Brexit pod sva­ku ci­je­nu že­li 54 pos­to Bri­ta­na­ca

Ras­te i po­dr­ška Kon­zer­va­tiv­noj stran­ci

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Ve­ći­na Bri­ta­na­ca, toč­ni­je 54 pos­to, sma­tra da pre­mi­jer Boris Joh­n­son mo­ra iz­ves­ti Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju iz Eu­rop­ske uni­je “pod sva­ku ci­je­nu”, čak i ako bi to zah­ti­je­va­lo sus­pen­zi­ju par­la­men­ta, po­ka­za­lo je is­pi­ti­va­nje jav­nog mni­je­nja ComRes, pro­ve­de­no za list Da­ily Te­le­graph. Is­to is­pi­ti­va­nje po­ka­za­lo je da je po­dr­ška Kon­zer­va­tiv­noj stran­ci po­ras­la šest pos­tot­nih bo­do­va, na 31 pos­to, u us­po­red­bi s 27 pos­to is­pi­ta­nih ko­ji su iz­ja­vi­li da bi po­dr­ža­li opor­be­nu La­bu­ris­tič­ku stran­ku. Ta­kav re­zul­tat an­ke­te je uglav­nom u skla­du s os­ta­lim is­pi­ti­va­nji­ma, ko­ja po­ka­zu­ju rast po­dr­ške kon­zer­va­tiv­ci­ma na­kon što je Boris Joh­n­son pre­uzeo pre­mi­jer­sku pa­li­cu od The­re­se May, ko­ja je proš­li mje­sec pod­ni­je­la služ­be­nu os­tav­ku jer ni­je us­pje­la provesti brexit pre­ma pla­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.