Vi­jest o ‘otrov­noj pi­lu­li’ raz­buk­ta­la tr­go­va­nje Kra­šem

Interes Pro­met di­oni­com kon­di­to­ra ju­čer do 13 sa­ti do­se­gao 5,2 milijuna ku­na, naj­vi­še u po­s­ljed­nja če­ti­ri tr­go­vin­ska da­na, mo­gu­će zbog no­ve Ša­ra­no­vi­će­ve kup­nje. Sta­tut Kra­ša Upravi omo­gu­ća­va da blo­ki­ra nje­go­vo pre­uzi­ma­nje kom­pa­ni­je

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ✑ TO­MIS­LAV PILI

Na­kon če­ti­ri da­na re­la­tiv­nog za­ti­šja ti­je­kom ko­jih je sr­p­ski po­du­zet­nik Ne­boj­ša Ša­ra­no­vić zna­čaj­no us­po­rio ot­kup di­oni­ca Kra­ša, u sri­je­du se tr­go­va­nje tom vri­jed­nos­ni­com na Za­gre­bač­koj bur­zi opet raz­buk­ta­lo. Fi­nan­cij­ska za­jed­ni­ca to pri­pi­su­je me­dij­skim na­pi­si­ma o ot­kri­ću “otrov­ne pi­lu­le” u sta­tu­tu Kra­ša ko­jom bi Upra­va mo­gla blo­ki­ra­ti Ša­ra­no­vi­će­vo pre­uzi­ma­nje pa dio fi­nan­ci­ja­ša špe­ku­li­ra da je nje­go­va ci­par­ska tvrt­ka Kap­pa Star Li­mi­ted mo­žda pro­mi­je­ni­la do­sa­daš­nji stav da ne­će da­va­ti do­bro­volj­nu po­nu­du za pre­uzi­ma­nje. U sri­je­du do 13 sa­ti pro­met Kra­šem do­se­gao je 5,2 milijuna ku­na, naj­vi­še u po­s­ljed­nja če­ti­ri tr­go­vin­ska da­na.

K to­me, ci­je­na se od­mak­nu­la od 900 ku­na na ko­joj je od 2. lis­to­pa­da pa je do pod­ne­va za­sad ne­poz­na­ti ku­pac “po­čis­tio” sve pro­daj­ne na­lo­ge do 1000 ku­na, is­ti­če Cre­do­sov bro­ker Ro­man Rin­ko­vec. Naj­vi­ša ci­je­na u jed­nom je tre­nut­ku do­seg­nu­la i 1010, da bi kraj tr­go­va­nja ipak do­če­ka­la na 980 ku­na. Je li Ša­ra­no­vić opet po­čeo in­ten­ziv­ni­je ku­po­va­ti bit će vid­lji­vo za dva da­na, u pr­va tri da­na lis­to­pa­da Kap­pa Star Li­mi­ted znat­no je us­po­rio di­na­mi­ku kup­nje. Po­da­ci por­ta­la Mo­je di­oni­ce po­ka­zu­ju da je od 1. do 3. lis­to­pa­da skr­b­nič­ki ra­čun u RBA ban­ci iza ko­je­ga je Ša­ra­no­vi­će­va tvrt­ka po­ve­ćan za sve­ga 4022 Kra­še­ve di­oni­ce. To je 22% vo­lu­me­na ko­ji je pro­tr­go­van u ta tri da­na. “Pr­vi dan na­kon obja­ve vi­jes­ti o ‘otrov­noj pi­lu­li’ tr­go­va­nje se in­ten­zi­vi­ra­lo. Do­sad se iš­či­ta­va­lo da Kap­pa Star Li­mi­ted ne­će pri­je­ći prag od 25 pos­to, no mo­žda se to pro­mi­je­ni­lo da­nas”, smatra Ro­man Rin­ko­vec.

Pod­sje­ti­mo, pre­ma pi­sa­nju Ju­tar­njeg lis­ta, Nad­zor­ni od­bor i Upra­va suk­lad­no član­ku 5. Sta­tu­ta Kra­ša mo­gu do­ni­je­ti od­lu­ku o do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji u ko­joj pra­vo pr­vens­tva ne­će ima­ti Kap­pa Star Li­mi­ted, ko­ji je do­šao do 22,93% udje­la. Ša­ra­no­vić je ko­men­ti­rao ka­ko je ne­jas­no za­što je Upravi da­no ta­ko ši­ro­ko ov­la­šte­nje. ❖

Kap­pa Star Li­mi­ted ima 22,93% udje­la tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.