Idu­će go­di­ne dvi­je run­de su­bven­ci­ja, pr­va u ožuj­ku

Stam­be­ni kre­di­ti Potpora će biti odo­bre­na svi­ma ko­ji dos­ta­ve va­lja­nu do­ku­men­ta­ci­ju, obe­ćao je mi­nis­tar Pre­drag Štro­mar

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Svi oni ko­ji za kup­nju pr­ve nekretnine ra­ču­na­ju na dr­žav­ne su­bven­ci­je pri­li­kom kre­di­ti­ra­nja za njih će se mo­ći pri­ja­vi­ti od 10. ruj­na.

Naj­a­vio je to ju­čer mi­nis­tar gra­di­telj­stva Pre­drag Štro­mar obe­ćav­ši da će svi ko­ji dos­ta­ve va­lja­nu do­ku­men­ta­ci­ju do­bi­ti su­bven­ci­ju. Do­dao je da će po­ziv će biti otvo­ren tri ili če­ti­ri tjed­na, ovis­no o in­te­re­su.

“Dak­le, vre­me­na ima”, re­kao je ju­čer mi­nis­tar Štro­mar, ali i ot­krio da se, čak i da za­kas­ne, za­in­te­re­si­ra­ni­ma već na pro­lje­će 2020. go­di­ne otva­ra no­va pri­li­ka jer će po­ziv za slje­de­ću run­du su­bven­ci­oni­ra­nja stam­be­nih kre­di­ta bi

otvo­ren u ožuj­ku, a po­tom opet u ruj­nu.

“Do­sad je za­hva­lju­ju­ći su­bven­ci­oni­ra­nim stam­be­nim kre­di­ti­ma više od 5300 mla­dih obitelji ri­je­ši­lo svo­je stam­be­no pi­ta­nje. Te obitelji sa­da ima­ju svoj dom u Hr­vat­skoj, a u nji­ma je ro­đe­no više 700 dje­ce”, po­hva­lio se mi­nis­tar na­po­mi­nju­ći kako će gra­đa­ni ove go­di­ne gra­đa­ni će su­bven­ci­oni­ra­ne kre­di­te mo­ći do­bi­ti po naj­ni­žoj ka­ma­ti do sa­da, te da im je sa­da omo­gu­će­no smo da se raz­dob­lje su­bven­ci­je pro­du­ža­va i za već ro­đe­nu dje­cu, ne sa­mo no­vo­ro­đe­nu. Kako je poz­na­to, oda­bra­no je ukup­no 12 kre­dit­nih ins­ti­tu­ci­ja ko­je su po­nu­di­le ka­ma­te od 2,19 do 3,75 pos­to

Iz re­sor­nog mi­nis­tar­stva ju­čer su pod­sje­ti­li da se na na­tje­čaj će se mo­ći pri­ja­vi­ti svi mla­đi od 45 go­di­na ko­ji u svom vlas­niš­tvu ne­ma­ju stan ili ku­ću.

“Su­bven­ci­oni­ra­nje kre­di­ta odo­bra­vat će se za kup­nju sta­na ili ku­će, od­nos­no grad­nju ku­će do naj­vi­še 1500 eura po me­tru kva­drat­nom od­nos­no do naj­vi­šeg iz­no­sa kre­di­ta od 100.000,00 eura u kun­skoj pro­tu­vri­jed­nos­ti. Rok ot­pla­te kre­di­ta ne smi­je biti kra­ći od 15 go­di­na. Vi­si­na su­bven­ci­je ovi­sit će o in­dek­su ra­zvi­je­nos­ti mjes­ta na ko­jem se ne­kret­ni­ti na ku­pu­je ili gra­di te će se kre­ta­ti od 30 do 51 pos­to iz­no­sa ra­te kre­di­ta”, ka­žu.

Ina­če, Štro­mar je ju­čer is­ko­ris­tio pri­li­ku go­vo­ri­ti i o no­vim mje­re ko­je se pro­vo­de s APN-om - Pro­gra­mu POS+ ko­ji će, ka­že, za­in­te­re­si­ra­ni­ma osi­gu­ra­ti po­volj­ni­je ban­kov­ne kre­di­te.

Po­jas­nio je kako je Iz­mje­na­ma za­ko­na pu­tem POS-a omo­gu­će­na ku­po­vi­na svih sta­no­va na tr­ži­štu, a ne sa­mo onih u no­vo­grad­nji, pri če­mu je kod mje­seč­nih anu­ite­ta za ci­je­lo raz­dob­lje ot­pla­te ujed­na­če­na. Ka­ma­te na jav­na sred­stva za tak­ve kre­di­te iz­no­se dva pos­to, re­če­no je ju­čer.

FOTOLIA

Ka­ma­te su od 2,19 do 3,75 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.