Pi­vo­va­ra Gar­den u slje­de­ćih šest mje­se­ci iz­la­zi na bur­zu

Svje­že iz­lis­ta­va­nje AZ fon­do­vi stek­li 49,5% pro­izvo­đa­ča pi­va, ulo­ži­li 20 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - ✑ ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­[email protected]­lov­ni.hr

Čak 300 mil. kn ide Va­la­ma­ru za do­kap rap­ske Im­pe­ri­al Ri­vi­ere, u ko­joj će AZ fon­do­vi ima­ti 48% vlas­niš­tva

Tu­ri­zam i bo­em­s­tvo - dva su naj­no­vi­ja inves­ti­cij­ska pro­jek­ta mi­ro­vin­skih fon­do­va za­jed­no “te­ška” 320 milijuna ku­na ko­ja će na­po­kon do­ni­je­ti svje­že iz­lis­ta­va­nje na Za­gre­bač­ku bur­zu. Dok su ula­ga­nja u tu­ri­zam već uho­da­na stra­te­gi­ja u zem­lji ko­ja vi­še­ma­nje od nje­ga ži­vi, ne iz­ne­na­đu­je vi­jest da su AZ mi­ro­vin­ski fon­do­vi, ko­ji­ma je po­vje­re­no oko 44 mi­li­jar­de ku­na mi­ro­vin­ske šted­nje, u part­ner­stvu s Va­la­ma­rom od­lu­či­li do­ka­pi­ta­li­zi­ra­ti jed­nu od de­set vo­de­ćih tu­ris­tič­kih kom­pa­ni­ja s 300 milijuna ku­na. No, injek­ci­ja od 20 milijuna ku­na ko­je AZ ula­že u jed­nu od naj­ve­ćih do­ma­ćih craft pi­vo­va­ra The Gar­den Brewery pr­vi je is­ko­rak mi­ro­vin­ske in­dus­tri­je u po­ma­lo neo­če­ki­va­nom smje­ru bo­em­s­tva iza ko­je sto­ji so­lid­na biz­nis pri­ča.

“Natjerali su nas da obučemo odijelo i bu­de­mo ja­ko uredni”, fi­gu­ra­tiv­no kroz smi­jeh pre­pri­ča­va šef Nad­zor­nog od­bo­ra The Gar­den Breweryja To­mis­lav Al­pe­za o de­vet mje­se­ci ti­je­kom ko­jih su se bru­si­li de­ta­lji su­rad­nje. Pri­ča ka­že da je do pr­vih kon­ta­ka­ta doš­lo na jed­nom par­tyju kad su se su­di­oni­ci u stro­gim odi­je­li­ma is­pi­ja­ju­ći do­ma­će craft pi­vo za­pi­ta­li: “Hr­vat­ski pro­izvod? A tko to ra­di?”. Al­pe­za ka­že da se pi­vo­va­ra na­kon tri go­di­ne pos­lo­va­nja naš­la na ras­križ­ju nas­ta­vi­ti kao obi­telj­ski po­sao ili, uz za­dr­ža­va­nje te­melj­nih prin­ci­pa, po­ku­ša­ti os­tva­ri­ti dalj­nji rast. Iz­bor je pao na ide­ju ras­ta i to u su­rad­nji sa Sub­ma­ri­ne­om što je zah­ti­je­va­lo do­dat­ni ka­pi­tal i or­ga­ni­za­cij­ske ro­ša­de.

