Bren­di­ra­nje Li­ke kao des­ti­na­ci­je za ho­da­če

Ove go­di­ne oče­ku­ju dvos­tru­ko više lju­di

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Li­ka nema mo­ra, ako iz­uz­me­mo pri­mor­ski dio Lič­ko­senj­ske žu­pa­ni­je, no za­to ima pre­kra­san kra­jo­lik ko­jeg je od­lu­či­la tu­ris­tič­ki is­ko­ris­ti­ti kroz fes­ti­va­le ho­da­nja. Ta­ko Li­ka i po­se­bi­ce gra­do­vi Gos­pić i Oto­čac po­čet­kom ruj­na oče­ku­ju više sto­ti­na po­sje­ti­te­lja iz Hr­vat­ske i ino­zem­s­tva na 2. hr­vat­skom fes­ti­va­lu ho­da­nja ko­ji će po­nu­di­ti ho­da­nje na ne­ko­li­ko ru­ta. Or­ga­ni­za­to­ri vje­ru­ju da će se ove go­di­ne lanj­ski po­sjet od 500 ho­da­ča ba­rem udvos­tru­či­ti. Kako su na po­dru­čja oba gra­da, Gos­pi­ća i Otoč­ca, pre­dvi­đe­ne po tri ru­te raz­li­či­tih in­ten­zi­te­ta, su­dje­lo­va­ti mo­gu prak­tič­ki svi, i sta­ri i mla­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.