Domaća proizvodnj­a pr­šu­ta ve­ća za 40%, u Dr­ni­šu se okup­lja­ju naj­bo­lji

Me­đu­na­rod­ni ka­rak­ter Fes­ti­val je iz­lož­be­no-pro­daj­no­ga ka­rak­te­ra

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Dr­niš će 23. i 24. ko­lo­vo­za biti do­ma­ćin 6. Me­đu­na­rod­nog fes­ti­va­la pr­šu­ta ­ Dr­niš 2019. Fes­ti­val će se odr­ža­ti na grad­skom tr­gu Po­lja­na i iz­lož­be­no­pro­daj­nog je ka­rak­te­ra. Svr­ha mu je po­tak­nu­ti pro­izvod­nju i pro­mo­ci­ju autoh­to­nih i tra­di­ci­onal­nih pro­izvo­da ko­je se te­me­lje na tra­di­ci­ji i iz­vor­nos­ti te ra­zvoj i pro­mo­ci­ja tu­ris­tič­ke po­nu­de Dr­ni­ša s na­gla­skom na gas­tro­no­mi­ju. Me­đu­na­rod­ni fes­ti­val pr­šu­ta or­ga­ni­zi­ra dr­ni­ška Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca, Grad Dr­niš i Udru­gom

pro­izvo­đa­ča dr­ni­škog pr­šu­ta. Iako je u pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na proizvodnj­a pr­šu­ta u na­šoj zem­lji na­ras­la čak 40 pos­to, po­traž­nja je još uvi­jek dvos­tru­ko ve­ća od po­nu­de. Na­ime, u Hr­vat­skoj se go­diš­nje po­je­de oko 700 ti­su­ća pr­šu­ta, a pro­izve­de iz­me­đu 350­400 ti­su­ća.

Broj­ke ka­žu da smo pri­je pet go­di­na ima­li pro­izvod­nju od sve­ga 250 ti­su­ća pr­šu­ta, da bi­smo danas bi­li bli­zu 400 ti­su­ća, što je rast od šez­de­se­tak pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.