Iako i da­lje naj­vi­še vo­le sun­ce i mo­re, ne uzi­maj­mo Ta­li­ja­ne zdra­vo za go­to­vo

Vi­vi­ana Vu­ke­lić, di­rek­to­ri­ca pred­stav­niš­tva Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce u Ita­li­ji, go­vo­ri o tren­do­vi­ma u pu­to­va­nju pre­ko­mor­skih su­sje­da, nji­ho­vim pre­fe­ren­ci­ja­ma i to­me što HTZ či­ni da ih do­đe više

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - MARIJA CRNJAK [email protected]­lov­ni.hr

Vi­vi­ana Vu­ke­lić Di­rek­to­ri­ca pred­stav­niš­tva Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce u Ita­li­ji

Ta­li­ja­ni su una­toč kri­za­ma do­bri po­tro­ša­či, i bez ob­zi­ra na kuć­ni bu­džet po­tru­dit će se oti­ći ba­rem na jed­no pu­to­va­nje go­diš­nje

Kao i pri­je pe­de­set go­di­na, ta­ko i danas, Ta­li­ja­ni­ma je naj­važ­ni­ji mo­tiv pu­to­va­nja sun­ce i mo­re, i sprem­ni su se u sat vre­me­na spa­ki­ra­ti na pr­vi znak ki­še. I da­lje naj­ra­di­je pu­tu­ju u ko­lo­vo­zu, kad je prog­no­za naj­si­gur­ni­ja, a na go­diš­njem od­mo­ru, kao i u ži­vo­tu naj­važ­ni­je im je do­bro po­jes­ti, bez gle­da­nja na ci­je­nu. Hr­vat­sku tra­di­ci­onal­no vo­le i sta­ri i mla­di Ta­li­ja­ni ko­ji­ma se naj­vi­še svi­đa­ju ljetni glaz­be­ni fes­ti­va­li, vo­le nu­dis­tič­ke pla­že, je­dre­nje, a u po­se­zo­ni uglav­nom do­la­ze po­prav­lja­ti zu­be, jer im je to i da­lje jef­ti­ni­je u Hr­vat­skoj.

Ta­li­ja­ni su maj­sto­ri u spa­ja­nju praz­ni­ka. Osim što im je naj­bli­ža des­ti­na­ci­ja s to­plim mo­rem na ko­je mo­gu sti­ći omi­lje­nim na­či­nom, auto­mo­bi­lom, Hr­vat­sku vo­le jer je si­gur­na, što je Ta­li­ja­ni­ma važ­ni­je ne­go put­ni­ci­ma iz ne­kih dru­gih ze­ma­lja.

I na­da­sve ci­je­ne kad do­ma­ći­ni bar nak­la­pa­ju ta­li­jan­ski, jer su i da­lje sla­bi s en­gle­skom je­zi­kom. Sve to u svom pos­lu tre­ba ima­ti na umu Vi­vi­ana Vu­ke­lić, di­rek­to­ri­ca ta­li­jan­skog pred­stav­niš­tva Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce ko­ja je u Mi­la­no sti­gla pred go­to­vo dvi­je go­di­ne, pre­uzev­ši ovo pri­lič­no kon­zer­va­tiv­no tržište na ko­jem ni­je la­ko uvo­di­ti ino­va­ci­je.

Una­toč to­me, ona je jed­na od ri­jet­kih še­fo­va pred­stav­niš­tva ko­ja zbog svog bo­ga­tog is­kus­tva s me­di­ji­ma ni­je od­lu­či­la an­ga­ži­ra­ti lo­kal­nu agen­ci­ju za od­no­se s jav­noš­ću, i to se za­sad po­ka­za­lo kao dobra od­lu­ka. Talijansko tržište i u ovoj izazovnoj go­di­ni ima rast s do­brim prognozama, iako ga ne tre­ba uzi­ma­ti zdra­vo za go­to­vo i na nje­mu tre­ba kons­tant­no ra­di­ti, po­jaš­nja­va Vu­ke­lić ko­ju ko­le­ge zna­ju kao ra­do­ho­li­čar­ku.

Kak­vi su tren­do­vi s ta­li­jan­skog tr­ži­šta?

Uz odre­đe­ne tr­za­vi­ce zbog gos­po­dar­ske kri­ze u Ita­li­ji, Hr­su­ća vat­ska s ovog tr­ži­šta od 2014. go­di­ne bi­lje­ži rast pro­me­ta te sta­bil­nu tr­žiš­nu po­zi­ci­ju ko­ja je po­seb­no oja­ča­na po­s­ljed­njih go­di­na kroz kva­li­tet­nu su­rad­nju s ključ­nim part­ne­ri­ma, agen­ci­ja­ma, tu­ro­pe­ra­to­ri­ma, avi­opri­je­voz­ni­ci­ma, struč­nim udru­že­nji­ma, ali i me­di­ji­ma.

