Ula­ga­nja Ki­ne u EU sre­za­na 80%

Tr­go­vin­ski rat raz­log us­po­ra­va­nja, tu­ma­či ana­li­za Er­nst & Yo­un­ga

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Ki­ne­ske inves­ti­ci­je u Eu­ro­pi u prvoj po­lo­vi­ni go­di­ne pa­le su za 80 pos­to u us­po­red­bi s is­tim raz­dob­ljem la­ni, pre­ma u po­ne­dje­ljak objav­lje­nom po­lu­go­diš­njem is­tra­ži­va­nju kon­zul­tant­ske kom­pa­ni­je Er­nst & Yo­ung (EY). Ki­na je ulo­ži­la 2,4 mi­li­jar­de do­la­ra u eu­rop­ske kom­pa­ni­je u pr­vih šest mje­se­ci 2019., uklju­ču­ju­ći 81 ak­vi­zi­ci­ju i kup­nju di­oni­ca, pri­op­ćio je EY do­da­ju­ći da su ve­ći­nom bi­le u pi­ta­nju ma­le po­nu­de. Is­tra­ži­va­nje je ot­kri­lo da Ki­na

❖ ni­je na­pra­vi­la ni­jed­nu ak­vi­zi­ci­ju u Nje­mač­koj te je je­di­no ulo­ži­la 505 mi­li­ju­na do­la­ra u nje­mač­ke kom­pa­ni­je. La­ni je naj­ve­će azij­sko gos­po­dar­stvo ulo­ži­lo 10 mi­li­jar­di do­la­ra u Nje­mač­koj.

Kon­zul­tant­ska tvrt­ka sma­tra da je te­ku­ći ame­rič­ko­ki­ne­ski tr­go­vin­ski su­kob, ko­ji je iz­a­zvao us­po­ra­va­nje ras­ta ki­ne­skog gos­po­dar­stva, glav­ni raz­log oš­trog pa­da. Eu­ro­pa je 2016. za­bi­lje­ži­la re­kord­na ki­ne­ska ula­ga­nja kroz ak­vi­zi­ci­je od 85 mi­li­jar­di do­la­ra.

ulo­ži­la je Ki­na u eu­rop­ske kom­pa­ni­je u pr­vom po­lu­go­di­štu

RE­UTERS

Br­zim vla­kom vož­nja od Hel­sin­ki­ja do Tal­li­na tra­jat će 20 mi­nu­ta

Nema kup­nji u Nje­mač­koj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.