U Ko­pru ove go­di­ne 110.000 gos­ti­ju s put­nič­kih bro­do­va

Pro­cvat Ugos­ti­te­lji i tr­gov­ci os­tva­ru­ju iz­me­đu 30 i 70 pos­to go­diš­njeg ras­ta pri­ho­da

Poslovni Dnevnik - - Regija -

U Ko­pru že­le po­ve­ća­ti do­la­zak brod­skih put­ni­ka iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, SA­Da, Ka­na­de i Aus­tra­li­je jer oni pred­stav­lja­ju sku­pi­nu s iz­nad­pro­sječ­nom po­troš­njom

Ko­par je 2005. go­di­ne do­bio put­nič­ki ter­mi­nal ko­ji ga do­dat­no is­ti­če na tu­ris­tič­koj kar­ti, što je taj po­mor­ski grad, naj­poz­na­ti­ji po naj­ve­ćoj te­ret­noj lu­ci na Ja­dra­nu, do­bro is­ko­ris­tio. La­ni je za­bi­lje­žen go­to­vo 50-pos­tot­ni rast bro­ja tu­ris­ta, bi­lo ih je vi­še od 100.000. Ove go­di­ne oče­ku­je se re­kor­dan do­la­zak gos­ti­ju s put­nič­kih bro­do­va, vi­še od 110.000, pi­še De­lo.

Pr­ve go­di­ne u Ko­par je sti­glo 18 put­nič­kih bro­do­va, s oko 1100 put­ni­ka. Iz Op­ći­ne Ko­par ka­žu da su­ra­đu­ju s Lu­kom Ko­par pri­je sve­ga na pro­mo­ci­ji gra­da i luke i po­ve­za­nim ak­tiv­nos­ti­ma. Do da­nas je u Ko­pru prihvaćeno 797 put­nič­kih bro­do­va ko­ji su pre­vo­zi­li 820.000 put­ni­ka i otprilike 400.000 čla­no­va po­sa­de.

Po­ras­le ci­je­ne us­lu­ga

U 2013. go­di­ni slo­ven­ski put­nič­ki tu­ri­zam iz­rav­no je pri­do­nio vi­še od pet milijuna eu­ra lo­kal­nom i slo­ven­skom gos­po­dar­stvu. Ta­da je pro­sječ­na po­troš­nja put­ni­ka iz­no­si­la 75 do­la­ra, a po čla­nu po­sa­de 30 do­la­ra. To uklju­ču­je iz­dat­ke, za­jed­nos tu­ris­tič­kim aran­žma­ni­ma i luč­kom nak­na­dom.

Pre­ma po­da­ci­ma Op­ći­ne Ko­par, po­troš­nja se do da­nas po­ve­ća­la i oče­ku­je se da će se

DO DA­NAS JE U KO­PRU PRIHVAĆENO 797 PUT­NIČ­KIH BRO­DO­VA KO­JI SU PREVEZLI 820.000 PUT­NI­KA I OTPRILIKE 400.000 ČLA­NO­VA PO­SA­DE, A OČE­KU­JE SE I DALJ­NJI RAST

ta­ko nas­ta­vi­ti i u bu­duć­nos­ti. Broj put­ni­ka po­ras­tao je za 55 pos­to, a po­ve­ća­le su se i ci­je­ne ve­ći­ne us­lu­ga. Pro­cje­nju­je se da je u 2018. go­di­ni eko­nom­ski uči­nak te vr­ste tu­riz­ma iz­no­sio oko osam milijuna eu­ra. Naj­ma­nje po­lo­vi­na brod­skih put­ni­ka obav­lja ku­po­vi­nu u gra­du, proš­le go­di­ne u Ko­pru su os­ta­vi­li ne­što ma­nje od dva milijuna eu­ra.

Do­la­ze bro­do­vi vi­šeg ran­ga

U Ko­pru su, za raz­li­ku od dru­gih gra­do­va na Ja­dra­nu ko­ji su pot­pu­no za­kr­če­ni put­ni­ci­ma s bro­do­va, uglav­nom za­do­volj­ni. Ugos­ti­te­lji i tr­gov­ci os­tva­ru­ju iz­me­đu 30 i 70 pos­to go­diš­njeg ras­ta pri­ho­da. Po­ve­ća­ni su po­sje­ti bro­do­va vi­šeg ran­ga, a bli­zi­na sre­di­šta gra­da i mo­guć­nost jed­nod­nev­nih iz­le­ta u unu­traš­njost Slo­ve­ni­je či­ni se sve za­nim­lji­vi­jim za tak­ve gos­te. Rast se oče­ku­je i u bu­duć­nos­ti, a oče­ku­ju i po­dr­šku Slo­ven­ske tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je, ko­ja vje­ru­je da je do­la­zak do 200.000 put­ni­ka go­diš­nje mo­gu­će pod­ni­je­ti, s tim da je po­treb­no nas­ta­vi­ti ra­zvi­ja­ti po­nu­du u unu­traš­njos­ti, či­me se dje­lo­mič­no ras­te­re­ću­je grad.

Ve­ći­na put­ni­ka do­la­zi iz ze­ma­lja u ko­ji­ma se go­vo­ri en­gle­ski, a u Ko­pru že­le i po­ve­ća­ti do­la­zak put­ni­ka iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, SAD­a, Ka­na­de i Aus­tra­li­je jer oni pred­stav­lja­ju sku­pi­nu s iz­nad­pro­sječ­nom po­troš­njom.

po­ras­tao je proš­le go­di­ne broj tu­ris­ta ko­ji put­nič­kim bro­do­vi­ma do­la­ze u Ko­par

Naj­ma­nje 50 pos­to brod­skih put­ni­ka obav­lja ku­po­vi­nu u gra­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.