Ulaz­ni­ce za sta­ri dio Mos­ta­ra?

Ka­ko za­ra­di­ti Grad sva­ke go­di­ne po­sje­ti 500.000 jed­nod­nev­nih tu­ris­ta, a naj­vi­še Sta­ri most

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Oko 500.000 jed­nod­nev­nih tu­ris­ta sva­ke go­di­ne po­sje­ti Mos­tar i Sta­ri most, nje­go­vu naj­poz­na­ti­ju zna­me­ni­tost. Ne­ki od njih u pro­sje­ku po­tro­še oko 23 eu­ra, a ne­ki ni­šta, ali za­to stva­ra­ju ve­li­ke gu­žve, zbog če­ga bi tre­ba­lo raz­mis­li­ti o na­pla­ći­va­nju ulaz­ni­ca u sta­ru grad­sku jez­gru, re­kao je agen­ci­ji Fe­na Ra­miz Ba­šić, vi­ši struč­ni su­rad­nik Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Her­ce­go­vač­ko­ne­re­tvan­skog kan­to­na.

Jed­nod­nev­ni iz­le­ti do­no­se zna­čaj­ne ko­ris­ti lo­kal­nom gos­po­dar­stvu jer tu­ris­ti po­tro­še u pro­sje­ku 20­23 eu­ra na hra­nu, su­ve­ni­re, ulaz­ni­ce i slič­no, dok ima i tu­ris­tič­kih gru­pa ko­je sa­mo pri­je­đu Sta­ri most. “Dr­ži­mo da bi tre­ba­lo raz­mis­li­ti o ide­ji na­pla­te ulaz­ni­ca u Sta­ri grad, npr. po­sje­ti­te­lji­ma ko­ji sti­žu auto­bu­si­ma”, re­kao je Ba­šić, objaš­nja­va­ju­ći da bi od ulaz­ni­ca bi­li iz­u­ze­ti ho­tel­ski gos­ti ko­ji već pla­ća­ju bo­ra­viš­nu tak­su, dje­ca is­pod 6 go­di­na, sta­nov­ni­ci Mos­ta­ra i stu­den­ti. Na­pla­ta bi se obav­lja­la go­di­nu da­na na­kon če­ga bi se ana­li­zi­ra­li re­zul­ta­ti te od­lu­ke.

Poz­na­ti most naj­ve­ća je tu­ris­tič­ka atrak­ci­ja Mos­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.