Ta­ko smo la­ni ima­li 3 pos­to ras­ta u do­las­ci­ma i 2 pos­to u no­će­nji­ma.

Po­zi­tiv­na kre­ta­nja tu­ris­tič­kog pro­me­ta us­pješ­no smo za­dr­ža­li i u do­sa­daš­njem di­je­lu go­di­ne u ko­jem smo s ta­li­jan­skog tr­ži­šta os­tva­ri­li 710 ti­do­la­za­ka i oko tri mi­li­ju­na no­će­nja što je rast od oko 2 pos­to.

Ko­je su glav­ne zna­čaj­ke ta­li­jan­skog tr­ži­šta?

Ta­li­ja­ni kas­no bu­ki­ra­ju smje­štaj i aran­žma­ne, a ve­lik dio go­diš­nje od­mo­re ra­do pro­vo­di u vlas­ti­toj zem­lji. La­ni je čak 79,3 pos­to Ta­li­ja­na pu­to­va­lo u ne­ku od ta­li­jan­skih des­ti­na­ci­ja, naj­češ­će su to Pu­glia i Sar­di­ni­ja.

Naj­češ­će pu­tu­ju auto­mo­bi­lom, avi­on ko­ris­ti njih 20 pos­to. Oko 56 pos­to Ta­li­ja­na svoja pu­to­va­nja re­zer­vi­ra iz­rav­no, 37 pos­to uop­će ne re­zer­vi­ra, tek oko se­dam pos­to zo­ve agen­ci­ju.

TALIJANSKO TRŽIŠTE

I U OVOJ IZAZOVNOJ GO­DI­NI

IMA RAST S DO­BRIM PROGNOZAMA

U NA­ŠOJ ZEM­LJI SVE VIŠE OT­KRI­VA­JU I KON­TI­NENT, PRI­JE SVE­GA ZA­GREB I PLITVICE, A MLA­DI PUT­NI­CI ŽELE ŠTO VIŠE DO­ŽI­VJE­TI I ISTRAŽITI, DO­LA­ZE RA­DI ZA­BA­VE FES­TI­VA­LA I KONCERATA

Kako se u te tren­do­ve uk­la­pa Hr­vat­ska?

Tre­nu­tač­no se na­la­zi­mo u raz­dob­lju go­di­ne ka­da se re­ali­zi­ra najveći dio ukup­nog pro­me­ta s ta­li­jan­skog tr­ži­šta. U ko­lo­vo­zu se u Ita­li­ji za­tva­ra­ju broj­ne tvrt­ke, nema ško­le ni vr­ti­ća. U po­se­zo­ni Ta­li­ja­ni pu­tu­ju kad je li­je­po vri­je­me, vo­le bli­ske des­ti­na­ci­je, ali ako je ci­je­na dobra oti­ći će i da­lje, pri­mje­ri­ce u Egi­pat.

U Hr­vat­skoj pre­fe­ri­ra­ju objek­te u do­ma­ćins­tvu i ho­te­le, tra­že vr­hun­sku gas­tro­no­mi­ju, pri­rod­ne lje­po­te, na­uti­ku, a u po­se­zo­ni po­se­bi­ce zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam. Hr­vat­ska na ovom tr­ži­štu uži­va po­zi­ti­van imidž što po­t­vr­đu­je i sve ve­ći broj poz­na­tih oso­ba iz ta­li­jan­skog jav­nog ži­vo­ta ko­ji su po­sje­ti­li Hr­vat­sku.

Ovo ljeto to su uči­ni­li poz­na­ti mo­to­cik­list Va­len­ti­no Ro­ssi, po­pu­lar­ni ta­li­jan­ski kuhar Car­lo Crac­co s obitelji, a nas­tu­pe u Uma­gu te na Zr­ću odra­dio je poz­na­ti in­flu­en­cer i DJ Gi­anlu­ca Vac­c­hi, dok je kon­cert u Pu­li odr­žao i Um­ber­to To­zzi. Za 15. ko­lo­voz je naj­av­ljen i kon­cert Ero­sa Ra­ma­zzot­ti­ja u Opa­ti­ji.

Je­su li Ta­li­ja­ni i da­lje do­bri po­tro­ša­či, una­toč kri­za­ma?

Je­su. Tro­še oko 800 eura po pu­to­va­nju, i bez ob­zi­ra na kuć­ni bu­džet po­tru­dit će se oti­ći ba­rem na jed­no pu­to­va­nje go­diš­nje.

