HO­TEL KUMBOR PRI­MIO PR­VU GRUPU GOS­TI­JU

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Ho­tel Kumbor u is­to­ime­nom mjes­tu po­kraj Her­ceg No­vog u Cr­noj Go­ri pri­mio je pr­vu grupu od 250 gos­ti­ju iz Nje­mač­ke, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Fran­cu­ske i Polj­ske. “Ho­tel je gra­đen po naj­vi­šim stan­dar­di­ma, još ni­je za­vr­šen, a ci­je­la inves­ti­ci­ja će biti iz­me­đu 25 i 30 mil. eura”, re­kao je za por­tal Ana­li­ti­ka vlas­nik Če­do Popović. Ho­tel Kumbor ka­te­go­ri­zi­ran je s če­ti­ri zvjezdice, ima šest ka­to­va sa 230 so­ba i apart­ma­na te ve­li­ku pla­žu. Ho­tel se na­la­zi u ne­po­sred­noj bli­zi­ni kom­plek­sa Por­to­no­vi. To je tre­ći ho­tel ko­ji je za pet go­di­na u Her­ceg No­vom iz­gra­di­la kom­pa­ni­ja Ca­ri­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.