STRA­NIM ULA­GA­NJI­MA

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Sr­bi­ja je na pr­vom mjes­tu u svi­je­tu po bro­ju iz­rav­nih stra­nih ula­ga­nja, obja­vio je The Fi­nan­ci­al Ti­mes (FT). Sr­bi­ja je na če­lu rang lis­te za 2019. s in­dek­som od 11,92 bo­do­va, što je za 1,33 in­dek­s­nih bo­do­va više u od­no­su na proš­lu go­di­nu. Sr­bi­ja je, kako se na­vo­di, pri­vuk­la

107 pro­je­ka­ta iz­rav­nih stra­nih ula­ga­nja u

2018. go­di­ni, od­nos­no 26 više ne­go go­di­nu ra­ni­je, što je PO­rast za go­to­vo jed­nu tre­ći­nu.

SR­BI­JA PR­VA PO IZ­RAV­NIM

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.