­ra, mi­ro­vi­na­ca. Do kra­ja go­di­ne, na­ime, oni će do­bi­ti ze­le­no svje­tlo od­nos­no re­gu­la­tor­ni ok­vir i za iz­rav­na ula­ga­nja u tak­ve pro­jek­te. Iz Han­fe su nam po­t­vr­di­li da su u za­vr­š­noj fa­zi pri­pre­ma do­dat­nih pra­vi­la igre ko­ja će, kako je pre­dvi­đe­no i Za­ko­nom o mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma, po­bli­že ure­di­ti kroz smjer­ni­ce.

Ko­ralj­ka Šo­šić, di­rek­to­ri­ca ure­da Uprav­nog vi­je­ća Agen­ci­je, ka­že kako je “Han­fa u za­vr­š­noj fa­zi iz­ra­de Smjer­ni­ca za ure­đe­ne sus­ta­ve za pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la, a nji­ho­vo do­no­še­nje oče­ku­je se u tre­ćem kvar­ta­lu ove go­di­ne”.

No­vim Za­ko­nom o OMF­ovi­ma fon­do­vi­ma, ka­že, otvo­re­na je mo­guć­nost da osim u VC (ven­tu­re ca­pi­tal) fon­do­ve, što su mo­gli i pri­je, iz­rav­na ula­ga­nja rade i u ne­uvr­šte­na druš­tva, što do­sad ni­je bi­lo mo­gu­će pa ni ure­đe­no za­ko­nom, osim u iz­nim­nim slu­ča­je­vi­ma (za di­onič­ka druš­tva ko­ja su se duž­na uvr­sti­ti na ure­đe­no tržište u ro­ku od go­di­ne da­na). Upra­vo s tim ci­ljem rade se smjer­ni­ce. De­ta­lji za­sad ni­su poz­na­ti, ali nji­ma će se pri­lič­no stro­go pro­pi­sa­ti ok­vir i pro­ce­du­re.

“Smjer­ni­ce će de­fi­ni­ra­ti ure­đe­ni sus­tav za pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la kao tr­go­vin­sku plat­for­mu na ko­joj je ma­lim i sred­njim po­du­ze­ći­ma, oso­bi­to ino­va­tiv­nim i tzv. star­tup po­du­ze­ći­ma, omo­gu­ćen pris­tup fi­nan­ci­ra­nju. Do­dat­no, nji­ma će se ukazati na ri­zi­ke ko­je je mirovinsko druš­tvo dužno pre­poz­na­ti i nji­ma uprav­lja­ti kod tak­vih ula­ga­nja te pro­ved­be­ne uvje­te za tak­va ula­ga­nja”, naj­av­lju­je Šo­šić.

SMJER­NI­CE ĆE UKAZATI I NA RI­ZI­KE KO­JE JE MIROVINSKO DRUŠ­TVO DUŽNO PRE­POZ­NA­TI I NJI­MA UPRAV­LJA­TI

Us­tar­tu­pe, ino­va­tiv­ne, ma­le, br­zo­ras­tu­će ras­tu­će i slič­ne ne­uvr­šte­ne tvrt­ke mi­ro­vin­ski fon­do­vi i danas mo­gu ula­ga­ti, ali po­sred­no, pu­tem al­ter­na­tiv­nih inves­ti­cij­skih fon­do­va. Oni su ure­đe­ni po­seb­nim za­ko­nom dio ko­je­ga su i VC fon­do­vi, a nji­hov pos­lov­ni mo­del u pra­vi­lu i po­dra­zu­mi­je­va ula­ga­nje u tak­ve kom­pa­ni­je. Dak­le, mi­ro­vin­ski fon­do­vi su iz­lo­že­nost pre­ma tak­vim inves­ti­ci­ja­ma mo­gli ste­ći i ra­ni­je.

Ta­ko u Hanfi ka­žu da za­sad sa stra­ne OMF-ova ni­je bi­lo upi­ta i ini­ci­ja­ti­va ve­za­nih uz mo­guć­nos­ti iz­rav­nog ula­ga­nja u pro­jek­te ko­ji se sad ure­đu­ju smjer­ni­ca­ma. Ipak, pri­je služ­be­nog usva­ja­nja smjer­ni­ca Han­fa će na­crt da­ti na uvid i ko­men­ta­re Udru­že­nju dru­šta­va za uprav­lja­nje mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma, što je “u skla­du s pos­to­je­ćom do­brom prak­som, a Han­fa i ci­je­ni sta­vo­ve in­dus­tri­je ko­ju nad­zi­re”, is­ti­če Šo­šić.

Pi­ta­nje je, da­ka­ko, ko­li­ko mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma danas uop­će ne­dos­ta­je ok­vir ko­ji će do­bi­ti kroz smjer­ni­ce za iz­rav­na ula­ga­nja u ne­uvr­šte­na druš­tva i ko­li­ko će tu no­vu mo­guć­nost ko­ris­ti­ti.

Če­tvor­ka OMF­ova ima danas imo­vi­nu ve­ću od sto mi­li­jar­di ku­na. S no­vim smjer­ni­pro­jek­ti­ma.

ZA­SAD OD MI­RO­VI­NA­CA NI­JE BI­LO UPI­TA O MO­GUĆ­NOS­TI OVAKVIH ULA­GA­NJA, KA­ŽU U HANFI

ca­ma otva­ra im se pros­tor za ula­zak u inves­ti­ci­je ko­je su za njihovu ve­li­či­nu ve­oma sit­ne. A ko­li­ko god su i mi­ro­vin­ci uz da­naš­nje ra­zi­ne pri­no­sa na ni­sko­ri­zič­na ula­ga­nja, u po­tra­zi za dru­gim imo­vin­skim kla­sa­ma ko­ji­ma bi za svo­je čla­no­ve osi­gu­ra­li ko­li­ko­to­li­ko više pri­no­se, os­ta­je pi­ta­nje ko­li­ko su sklo­ni ma­lim po­je­di­nač­nim I tak­vi tra­že ana­li­ze i eks­per­ti­ze, a već za 0,1 pos­to por­t­fe­lja mi­ro­vin­ski fon­do­vi tre­ba­li bi ih ve­ći broj. Sto­ga u nji­ho­vim re­do­vi­ma i nema ve­li­kog iš­če­ki­va­nja smjer­ni­ca i pro­ši­re­nja ula­gač­kog ok­vi­ra. Oni se, či­ni se, ipak ma­nje vi­de kao inves­ti­to­re u ri­zič­ne pro­jek­te, na prvoj ste­pe­ni­ci po­du­zet­nič­kih pot­hva­ta. Za to su im oči­to po­god­ni­ji spe­ci­ja­lis­ti po­put VC fon­do­va, dok svo­ju ulo­gu ipak vi­de u ne­što zre­li­jim fa­za­ma, ko­je im­pli­ci­ra­ju i ve­će uloge s ob­zi­rom na go­lem ula­gač­ki po­ten­ci­jal.

No, to ne zna­či da se sa sko­rim otva­ra­njem no­ve mo­guć­nos­ti neće po­ja­vi­ti ne­ki “rim­ci”. Po­ne­što je i na po­du­zet­nič­kim kre­ativ­ci­ma. ❖

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.