Domaće sna­ge na saj­mu In­Di­zajn

Pro­dukt di­zaj­ne­ri i kre­ativ­ci iz­la­gat će tri da­na u ruj­nu

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Do­ma­ći kre­ativ­ci i pro­dukt di­zaj­ne­ri ovog će ruj­na na saj­mu in­te­ri­je­ra ‘In­Di­zajn’ pred­sta­vi­ti svo­je pro­izvo­de u sklo­pu Ba­za­ra ­ naj­pro­met­ni­je­ga dijela pro­gra­ma Fes­ti­va­la mo­der­nog do­ma. Njih 16 sti­že u Are­nu Za­greb od 26. do 29. ruj­na, a pred­sta­vit će se sa sli­ka­ma, ta­pe­ta­ma, pro­izvo­di­ma od pa­pi­ra,

ta­nju­ri­ma, pred­me­ti­ma iz­ra­đe­nim od ka­me­na, sto­li­ca­ma, funk­ci­onal­nim po­su­đem, ru­ko­tvo­ri­na­ma i na­mje­šta­jem od pu­nog dr­va ili pak lam­pa­ma, svi­jeć­nja­ci­ma i po­su­da­ma za bilj­ke od be­to­na. Na 5000 kva­dra­ta iz­lož­be­nog pros­to­ra u dvo­ra­ni Are­na Za­greb oku­pit će se više od 80 iz­la­ga­ča iz po­dru­čja opre­ma­nja in­te­ri­je­ra, re­no­mi­ra­nih struč­nja­ka i ar­hi­te­ka­ta.

Ove go­di­ne će se na Ba­za­ru pred­sta­vi­ti i us­ta­no­va za re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom Su­ve­nir Ar­bor. Bit će or­ga­ni­zi­ra­na i Cash & Car­ry iz­lož­ba na ko­joj će biti pred­stav­lje­ni ra­do­vi stu­de­na­ta Aka­de­mi­je li­kov­nih umjet­nos­ti.

PD

U Are­ni Za­greb oku­pit će se više od 80 iz­la­ga­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.