SVI­JET ES­TO­NI­JA SUMNJIČAVA PRE­MA KINESKOM TUNELU DO FIN­SKE

Niz pi­ta­nja Naj­du­ža svjet­ska že­ljez­nič­ka veza is­pod mo­ra na­iš­la na pr­vu pre­pre­ku

Poslovni Dnevnik - - Regija - ✑ TO­MIS­LAV PILI to­mis­[email protected]­lov­ni.hr

Vla­da u Tal­li­nu že­li zna­ti tko sto­ji iza 15 mi­li­jar­di eura ko­je je da­la ki­ne­ska tvrt­ka te kako je pro­ci­je­nje­na ren­ta­bil­nost pro­jek­ta

Am­bi­ci­oz­ni pro­jekt fin­skog IT po­du­zet­ni­ka Pe­te­ra Ves­ter­bec­ke o naj­du­žem pod­mor­skom že­ljez­nič­kom tunelu na svi­je­tu na­išao je na pr­vu pre­pre­ku u obli­ku sum­nji­ča­vos­ti es­ton­ske vla­de. Kako na­vo­di Blo­om­beg, 15 mi­li­jar­di eura vri­je­dan pro­jekt tu­ne­la iz­me­đu Hel­sin­ki­ja i Tal­li­na iz­a­zvao je niz pi­ta­nja u bal­tič­koj dr­ža­vi. Po­se­bi­ce u ve­zi nje­go­ve ren­ta­bil­nos­ti i po­ri­jek­la ka­pi­ta­la ko­ji do­la­zi iz Ki­ne.

Jam­s­tva do­vr­šet­ka

“Tre­ba­mo de­talj­no ra­zjas­ni­ti odak­le no­vac do­la­zi i u ko­jem iz­no­su”, iz­ja­vio je u raz­go­vo­ru za taj me­dij es­ton­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva Ta­avi Aas. “Gdje su jam­s­tva da će biti do­vr­šen? No­si­telj pro­jek­ta ni­je mo­gao od­go­vo­ri­ti ni kako je pro­ci­je­nio vo­lu­men pro­me­ta ko­ji bi pro­la­zio tu­ne­lom”, do­dao je Aas. Od­go­vo­re ko­je tra­ži Aas ni­je mo­gao da­ti Pe­ter Ves­ter­bac­ka, fin­ski IT po­du­zet­nik ko­ji je šest go­di­na pro­veo na če­lu tvrt­ke Ro­vio En­ter­ta­in­ment či­ji je naj­poz­na­ti­ji pro­izvod po­pu­lar­na video­igra An­gry Bir­ds.

Ves­ter­bac­ka je na­kon od­la­ska iz Ro­vi­ja do­šao na ide­ju grad­nje 100 ki­lo­me­ta­ra du­gog že­ljez­nič­kog tu­ne­la is­pod Fin­skog za­lje­va te je os­no­vao tvrt­ku FinEst Bay Area De­ve­lop­ment. Ves­ter­bac­ka sma­tra da bi tu­nel mo­gao biti go­tov već

2024. go­di­ne. Ta­ko bi se umjes­to dvo­sat­ne plo­vid­be tra­jek­tom, iz Hel­sin­ki­ja tu­ne­lom sti­za­lo u Tal­lin br­zim vla­kom za

20 mi­nu­ta.

Ina­če, sa­ma ideja po­ve­zi­va­nja fin­ske i es­ton­ske pri­jes­tol­ni­ce tu­ne­lom ni­je u pot­pu­nos­ti no­va. Kako sto­ji na in­ter­net­skoj stra­ni­ci nje­go­ve tvrt­ke, još 1993. fin­ski ge­olo­zi is­pi­ti­va­li su mo­guć­nost grad­nje tu­ne­la, ali je sve os­ta­lo sa­mo na pa­pi­ru.

Stu­di­ja iz­vod­lji­vos­ti ko­ju su na­ru­či­le Es­to­ni­ja i Fin­ska i ko­ja je pred­stav­lje­na la­ni po­ka­zu­je da je tu­nel eko­nom­ski oprav­dan po mo­de­lu jav­no­pri­vat­nog part­ner­stva i pod uvje­tom da no­vac iz europ­skih fon­do­va po­kri­je 40 pos­to tro­ško­va grad­nje ko­je je stu­di­ja pro­ci­je­ni­la iz­me­đu 13 i 20 mi­li­jar­di eura.

Stu­di­ja je po­ka­za­la i da će za grad­nju tre­ba­ti ba­rem 15 go­di­na, pa je es­ton­ski mi­nis­tar upra­ve Ja­ak

Aab proš­lo­ga mje­se­ca no­si­te­lji­ma pro­jek­ta pos­lao pi­smo u ko­jem je na­veo da plan otva­ra­nja tu­ne­la 2024. ni­je re­alan. Sve u sve­mu, pla­no­vi Pe­te­ra

Ves­ter­bec­ke ne uk­la­pa­ju se u stu­di­ju, is­ti­če mi­nis­tar

Aas. Ina­če, Ves­ter­bac­ka ni­je če­kao no­vac iz europ­skih fon­do­va, već se po­ve­zao s kineskom kom-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.