Po­da­ci pos­ta­ju naf­ta bu­duć­nos­ti

Fo­kus Bit­fury skre­će ka umjet­noj in­te­li­gen­ci­ji

Poslovni Dnevnik - - Svijet - ✑ TO­MIS­LAV PILI to­mis­[email protected]­lov­ni.hr

U no­vom eu­rop­skom ‘jed­no­ro­gu’ ka­žu da se po­da­ci naj­bo­lje ana­li­zi­ra­ju umjet­nom in­te­li­gen­ci­jom

Bloc­k­c­ha­in kom­pa­ni­ja Bit­fury ko­ja je ne­dav­no do­se­gla vri­jed­nost od mi­li­jar­du do­la­ra i ta­ko pos­ta­la no­vi eu­rop­ski “jed­no­rog” na­mje­ra­va se fo­ku­si­ra­ti na ra­zvoj umjetne inteligenc­ije. Kako je u raz­go­vo­ru za Re­uters iz­ja­vio pr­vi čo­vjek kom­pa­ni­je Va­le­rij Va­vi­lov, odjel za umjet­nu in­te­li­gen­ci­ju funk­ci­oni­rat će u sklo­pu pos­to­je­ćih Bit­furyje­vih bloc­k­c­ha­in us­lu­ga i os­ta­ti dio kom­pa­ni­je.

Bit­fury je jed­na u ni­zu kom­pa­ni­ja u svi­je­tu ko­je se ba­ve bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­jom, a či­ja je vri­jed­nost naj­ma­nje mi­li­jar­du do­la­ra. Me­đu nji­ma je pri­mje­ri­ce, Co­in­ba­se, bur­za krip­to­va­lu­ta sa sje­di­štem u SAD-u te ki­ne­ski Bit­ma­in, naj­ve­ća svjet­ska kom­pa­ni­ja za “ru­da­re­nje” krip­to­va­lu­ta. Va­vi­lov je su­os­ni­vač kom­pa­ni­je i iz­vr­š­ni di­rek­tor Bit­furyja, a ka­zao je kako je kom­pa­ni­ju pre­ma umjet­noj in­te­li­gen­ci­ji “gur­nu­la” po­tre­ba za ana­li­zom i iz­vla­če­njem vri­jed­nos­ti iz mnoš­tva dos­tup­nih po­da­ta­ka. “Po­da­ci pos­ta­ju naf­ta bu­duć­nos­ti. Pri­ku­pi­li smo go­mi­lu po­da­ta­ka, ali je sa­mo dva pos­to ana­li­zi­ra­no. Os­ta

tak le­ži be­sko­ris­no i če­ka ana­li­zu”, is­ti­če Va­vi­lov. On vje­ru­je da je naj­bo­lji i na­je­fi­kas­ni­ji na­čin ana­li­ze po­da­ta­ka kroz umjet­nu in­te­li­gen­ci­ju. Ana­li­zi­ra­ni po­da­ci mo­ra­ju biti i vje­ro­dos­toj­ni, a tu na sce­nu stu­pa bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­ja.

Umjet­na in­te­li­gen­ci­ja dio je tehnološko­g sek­to­ra ko­ji ove go­di­ne priv­la­či velika ula­ga­nja. Pre­ma po­da­ci­ma CB In­sig­h­t­sa, u dru­gom tro­mje­se­čju u star­tu­pe ko­ji se ba­ve umjet­nom in­te­li­gen­ci­jom sli­lo se re­kord­nih 7,4 mi­li­jar­de do­la­ra. Glav­ni­na nov­ca ulo­že­na je u tvrt­ke ko­je se ba­ve pri­mje­nom u pri­je­vo­zu i me­di­ci­ni. ❖

RE­UTERS

Čak 98 pos­to po­da­ta­ka le­ži be­sko­ris­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.