TOP 100 PO SEENEWSU ZABA VICEPRVAK BRANŠE, ‘BRON­CA’ ZA CO

Re­gi­onal­ni Top 100 Naj­vi­še ve­li­kih tvrt­ki do­la­zi iz Ru­munj­ske, sli­je­de Sr­bi­ja i Slo­ve­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Ukon­ku­ren­ci­ji 100 naj­ve­ćih tvrt­ki u re­gi­ji ju­go­is­toč­na Eu­ro­pa (SEE) je njih de­vet iz Hr­vat­ske, po­ka­zu­je upra­vo objav­lje­na ana­li­za ne­za­vis­ne bu­si­ness in­tel­li­gen­ce agen­ci­je Se­eNews sa sje­di­štem u So­fi­ji. Za­gre­bač­ka ban­ka je 2. naj­ve­ća ban­ka u re­gi­ji od 11 ze­ma­lja dok je Cro­atia osi­gu­ra­nje 3. u svo­jem sek­to­ru u SEE. Tu je još i naf­t­na in­dus­tri­ja Ina ko­ja je uš­la u 10 naj­ve­ćih u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi. U to­ta­lu, naj­ve­ća regionalna kom­pa­ni­ja, već pet go­di­na za re­dom, je ru­munj­ska auto­mo­bil­ska in­dus­tri­ja Da­cia, a sli­je­di slo­ven­ski Pe­trol dok je ru­munj­ski OMV Pe­trom na 3. Naj­vi­še tvrt­ki u Top100 SEE do­la­zi, na­rav­no, iz naj­ve­će zem­lje ove re­gi­je, Ru­munj­ske, njih 54. Sli­je­di Sr­bi­ja s 13 tvrt­ki, a Slo­ve­ni­ja ih ima na lis­ti 12. Bu­gar­ska je zas­tup­lje­na s 10 tvrt­ki, a na­ša zem­lja za­uzi­ma 5. mjes­to. Sje­ver­na Ma­ke­do­ni­ja te Bos­na i Her­ce­go­vi­na su ove go­di­ne na­po­kon zas­tup­lje­ne na ovoj lis­ti, a na ko­joj i da­lje ne­ma tvrt­ki iz Al­ba­ni­je i Mol­da­vi­je.

Top10 kom­pa­ni­ja re­gi­je je la­ni ima­lo ukup­ni pri­hod od 126,3 mi­li­jar­de eu­ra, a što je rast od

11 pos­to u od­no­su na go­di­nu pri­je. Is­to­dob­no su za­bi­lje­ži­le ukup­nu do­bit od 5,87 mi­li­jar­di eu­ra, a što je rast od 17 pos­to. Naj­ve­ći pri­hod os­tva­rio auto­mo­bil­ski sek­tor i to 18,4 mi­li­jar­de do­la­ra uz rast od 13 pos­to. Na dru­gom mjes­tu je po­ljo­pri­vred­no-pre­hram­be­ni sek­tor, za­hva­lju­ju­ći, pri­je sve­ga, us­pješ­nim ru­munj­skim tvrt­ka­ma. Naj­ve­ća ban­ka u re­gi­ji je ru­munj­ska Ban­ca Tran­sil­va­nia, a sli­je­di Zaba te Ban­ca Co­mer­ci­ala Ro­ma­na. Naj­ve­će osi­gu­ra­va­ju­će ku­će su slo­ven­ski Tri­glav i Sa­va.

D. URUKALOVIĆ/PIX

I Ina je uš­la u re­gi­onal­ni Top 100

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.