U TIMOČKOJ KRAJINI NAŠLI BAKAR I ZLA­TO

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Ka­nad­ska ge­olo­ška kom­pa­ni­ja Mun­do­ro je s glo­bal­nom ru­dar­skom kor­po­ra­ci­jom Va­le Ca­na­da Li­mi­ted, či­je je sje­di­šte u Bra­zi­lu, za­klju­či­la ugo­vor o fi­nan­ci­ra­nju is­tra­ži­va­nja le­ži­šta ba­kra i zla­ta na če­ti­ri lo­ka­ci­je u Timočkoj Krajini, u is­toč­noj Sr­bi­ji. Za is­tra­ži­va­nja u Su­mra­kov­cu, Os­ni, Du­bra­vi i Pa­di­ni, Va­le će u slje­de­ćih pet go­di­na iz­dvo­ji­ti čak 45 mil. do­la­ra. Mun­do­ro je u bli­zi­ni bor­skog se­la Su­mra­ko­vac pro­na­šao sloj od 23 me­tra, u ko­jem sa­dr­žaj zla­ta iz­no­si 0,72 gra­ma po to­ni, a ba­kra od 0,17%. To se smatra od­lič­nim in­di­ka­to­rom za nas­ta­vak ge­olo­ških is­tra­ži­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.