Okre­ću se ino­zem­nom tr­ži­štu i za­poš­lja­va­ju no­ve lju­de

Us­pos­ta­vi­li su cen­tre u re­gi­ji, a že­lja im je da do kra­ja go­di­ne ve­ći­nu pri­ho­da os­tva­ru­ju u ino­zem­s­tvu

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Da je mo­gu­će us­pje­šan po­sao pro­ši­ri­ti i iz­van gra­ni­ca Hr­vat­ske, po­t­vr­đu­je i BPTO (Bu­si­ness Pro­cess and Tec­h­no­logy Out­so­ur­cer) tvrt­ka City Con­nect. U njoj vo­le re­ći da us­pješ­no kom­bi­ni­ra­ju ljud­ski i teh­no­lo­ški kon­takt, a što to za­pra­vo zna­či objas­nio nam je di­rek­tor Ivi­ca Ma­đu­ra. “Omo­gu­ća­va­mo kli­jen­ti­ma do­da­nu vri­jed­nost kroz teh­no­lo­ške ino­va­ci­je i in­te­gra­ci­je, auto­ma­ti­za­ci­ju i stan­dar­di­za­ci­ju pos­lov­nih pro­ce­sa, flek­si­bil­nost i kva­li­te­tu rad­ne sna­ge. Ge­ne­ral­no, kva­li­te­ta rad­ne sna­ge i teh­no­cu­skog…

lo­gi­ja ne­što je što se pa­ž­lji­vo raz­ma­tra iz per­s­pek­ti­ve kli­jen­ta i ri­jet­ki su danas na tr­ži­štu ko­ji is­to mo­gu po­nu­di­ti. U smis­lu ko­mu­ni­ka­ci­ja, bi­le one ljud­ske (ko­ris­nič­ka služ­ba) ili teh­no­lo­ške (ICT), una­p­rje­đe­nje is­tih do­vo­di do oz­bilj­ni­je kva­li­te­te i u ko­nač­ni­ci tro­škov­nih ušte­da”, re­kao je Ma­đu­ra. Teh­no­lo­gi­jom u kom­bi­na­ci­ji s vi­so­ko obra­zo­va­nom rad­nom sna­gom nu­de kli­jen­ti­ma ko­ris­nič­ku po­dr­šku bi­lo pu­tem te­le­fo­na, ma­ila, cha­ta ili druš­tve­nih mre­ža, a to sve na je­zi­ci­ma po­put hr­vat­skog, en­gle­skog, nje­mač­kog, franIa­ko je po­du­zet­nič­ka in­fras­truk­tu­ra mno­gih gra­do­va upit­na te mno­gi s dru­ge stra­ne kao naj­bo­lji izbor za po­kre­ta­nje vlas­ti­tih pro­je­ka­ta vi­de Za­greb, vlas­nik ove mla­de tvrt­ke okre­nuo se dru­goj so­lu­ci­ji. Oni su se po­zi­ci­oni­ra­li u Va­ra­ždi­nu, a sa­mo tri mje­se­ca od kre­ta­nja s ra­dom i pr­vih za­poš­lja­va­nja uro­di­li su plo­dom. “Znali smo da na po­dru­čju Va­ra­ždi­na mo­že­mo os­tva­ri­ti po­tre­ban po­ten­ci­jal, po­naj­pri­je u smis­lu vi­so­ko­obra­zo­va­nih mla­dih lju­di ko­ji pri­ča­ju više je­zi­ka”, do­dao je Ma­đu­ra. Upra­vo do­bar po­če­tak omo­gu­ću­je im da sli­je­de ra­zvoj­nu stra­te­gi­ju, te kako objaš­nja­va Ma­đu­ra do kra­ja ove go­di­ne pla­ni­ra­ju ima­ti ukup­no 150 za­pos­le­nih. Osim po­ma­ka u bro­ju za­pos­le­nih ve­ći­nu pri­ho­da do kra­ja go­di­ne žele os­tva­ri­va­ti na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma. Zbog ra­da s re­gi­onal­nim i ino­zem­nim kli­jen­ti­ma us­pos­ta­vi­li su cen­tre i u re­gi­ji, ali i zbog stan­dar­da u smis­lu ljud­skih i teh­no­lo­ških re­sur­sa.

“Iz­nim­no nam je bit­no da omo­gu­ći­mo u sva­kom tre­nut­ku na jed­nak na­čin po­dr­šku kli­jen­ti­ma. Pri­mje­ri­ce, ako kli­jent za­tra­ži do­dat­ne re­sur­se na fran­cu­skom je­zi­ku, sprem­ni smo re­agi­ra­ti od­mah kroz više cen­ta­ra od­nos­no lo­ka­ci­ja”, objas­nio je Ma­đu­ra. Kre­nu­li su iz Hr­vat­ske i od­go­vor­no tvr­de da se u Hr­vat­skoj mo­že pro­na­ći kva­li­tet­na rad­na sna­ga, ali da ju je po­treb­no i sti­mu­li­ra­ti. “Pla­ća i po­god­nos­ti su bit­ne no to je sa­mo hi­gi­je­na. Iskus­tve­no, pu­no važ­ni­je za sa­mog za­pos­le­ni­ka ra­zvoj­ni je po­ten­ci­jal, at­mo­sfe­ra na pos­lu, na­čin uprav­lja­nja i me­đu­ljud­ski od­no­si, sto­lac u ko­jem sje­di, zgra­da u ko­joj bo­ra­vi i is­pu­nje­nje obe­ća­nja”, za­klju­čio je Ma­đu­ra. ❖

RI­JET­KI NA TR­ŽI­ŠTU MO­GU PO­NU­DI­TI KVA­LI­TET­NU RAD­NU SNA­GU I TEH­NO­LO­GI­JU

Ivi­ca Ma­đu­ra City Con­nect

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.