Naj­ve­ći VC fond po­ti­ho se ‘udeb­ljao’ za 3 mil. eu­ra

Skup­lja­ju ka­pi­tal Na­kon što im je EIF dao vi­še od 30 milijuna eu­ra, po­dr­žao ih i HBOR, do­la­ze dru­gi inves­ti­to­ri

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­[email protected]­lov­ni.hr

Fil Ro­uge, ko­ji je za­po­čeo s ra­dom pri­je ko­ji mje­sec i već inves­ti­rao oko tri milijuna eu­ra, od ulagača je do­bio još to­li­ko i sad ‘te­ži’ 45 milijuna

Naj­ve­ći star­tup VC fond u Hr­vat­skoj i pr­vi ko­ji je po­čeo ula­ga­ti u star­tu­pe is­klju­či­vo re­gis­tri­ra­ne ov­dje, Fil Ro­uge Ca­pi­tal, po­ti­ho se po­deb­ljao za tri milijuna eu­ra (22,5 mil. kn), a zbog sve ve­ćeg in­te­re­sa za star­tu­pe, iz­vjes­no je da će ras­ti i da­lje. Fil Ro­uge je umjes­to 42 milijuna eu­ra, s ko­li­ko je kre­nuo s ra­dom u sr­p­nju, sa­da u lis­to­pa­du bez po­jaš­nje­nja sa­mo na­veo da te­ži 45 milijuna eu­ra.

Dru­ga run­da

Ste­vi­ca Ku­har­ski, part­ner i vo­di­telj sko­uta Fil Ro­uge Ca­pi­ta­la ka­že da su pr­vu run­du fi­nan­ci­ra­nja fon­da za­tvo­ri­li na 42 milijuna eu­ra, ali da ni­su os­ta­li za­tvo­re­ni za no­vi pri­ljev ka­pi­ta­la.

“Ni­je neo­bič­no da se pos­to­je­ćim inves­ti­to­ri­ma u fond pri­dru­že i no­vi ili da pos­to­je­ći po­ve­ća­ju svoj udio pa s tim u vi­du, u dru­goj run­di smo osi­gu­ra­li do­dat­nih tri milijuna eu­ra što ukup­nu ve­li­či­nu fon­da po­di­že na 45 milijuna eu­ra”, ka­že Ku­har­ski.

Naj­ve­ći ka­pi­tal u ovaj fond do­sad je ubriz­gao Europ­ski inves­ti­cij­ski fond (EIF). Na­vo­di se iz­me­đu 32,5 i 35 milijuna eu­ra. Se­dam milijuna eu­ra fond je pri­ku­pio iz dru­gih iz­vo­ra, a tu se kao glav­ni inves­ti­tor spo­mi­njao HBOR. Pret­pos­tav­lja se da je sad u inves­ti­ci­ju ušao no­vi ula­gač, ali nam u bran­ši nit­ko sa si­gur­noš­ću ni­je znao re­ći o ko­me se ra­di.

“Ne mo­že­mo mi ko­mu­ni­ci­ra­ti ime­na na­ših inves­ti­to­ra, jer na nji­ma je da da­ju tu in­for­ma­ci­ju, uko­li­ko, da­ka­ko, to že­le, ali mo­gu re­ći da sve dok služ­be­no ne obja­vi­mo da smo za­us­ta­vi­li pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la za fond, sve do­tad i da­lje ga pri­kup­lja­mo”, po­jaš­nja­va Ku­har­ski.

Ne­ma­ju gor­nju gra­ni­cu

Na­vo­di da ne­ma­ju za­cr­ta­nu gor­nju gra­ni­cu. Ku­har­ski is­ti­če i da su mno­go vi­še fo­ku­si­ra­ni na vlas­ti­te inves­ti­ci­je i pro­gra­me ko­je su po­kre­nu­li. Fil Ro­uge je do­sad inves­ti­rao 25 milijuna eu­ra u 25 star­tu­pa. Ri­ječ je o 1,25 milijuna eu­ra inves­ti­ci­je u sklo­pu vlas­ti­tog ak­ce­le­ra­cij­skog pro­gra­ma. Po­vrh to­ga ulo­žio je u če­ti­ri milijuna ku­na u star­tup In­clu­de, osam milijuna ku­na u star­tup Top Di­gi­tal Agen­cy i neo­bjav­ljen iz­nos u star­tup Sen­d­bee. “Do kra­ja go­di­ne će­mo za­tvo­ri­ti 30 do 40 inves­ti­ci­ja, što nas svr­sta­va u naj­ak­tiv­ni­je inves­ti­to­re u re­gi­ji”, za­klju­ču­je Ku­har­ski. ❖

NE MO­ŽE­MO MI OBJAVITI IME­NA NA­ŠIH ULAGAČA, TO JE NA NJI­MA DA UČINE

S. Ku­har­ski Fil Ro­uge

FOTOLIA

Od lje­ta je Fil Ro­uge ulo­žio u 27 star­tu­pa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.