U glo­bal­noj kineskoj sport­skoj ekspanziji Hr­vat­ska će ima­ti vr­lo važ­no mjes­to

Na ra­da­ru ula­ga­ča Lanj­ski us­pjeh hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je na SP-u u Ru­si­ji u oči­ma Ki­ne­za po­zi­ci­oni­rao je Hr­vat­sku kao sport­sku, pri­je sve­ga no­go­met­nu na­ci­ju. Za­to ni­je slu­čaj­no što će ki­ne­ski inves­ti­to­ri u Hr­vat­skoj gra­di­ti čak dva sta­di­ona - u

Poslovni Dnevnik - - Komentari & Analize - SI­NI­ŠA MALUS* re­dak­ci­[email protected]­lov­ni.hr

Po­s­ljed­nje de­set­lje­će obi­lje­žio je val ki­ne­skih inves­ti­ci­ja u sport, kako u sa­moj NR Ki­ni, ta­ko i u ino­zem­s­tvu. Ula­že se po­naj­pri­je u no­go­met, no ni os­ta­li spor­to­vi ni­su za­bo­rav­lje­ni. Cilj je ja­san: Ki­ne­zi žele pos­ta­ti sportsk(ij)a na­ci­ja. Za to će im osim nov­ca biti po­treb­no i zna­nje. Hr­vat­ska je me­đu zem­lja­ma ko­je bi od to­ga mo­gle iz­vu­ći znat­ne ko­ris­ti.

Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ki­ne­ska je vla­da za­cr­ta­la cilj: do

2050. go­di­ne mo­ra­mo pos­ta­ti no­go­met­na su­per­si­la.

Osim no­go­me­ta, zna­čaj­no se inves­ti­ra i u ma­ra­ton ko­ji je po­s­ljed­njih go­di­na pos­tao naj­po­pu­lar­ni­ja sport­ska ak­tiv­nost u Ki­ni. Pro­cje­nju­je se kako će se u Ki­ni idu­će go­di­ne odr­ža­ti čak 1900 ma­ra­to­na, a vri­jed­nost ove in­dus­tri­je pro­cje­nju­je se na 120 mi­li­jar­di ju­ana (oko

16 mi­li­jar­di eura).

Gra­de 23 no­go­met­na te­re­na

Pri­mje­ri­ce, ki­ne­ski div Wan­da Gro­up ne­dav­no je naj­a­vio inves­ti­ci­ju od 297 mi­li­ju­na do­la­ra u sport­sku in­fras­truk­tu­ru. Na­kon što su pro­da­li 17­pos­tot­ni udjel u Atle­ti­co Ma­dri­du, Wan­da naj­av­lju­je inves­ti­ci­je u 23 no­go­met­na te­re­na i tre­ning kam­pa u gra­du Da­li­anu. I sve će to biti za­vr­še­no do kra­ja go­di­ne, a ovi će ka­pa­ci­te­ti mo­ći pri­hva­ti­ti do 600 igra­ča i tre­ne­ra.

I lo­kal­ne vlas­ti tru­de se inves­ti­ra­ti u sport. Ta­ko je proš­le go­di­ne pro­vin­ci­ja Ha­inan osi­gu­ra­la inves­ti­ci­ju od 35 mi­li­jar­di ju­ana u sport­ski park u gra­du Sanya. Iz­me­đu os­ta­log, tu će biti ka­pa­ci­te­ti za vo­de­ne spor­to­ve, dva pre­mi­um ho­te­la, sport­ski par­ko­vi te te­re­ni za no­go­met i ko­šar­ku.