Bez ku­ne du­ga

NATJERALI SU NAS DA OBUČEMO ODIJELO

I BU­DE­MO JA­KO UREDNI. NO­VAC ĆE­MO ISKORISTIT­I ZA ULAGANJE U PRO­IZVOD­NJU I ŠIRENJE

To­mis­lav Al­pe­za šef NO-a The Gar­den Breweryja

Pri­pa­ja­nje 51 pos­to Sub­ma­ri­nea (pri če­mu oba bren­da nas­tav­lja­ju pos­to­ja­ti i za­dr­ža­va­ju svo­je spe­ci­fič­nos­ti) os­tva­re­no je za­hva­lju­ju­ći su­rad­nji s AZo­vim fon­do­vi­ma ko­ji pos­ta­ju vlas­ni­ci 49,5 pos­to The Gar­den Breweryja. “Ova sred­stva ko­ris­tit će­mo za ulaganje u pro­izvod­nju i širenje ka­pa­ci­te­ta ka­ko bi­smo mo­gli iskoristit­i no­ve pri­li­ke za rast i širenje ko­je smo uoči­li na pos­to­je­ćim, ali i tr­ži­šti­ma na ko­ja tek pla­ni­ra­mo ući”, ka­že Al­pe­za. Do­da­je da tre­nu­tač­no iz­vo­ze u 11 ze­ma­lja, spre­ma­ju se na fran­šiz­no pos­lo­va­nje, raz­miš­lja­ju i ula­sku na da­le­ka tr­ži­šta po­put Juž­ne Ko­re­je i Aus­tra­li­je, a sve to, ka­ko su se po­hva­li­li, s nu­la ku­na ne­to du­ga. “Že­li­mo in­te­gri­ra­ti sve kre­ativ­no na sce­ni craf­ta, a na­šu oz­bilj­nost i sprem­nost na od­go­vor­no i tran­s­pa­rent­no pos­lo­va­nje po­t­vr­đu­je i na­mje­ra uvr­šte­nja di­oni­ca na Za­gre­bač­ku bur­zu u na­red­nih šest mje­se­ci”, is­ti­če Al­pe­za za­kon­ske re­per­ku­si­je su­rad­nje s mi­ro­vin­ci­ma.

Pred­sjed­nik Upra­ve AZ fon­do­va Kris­ti­jan Buk ka­že da ih je na su­rad­nju, na­rav­no uz ključ­ni uvjet zdra­ve pos­lov­ne pri­li­ke za os­tva­re­nje pri­no­sa čla­no­vi­ma, pri­vuk­la ide­ja u ci­je­los­ti hr­vat­ske pri­če, u ko­joj glav­nu ulo­gu ima­ju pro­izvod­nja iz do­ma­ćih sas­to­ja­ka i ori­jen­ti­ra­nost na iz­voz. “Ne za­ni­ma­ju nas sa­mo ve­li­ke kom­pa­ni­je, već smo otvo­re­ni i za ma­nja ula­ga­nja i pro­jek­te ako oni mo­gu za­do­vo­lji­ti kri­te­ri­je ko­je pred njih pos­tav­lja­mo, ko­ji osim us­pješ­nos­ti u pos­lo­va­nju po­dra­zu­mi­je­va­ju i sprem­nost na mak­si­mal­nu tran­s­pa­rent­nost i od­go­vor­nost”, is­tak­nuo je.

Pro­ku­ša­na su­rad­nja

Ipak, glav­ni­na fi­nan­cij­ske injek­ci­je od 300 milijuna ku­na na­mi­je­nje­na je do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji Im­pe­ri­al Ri­vi­ere u pro­ku­ša­noj su­rad­nji Va­la­ma­rom ko­ji će sa svo­je stra­ne ulo­ži­ti još 126 milijuna ku­na. AZ mi­ro­vin­ski fon­do­vi ste­ći će ti­me 48 pos­to vlas­niš­tva u rap­skoj kom­pa­ni­ji, a Va­la­ma­rov udio po­s­lje­dič­no se spus­ti­ti na ne­što vi­še od 40 pos­to.

Pred­sjed­nik Upra­ve Va­la­ma­ra Želj­ko Ku­ku­rin pod­sje­tio je da je kom­pa­ni­ja u inves­ti­cij­ski cik­lus na Ra­bu kre­nu­la pri­je če­ti­ri go­di­ne s AZ­om, a plan je u idu­ćih tri do pet go­di­na ukup­no ulo­ži­ti do 1,5 mi­li­jar­di ku­na. Dio ula­ga­nja će se od­no­si­ti na nas­ta­vak ob­no­ve i re­kons­truk­ci­je obje­ka­ta, a dio na širenje na dru­ge hr­vat­ske des­ti­na­ci­je, kao i na des­ti­na­ci­je u re­gi­ji. “Am­bi­ci­ja tog pos­lov­nog pla­na ko­jeg ra­di­mo s AZ-om je da Im­pe­ri­al Ri­vi­era kroz tri do pet go­di­na pos­ta­ne jed­na od pet vo­de­ćih tu­ris­tič­kih kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj”, po­ru­čio je Ku­ku­rin. ❖

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Član Upra­ve AZ mi­ro­vin­skog fon­da Ma­rio Sta­ro­sel­čić, pred­sjed­nik NO Gar­de­na To­mis­lav Al­pe­za, pred­sjed­nik Upra­ve AZ mi­ro­vin­skog fon­da Kris­ti­jan Buk i pred­sjed­nik Upra­ve Va­la­ma­ra Želj­ko Ku­ku­rin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.