Bloc­k­c­ha­in pra­će­nje ro­be kao rje­še­nje za ir­sku gra­ni­cu

Gor­dij­ski čvor Kon­zor­cij ELAND ima sus­tav za ne­sme­ta­ni pre­ko­gra­nič­ni pro­met

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - TO­MIS­LAV PILI to­mis­[email protected]­lov­ni.hr

Gor­dij­ski čvor

Kon­zor­cij ELAND ima sus­tav za ne­sme­ta­ni pre­ko­gra­nič­ni pro­met

Sva­ki de­talj o ro­bi bi­lje­žio bi se na bloc­k­c­ha­inu, no struč­nja­ci sma­tra­ju da ga pri­je­voz­nič­ke tvrt­ke ne­će usvo­ji­ti

Sku­pi­na struč­nja­ka vi­še pro­fi­la bri­tan­skoj i ir­skoj vla­di pred­sta­vi­la je mo­gu­će rje­še­nje ka­ko iz­bje­ći ob­no­vu “tvr­de gra­ni­ce” na ir­skom oto­ku. Ra­di se o teh­no­lo­gi­ji pra­će­nja tran­s­por­ta ro­be iz­me­đu Sje­ver­ne Ir­ske, Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva i Re­pu­bli­ke Ir­ske, a sva­ki de­talj bio bi upi­san na bloc­k­c­ha­inu. Rje­še­nje je pred­sta­vio kon­zor­cij ELAND, a nje­gov iz­vr­š­ni di­rek­tor Char­les Le Gal­la­is na­veo je za Re­uters ka­ko se ti­me pre­si­je­ca Gor­dij­ski čvor ka­ko Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja mo­že iz­a­ći iz Eu­rop­ske uni­je, a is­to­vre­me­no odr­ža­ti jam­s­tva da­na u spo­ra­zu­mu od Ve­li­kog pet­ka. Ina­če, ELAND kon­zor­cij či­ne po­du­zet­ni­ci, pro­met­ni i lo­gis­tič­ki struč­nja­ci te ra­ču­nal­ni in­že­nje­ri. S ELAND­ovim pla­nom upoz­na­ti su bri­tan­ski duž­nos­ni­ci i ir­ski par­la­ment, a glas­no­go­vor­nik vla­de u Lon­do­nu iz­ja­vio je ka­ko plan de­talj­no pro­uča­va­ju. U Du­bli­nu pri­jed­log ni­su že­lje­li ko­men­ti­ra­ti. Ra­zat Ga­urav, iz­vr­š­ni di­rek­tor tvrt­ke za pro­izvod­nju sof­tve­ra za uprav­lja­nje do­bav­nim lan­ci­ma za Re­uters is­ti­če ka­ko bi pri­jed­log ELAND­a mo­gao pru­ži­ti si­gur­nost i vid­lji­vost ko­ja ro­ba pre­la­zi gra­ni­cu. No, ako je teh­no­lo­gi­ja pres­lo­že­na, tran­s­port­na in­dus­tri­ja je ne­će ko­ris­ti­ti, do­da­je Ga­urav.

Ma­nu­fac­tu­ring Nor­t­hern Ire­land, sku­pi­na ko­ja se za­la­že za olak­ša­va­nje pos­lo­va­nja, is­ti­če ka­ko je rje­še­nje po­god­no sa­mo za vri­jed­nu i osjet­lji­vu ro­bu, po­put al­ko­ho­la ili li­je­ko­va. Šef te sku­pi­ne Step­hen Kel­ly do­da­je ka­ko je te­ško vje­ro­va­ti da će vlas­ni­ci 140.000 ka­mi­ona u Sje­ver­noj Ir­skoj inves­ti­ra­ti u tu teh­no­lo­gi­ju. ❖

RE­UTERS

Ob­no­va 'tvr­de gra­ni­ce' na ir­skom oto­ku go­ru­ći je pro­blem u pro­ce­su Brexi­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.