Najveći ki­ne­ski ma­lo­pro­daj­ni la­nac Su­ning ta­ko­đer po­ja­ča­no ula­že u sport. Nje­go­va kom­pa­ni­ja PP Sports ku­pi­la je 2016. te­le­vi­zij­ska pra­va za en­gle­sku Pre­mi­er li­gu za pros­tor Ki­ne i Ma­kaa. Sa­da naj­av­lju­ju bo­ga­ti­ji sa­dr­žaj sa­mih pri­je­no­sa, više sa­dr­ža­ja ko­ji će ki­ne­ski pret­plat­ni­ci (njih više od šest mi­li­ju­na) mo­ći vi­dje­ti od ove se­zo­ne. Su­ning je ina­če vlas­nik ve­ćin­skog udje­la u mi­lan­skom In­te­ru, a vlas­nik je i ki­ne­skog pr­vo­li­ga­ša Ji­an­g­su Su­nin­ga. Ta­ko­đer, ku­pio je te­le­vi­zij­ska pra­va za azij­sku Li­gu prvaka, špa­njol­sku La Li­gu, nje­mač­ku Bun­des­li­gu, ta­li­jan­sku Se­rie A te eu­rop­sku Li­gu prvaka.

Uče od hr­vat­skih struč­nja­ka

Gdje je u sve­mu to­me Hr­vat­ska? Na pr­vi po­gled se či­ni kako ni­smo na ra­da­ru. Za­pra­vo, upra­vo je su­prot­no. Proš­lo­go­diš­nji us­pjeh hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je na SP­u u Ru­si­ji po­zi­ci­oni­rao je Hr­vat­sku kao sport­sku na­ci­ju u oči­ma Ki­ne­za. Po­go­to­vo no­go­met­nu. Za­to ni­je slu­čaj­no što će ki­ne­ski inves­ti­to­ri u Hr­vat­skoj gra­di­ti čak dva sta­di­ona ­ u Ve­li­koj Go­ri­ci i u Ri­je­ci.

Pre­dvi­đe­ni rok za odi­gra­va­nje pr­ve utak­mi­ce na no­vom sta­di­onu u Ve­li­koj Go­ri­ci je 15. lis­to­pa­da 2023. go­di­ne. Pre­ve­de­no, za 50 mje­se­ci, što bi sva­ka­ko tre­ba­lo biti do­volj­no vre­me­na. Kako se na­vo­di, na ne­što ma­nje od 375.000 če­tvor­nih me­ta­ra planirana je iz­grad­nja sta­di­ona, kam­pa, no­go­met­ne aka­de­mi­je, ali i ho­te­la, tr­go­vač­kog cen­tra... Osim to­ga, pos­to­ji zna­ča­jan po­ten­ci­jal za ko­ri­šte­nje hr­vat­skog know­howa u sportskom sek­to­ru, po­seb­no u no­go­me­tu i rukometu. Poz­na­to je da će ove go­di­ne u ru­ko­met­noj SEHA li­gi igrati ki­ne­ski klub Be­ijing Sport Uni­ver­sity. Ki­ne­zi su klub od 1. ko­lo­vo­za pre­ba­ci­li u Za­greb. Tre­ni­ra­ju u dvo­ra­ni Ku­ti­ja ši­bi­ca, a utak­mi­ce će igrati u Su­tin­skim vre­li­ma. Je­dan od uvje­ta da no­vi klub uđe u li­gu je i da joj pri­do­ne­se fi­nan­cij­ski. Ta­ko će Ki­ne­zi si­gur­no ma­lo oja­ča­ti bla­gaj­nu lige, a ni­je ne­mo­gu­će i da se, pri­mje­ri­ce, za­vr­š­ni tur­nir igra u Pe­kin­gu. Ve­ći­na igra­ča ko­ji će igrati u SEHA Ga­z­prom li­gi su ki­ne­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci, a Ki­na že­li da mu­ška re­pre­zen­ta­ci­ja osvoji me­da­lju na Azij­skim igra­ma ko­je će se odr­ža­ti 2022. go­di­ne u kineskom gra­du Han­g­zho­uu.

