MAYEKAWA OTVA­RA 300 RAD­NIH MJES­TA

Poslovni Dnevnik - - Regija -

USme­de­re­vu je otvo­re­na tvornica Mayekawa SRB ko­ja će pro­izvo­di­ti su­vre­me­ne ra­s­hlad­ne sus­ta­ve, ure­đa­je i kom­pre­so­re. Ide­ja o grad­nji tvor­ni­ce u Sme­de­re­vu po­tek­la je od Shi­na Maye­kawe, vlas­ni­ka kom­pa­ni­je Mayekawa, na te­me­lju su­rad­nje sa sme­de­rev­skom tvrt­kom Kli­ma, ko­ja je ov­la­šte­ni dis­tri­bu­ter i ser­vi­ser pro­izvo­da europ­skog ogran­ka Maye­kawe. U tvor­ni­ci Mayekawa SRB ra­di 38 rad­ni­ka, a oče­ku­je se da će ih usko­ro bi­ti za­pos­le­no ukup­no 250-300. Svo­je pro­izvo­de no­va tvornica pro­da­vat će u Eu­ro­pi, Afri­ci i na Bli­skom is­to­ku. Mayekawa pos­lu­je na svim kon­ti­nen­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.