ŠTRAJK UPOZORENJA U GORENJU U VALJEVU

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Utvor­ni­ci ra­s­hlad­nih ure­đa­ja Go­re­nje u Valjevu, u vlas­niš­tvu ki­ne­skog Hi­sen­se Gro­upa, od 1500 rad­ni­ka 90 pos­to su­dje­lo­va­lo u jed­nod­nev­nom štraj­ku upozorenja. Štrajk je us­li­je­dio na­kon ne­us­pješ­nih pre­go­vo­ra s pos­lo­dav­ci­ma, od ko­jih rad­ni­ci traže po­ve­ća­nje pla­ća od 15 pos­to, is­pla­tu nak­na­de za lo­še uvje­te ra­da ovog lje­ta i da se put­ni tro­ško­vi is­pla­te u ci­je­los­ti. Ako ne do­đe do do­go­vo­ra, rad­ni­ci naj­av­lju­ju pe­tod­nev­nu obus­ta­vu ra­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.