Po­kri­ve­nost uvo­za iz­vo­zom pa­la na 60%

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Vri­jed­nost rob­nog iz­vo­za do kra­ja ko­lo­vo­za iz­no­si­la je 74,1 mi­li­jar­du ku­na, 5,8 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni. Is­to­dob­no, uvoz je do­seg­nuo 123,5 mi­li­jar­di ku­na, od­nos­no 5,9 pos­to vi­še, pr­vi su po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku. Ti­me je de­fi­cit u rob­noj raz­mje­ni u pr­vih osam mje­se­ci pro­dub­ljen za 2,8 mi­li­jar­di ku­na na 49,4 mi­li­jar­de ku­na, dok je po­kri­ve­nost uvo­za iz­vo­zom bla­go sma­nje­na na 60 pos­to.

Do­ma­ći iz­voz­ni­ci iz­vez­li su u zem­lje Eu­rop­ske uni­je ro­be vri­jed­ne 50,1 mi­li­jar­du ku­na (+4,6%), a iz­voz iz­van Uni­je po­ras­tao je 8,5 pos­to, na 24 mi­li­jar­de ku­na. U is­to vri­je­me, uvoz iz EU po­ras­tao je 9,1 pos­to i do­seg­nuo 99,6 mi­li­jar­di ku­na. Za raz­li­ku od nje­ga, uvoz iz ze­ma­lja ko­je ni­su čla­ni­ce Eu­rop­ske uni­je sma­njio se za 5,7 pos­to, na 23,9 mi­li­jar­di ku­na.

Pre­ve­du li se DZS-ove broj­ke u eure, do­ma­ći rob­ni iz­voz do kra­ja ko­lo­vo­za pre­ma­šio je 10 mi­li­jar­di eu­ra, dok je uvoz po­ras­tao zna­čaj­no br­že na 16,7 mi­li­jar­di eu­ra. Vanj­sko­tr­go­vin­ski de­fi­cit iz­no­sio je 6,7 mi­li­jar­di eu­ra, 400 milijuna eu­ra vi­še ne­go u is­tom lanj­skom pe­ri­odu. Državni sta­tis­ti­ča­ri obja­vi­li su i po­dat­ke o rob­noj raz­mje­ni Hr­vat­ske s ino­zem­s­tvom u se­dam ovo­go­diš­njih mje­se­ci pre­ma ko­ji­ma je iz­voz po­ras­tao 8,6 pos­to, na 66,6 mi­li­jar­di ku­na, uz is­to­dob­ni rast uvo­za od 7,5 pos­to, na 110,4 mi­li­jar­de ku­na. Ti­me je DZS na­vi­še ko­ri­gi­rao svo­je pr­ve pro­cje­ne pre­ma ko­ji­ma iz­voz do kra­ja sr­p­nja po­ve­ćan za 8,2 pos­to, a uvoz za 6,9 pos­to.

FOTOLIA

Iz­voz je pre­ma­šio 10 mi­li­jar­di, ali je uvoz po­ras­tao na 16,7 mi­li­jar­di eu­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.