ZA­GRE­BAČ­KA ŽU­PA­NI­JA PO­DU­ZET­NI­CI TRLJAJU RU­KE, ZA­RA­DA IM RAS­LA 61%

Dis­lo­ka­ci­ja Mno­ge tvrt­ke pre­se­li­le su sje­di­šte iz Za­gre­ba u ‘prsten’

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ✑ DARKO BIČAK darko.bi­[email protected]­lov­ni.hr

Sje­di­šte u ZG žu­pa­ni­ji ima 8589 tvrt­ki sa 60.182 rad­ni­ka. La­ni su ima­li pri­hod od 54 ml­rd. i do­bit 1,9 ml­rd. ku­na

Tr­go­vač­ki la­nac Lidl, mes­na in­dus­tri­ja PIK Vr­bo­vec te ve­le i ma­lo­pro­daj­ni tr­go­vac me­di­cin­skom opre­mom Me­di­cal In­ter­tra­de su la­ni bi­le naj­ve­će tvrt­ke po os­tva­re­nom pri­ho­du u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji.

Na­ime, pre­ma po­da­ci­ma Fi­nan­cij­ske agen­ci­je (Fina) u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji je u 2018. go­di­ni, pre­ma bro­ju obra­đe­nih go­diš­njih fi­nan­cij­skih iz­vje­šta­ja, sje­di­šte imalo 8589 po­du­zet­ni­ka, kod ko­jih je bi­lo za­pos­le­no 60.182 rad­ni­ka, što je u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu rast za 6,3%. Po­du­zet­ni

ci žu­pa­ni­je os­tva­ri­li su ukup­ne pri­ho­de u iz­no­su od 54 mi­li­jar­de ku­na (10,6% više u od­no­su na 2017. go­di­nu) i ne­to do­bit ne­što ma­nju od 1,9 mi­li­jar­di ku­na (61,3% više).

Bru­to inves­ti­ci­je u no­vu du­go­traj­nu imo­vi­nu po­ve­ća­ne su u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu za 13,1%. Uvoz je po­ve­ćan za 8,6%, a iz­voz za 9,3% s tim da je tr­go­vin­ski de­fi­cit

5,4 mi­li­jar­de ku­na. Pro­sječ­na mjesečna ne­to pla­ća iz­no­si­la je

5646 ku­na što je rast od 4,2%. Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja je u od­no­su na dru­ge žu­pa­ni­je na 2. mjes­tu pre­ma ukup­nim pri­ho­di­ma po­du­zet­ni­ka, a na 3. po ne­to do­bi­ti, pre­ma po­ka­za­te­lju pro­duk­tiv­nos­ti ra­da mje­re­nim od­no­som ne­to do­bi­ti i broja za­pos­le­nih i pre­ma po­ka­za­te­lju pro­duk­tiv­nos­ti ra­da mje­re­nim od­no­som ukup­nih pri­ho­da i broja za­pos­le­nih. Pre­ma bro­ju za­pos­le­nih je na

4., a pre­ma bro­ju po­du­zet­ni­ka na 5. mjes­tu. Velika Go­ri­ca, Sa­mo­bor, Sve­ta Ne­de­lja i Stup­nik su me­đu top 20 gra­do­va i op­ći­na na ra­zi­ni Hr­vat­ske pre­ma ukup­nom pri­ho­du i ne­to do­bi­ti po­du­zet­ni­ka. Najveći pri­hod, a i do­bit, me­đu po­du­zet­ni­ci­ma sa sje­di­štem u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji os­tva­rio je Lidl Hr­vat­ska, sa sje­di­štem u Ve­li­koj Go­ri­ci, i to 5,2 mi­li­jar­de ku­na.

Lidl je li­der i po do­bi­ti, 281 mi­li­jun ku­na, te bro­ju za­pos­le­nih, njih 2060. Na 2. mjes­tu po bro­ju za­pos­le­nih i 3. po do­bi­ti je PIK Vr­bo­vec s 1757 rad­ni­ka i do­bi­ti od 86 mi­li­ju­na ku­na. Me­di­cal In­ter­tra­de iz Sv. Ne­dje­lje je imao 1,7 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da, dok je po do­bi­ti i bro­ju rad­ni­ka iz­van top 10. Ve­ći igra­či me­đu tvrt­ka­ma u žu­pa­ni­ji su još Fli­ba, San­ta Do­me­ni­ca, Zu­bak gru­pa, Ikea, DIV gru­pa, Hos­pi­ra, Fe­ro­Term, HKZP, KMG, KIK, Proizvodnj­a MK i Oso, MZLZ Ze­malj­ske us­lu­ge... ❖

PRO­SJEČ­NA MJESEČNA NE­TO PLA­ĆA KOD PO­DU­ZET­NI­KA U ZG ŽU­PA­NI­JI JE, NA­VO­DI FINA, IZ­NO­SI­LA 5646 KU­NA

DAVOR PUKLAVEC/ PIXSELL

Najveći je po­du­zet­nik Lidl, sli­je­de PIK Vr­bo­vec (na sli­ci) i Me­di­cal In­ter­tra­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.