RU­SKI SINDIKAT TRA­ŽI RAD 4 DA­NA U TJED­NU

Poslovni Dnevnik - - Svijet - Pla­će bi za­dr­ža­li

Sa­vez neo­vis­nih sin­di­ka­ta Ru­si­je ta­moš­njem je Mi­nis­tar­stvu ra­da pred­lo­žio pre­la­zak na če­tve­rod­nev­ni rad­ni tje­dan, ali uz za­dr­ža­va­nje pos­to­je­ćih pla­ća, iz­vje­šta­va­ju u uto­rak ru­ski me­di­ji. Sindikat upo­zo­ra­va da pos­lo­dav­ci već pre­ras­po­re­đu­ju rad­no vri­je­me na taj na­čin, ali ne iz do­bre namjere već zbog fi­nan­cij­skih po­te­ško­ća, što do­vo­di do zna­čaj­nog sma­nje­nja pla­ća. U lip­nju je pre­mi­jer Dmi­trij Me­dve­dev do­pus­tio pre­la­zak na če­tve­rod­nev­ni rad­ni tje­dan jer teh­no­lo­ški na­pre­dak vo­di skra­će­nju rad­nog i pro­du­že­nju slo­bod­nog vre­me­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.