Odi­gra­va­njem ko­šar­ka­ške utak­mi­ce u stu­de­no­me proš­le go­di­ne i sim­bo­lič­no je za­po­če­ta ki­ne­sko­hr­vat­ska sport­ska su­rad­nja, ko­ja zem­lja­ma na pot­pu­no su­prot­nim stra­na­ma svi­je­ta otva­ra pot­pu­no no­vu vi­zi­ju sport­ske bu­duć­nos­ti. Više od sto­ti­nu ki­ne­ske dje­ce svih uz­ras­ta go­diš­nje po­vje­re­no je hr­vat­skim struč­nja­ci­ma na edu­ka­ci­ju i uče­nje na hr­vat­skom sportskom pri­mje­ru, po­se­bi­ce u tra­di­ci­onal­no ja­kim hr­vat­skim spor­to­vi­ma po­put no­go­me­ta, ru­ko­me­ta, va­ter­po­la i ko­šar­ke. Ki­ne­zi u Hr­vat­skoj do­bi­va­ju kva­li­tet­nu na­obraz­bu, a na po­dru­čju spor­ta struč­nu iz­o­braz­bu u no­go­me­tu, rukometu, va­ter­po­lu i ko­šar­ci, dok u dru­gom smje­ru mla­di hr­vat­ski spor­ta­ši, ali i tre­ne­ri ima­ju mo­guć­nost tre­ni­ra­ti u gim­nas­tič­kim i stol­no­te­ni­skim kam­po­vi­ma, ko­ji su naj­bo­lji na svi­je­tu, kao i oni­ma za zim­ske spor­to­ve, a mo­guć­nos­ti su tu nes­lu­će­ne, s ob­zi­rom da je Pe­king do­ma­ćin slje­de­ćih Zim­skih olim­pij­skih iga­ra.

Lak­ši do­la­zak na pri­pre­me

Su­rad­nja se odr­ža­va u za­jed­nič­koj or­ga­ni­za­ci­ji s Hr­vat­skim olim­pij­skim od­bo­rom, Gra­dom Za­gre­bom, Sve­uči­li­štem u Za­gre­bu i Ki­ne­zi­olo­škim fa­kul­te­tom u Za­gre­bu. Agil­ni vo­di­telj ovog pro­jek­ta Da­mir Knjaz ite­ka­ko je svjes­tan po­ten­ci­ja­la ko­je ova su­rad­nja no­si i si­gu­ran sam da će ki­ne­ska stra­na biti iz­nim­no za­do­volj­na ovom pri­čom.

Osim to­ga, pri­pre­ma­ju se i mo­de­li suradnje u spor­tu na ra­zi­ni sve­uči­li­šta iz­me­đu Hr­vat­ske i NR Ki­ne. Sport­ska aka­de­mi­ja sa­mo je je­dan od mo­de­la.

Po­se­ban seg­ment mo­gu­će suradnje je­su do­las­ci ki­ne­skih sport­skih eki­pa na pri­pre­me u Hr­vat­sku. U jed­noj od proš­lih ko­lum­ni pi­sao sam o neo­p­hod­nos­ti la­ba­vi­jeg viz­nog re­ži­ma i uvo­đe­nja iz­rav­ne zrač­ne li­ni­je. Ri­je­ši­mo li te pro­ble­me, si­gur­no će i sport­ska su­rad­nja na ra­zi­ni Hr­vat­ska­NR Ki­na do­bi­ti na do­dat­noj di­na­mi­ci.

POS­TO­JI ZNA­ČA­JAN PO­TEN­CI­JAL ZA KO­RI­ŠTE­NJE HR­VAT­SKOG KNOW-HOWA

U SPORTSKOM SEK­TO­RU, PO­SEB­NO U NO­GO­ME­TU I RUKOMETU

*Si­ni­ša Malus Ko­mu­ni­ka­cij­ski me­na­džer Ki­ne­ske ju­go­is­toč­no eu­rop­ske pos­lov­ne aso­ci­ja­ci­je (CSEBA)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.