Di­ageo do pra­va na naj­bo­lji ku­ban­ski rum

Sk­lop­ljen spo­ra­zum Bri­tan­ska tvrt­ka kroz za­jed­nič­ku tvrt­ku pro­da­vat će San­ti­ago de Cu­ba

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Eu­rop­ska po­druž­ni­ca bri­tan­skog pro­izvo­đa­ča al­ko­hol­nih pi­ća Di­ageo pot­pi­sa­la je spo­ra­zum o za­jed­nič­kom ula­ga­nju s ku­ban­skom tvrt­kom Cu­ba Ron, u sklo­pu ko­jeg će ste­ći pra­va na pro­da­ju poz­na­tog ku­ban­skog ruma. Dvi­je tvrt­ke imat će jed­na­ke vlas­nič­ke udje­le u Ron San­ti­ago SA ko­ji će ima­ti ek­s­klu­ziv­na me­đu­na­rod­na pra­va na pro­da­ju bren­da San­ti­ago de Cu­ba Rum. Ku­ban­ci ga sma­tra­ju najboljim na svi­je­tu, a u is­tu ka­te­go­ri­ju svr­sta­va­ju i brend Ha

va­na Club ko­ji na ba­zi slič­noj spo­ra­zu­ma pro­da­je fran­cu­ska kom­pa­ni­ja Per­nod Ricard.

“Ku­ban­ski rum ima 9 pos­to udje­la u ukup­noj ma­lo­pro­da­ji vrhunskog ruma u svi­je­tu”, sto­ji u pri­op­će­nju no­ve tvrt­ke. Ge­ne­ral­ni di­rek­tor no­ve tvrt­ke Lu­ca Ce­sa­ra­no uvje­ren je da ak­ti­vi­ra­nje američkog za­ko­na ko­ji Ku­ban­ci­ma omo­gu­ću­je pod­no­še­nje tuž­bi pro­tiv stra­nih kom­pa­ni­ja ko­je pro­fi­ti­ra­ju od na­ci­ona­li­zi­ra­ne imo­vi­ne neće utje­ca­ti na pos­lo­va­nje.

KU­BAN­SKI RUM IMA DE­VET POS­TO UDJE­LA U UKUP­NOJ MA­LO­PRO­DA­JI VRHUNSKOG RUMA

RE­UTERS

Lu­ca Ce­sa­ra­no, di­rek­tor za­jed­nič­ke tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.