‘Pre­kr­še­ni su za­ko­ni’

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Na kažnjavanj­e obi­telj­ske li­ječ­ni­ce zbog dro­gi­ra­nog vo­za­ča ko­ji je iz­a­zvao te­šku pro­met­nu ne­sre­ću re­agi­ra­la je i Hr­vat­ska udru­ga za me­di­cin­sko pra­vo u ko­joj tvr­de da je ri­ječ o po­ra­zu prav­ne dr­ža­ve. “Ne­za­mis­li­va je br­zi­na re­ak­ci­je po­li­cij­skih služ­be­ni­ka te su­da u pro­ce­su­ira­nju i sank­ci­oni­ra­nju li­ječ­ni­ka, ali i tro­most is­tog apa­ra­ta kad se kaz­ne­na i pre­kr­šaj­na dje­la či­ne pro­tiv zdrav­s­tve­nog rad­ni­ka”, ka­žu. Udru­ga na­vo­di kako su pre­kr­še­na i dru­ga na­če­la pa i za­ko­ni. Kon­kret­no, Za­kon o li­ječ­niš­tvu, Za­kon o zdrav­s­tve­noj za­šti­ti i Za­kon o za­šti­ti pra­va pa­ci­je­na­ta. Ovom re­agi­ra­nju pret­ho­di­la je re­ak­ci­ja Ko­or­di­na­ci­je hr­vat­ske obi­telj­ske me­di­ci­ne ko­ja je po­zva­la ko­le­ge da dos­lov­no tu­ma­če za­kon­sku odred­bu i pri­jav­lju­ju svo­je pacijente ra­di izvanredne kon­tro­le je­su li zbog ne­kih pro­mje­na u svo­jem zdrav­s­tve­nom sta­nju i da­lje spo­sob­ni za vož­nju.

D. P. /PIXSELL

Stra­vi­čan udes na na­plat­nim ku­ći­ca­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.