Pu­to­va­nja naj­češ­će ople­me­nju­ju iz­le­ti­ma, is­tra­ži­va­nji­ma des­ti­na­ci­je uz oba­vez­nu gas­tro­nom­sku po­nu­du ko­ja im je je­dan od naj­važ­ni­jih fak­to­ra.

Ta­ko­đer, vo­le pu­to­va­ti u si­gur­ne des­ti­na­ci­je pa za­to čes­to bi­ra­ju domaće ta­li­jan­ske des­ti­na­ci­je ili idu u bli­že des­ti­na­ci­je. Na go­diš­njem od­mo­ru pro­vo­de od 7 do 13 da­na, ali zna­ju i spa­ja­ti odre­đe­ne praz­ni­ke, ove go­di­ne u trav­nju i svib­nju spa­ja­li su tri praz­ni­ka.

No­ve ge­ne­ra­ci­je u Hr­vat­skoj žele što više vi­dje­ti, do­ži­vje­ti i istražiti.

U po­s­ljed­nje vri­je­me mla­đi put­ni­ci u Hr­vat­sku do­la­ze ra­di za­bav­nih sa­dr­ža­ja, na fes­ti­va­le i kon­cer­te. U na­šoj zem­lji ta­ko sve više ot­kri­va­ju i kon­ti­nent, pri­je sve­ga Za­greb, vo­le do­ći na Advent, po­tom Pli­tvič­ka je­ze­ra, pa i Za­go­rje i Sla­vo­ni­ju.

Na če­mu se ba­zi­ra pro­mo­ci­ja hr­vat­skog tu­riz­ma u Ita­li­ji?

Ra­di­mo na ja­ča­nju imi­dža i pre­poz­nat­lji­vos­ti Hr­vat­ske, kroz PR stra­te­gi­ju ko­ja obu­hva­ća od­no­se s me­di­ji­ma, ogla­ša­va­nje, PR even­te po­di­je­lje­ne kroz te­me za pro­mo­ci­ju pred i po­se­zo­ne kao što su ak­tiv­ni od­mor, kul­tur­ni i zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam, eno-gas­tro.

Pu­no pozornosti us­mje­ra­va­mo i na od­no­se s me­di­ji­ma in­for­mi­ra­ju­ći ih o svim no­vos­ti­ma i atrak­tiv­nos­ti­ma u hr­vat­skom tu­riz­mu, ali i or­ga­ni­zi­ra­ju­ći broj­na kva­li­tet­na stu­dij­ska pu­to­va­nja no­vi­na­ra, blo­ge­ra i in­flu­en­ce­ra.

Re­zul­tat tih ak­tiv­nos­ti su broj­ne obja­ve o Hr­vat­skoj u naj­zas­tup­lje­ni­jim ta­li­jan­skim me­di­ji­ma ko­ji vr­lo afir­ma­tiv­no pi­šu o hr­vat­skoj tu­ris­tič­koj po­nu­di. Ot­kad sam u Mi­la­nu ni­smo ima­li ni­jed­nu ne­ga­tiv­nu obja­vu o Hr­vat­skoj, što je sjaj­no.

Ko­li­ko je važ­na si­ner­gi­ja s tu­ris­tič­kim su­bjek­ti­ma u priv­la­če­nju ta­li­jan­skih gos­ti­ju? Ne­ki se ža­le da ne mo­gu do­bi­ti Ta­li­ja­ne

Ovo tržište zah­ti­je­va stal­nu pro­mo­tiv­nu pri­sut­nost, ali i pri­sut­nost gos­po­dar­skih su­bje­ka­ta, bi­lo kroz su­dje­lo­va­nje u na­šim ak­tiv­nos­ti­ma, pos­lov­nim ra­di­oni­ca­ma, saj­mo­vi­ma, pre­zen­ta­ci­ja­ma u sklo­pu ko­jih ta­li­jan­ski part­ne­ri do­bi­va­ju ključ­ne in­for­ma­ci­je i uvje­te o no­vim ula­ga­nji­ma, ka­pa­ci­te­ti­ma i pro­izvo­di­ma.

Sva­ka­ko pred­la­že­mo i su­dje­lo­va­nje na saj­mo­vi­ma ko­je or­ga­ni­zi­ra HTZ­a, po­se­bi­ce na pos­lov­nom saj­mu TTG ko­ji se u lis­to­pa­du odr­ža­va u Ri­mi­ni­ju, ali i na saj­mu BIT ko­ji će se u ve­lja­či 2020. odr­ža­ti u Mi­la­nu. Sa­jam BIT je naj­važ­ni­ji tu­ris­tič­ki sa­jam u sje­ver­noj Ita­li­ji ko­ji okup­lja i pos­lov­nu i ši­ro­ku pu­bli­ku. ❖

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.