Naj­ve­ći ne­dos­ta­ci kon­ku­rent­nos­ti Hr­vat­ske (in­dek­si)

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica -

137

Jed­nos­tav­nost pro­na­la­že­nja kva­li­fi­ci­ra­nih za­pos­le­ni­ka

137

Fo­ku­si­ra­nost Vla­de pre­ma bu­duć­nos­ti

137

Sk­lo­nost pre­ma po­du­zet­nič­kim ri­zi­ci­ma

137

La­ko­ća za­poš­lja­va­nja stra­ne rad­ne sna­ge

138

Efi­kas­nost prav­nog ok­vi­ra u os­po­ra­va­nju pro­pi­sa

139

Op­te­re­će­nje vla­di­nim pro­pi­si­ma

140

Efi­kas­nost prav­nog sus­ta­va u rje­ša­va­nju spo­ro­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.