Ne­fa otiš­la u ste­čaj

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Pri­vred­ni sud je zbog pre­za­du­že­nos­ti otvo­rio ste­čaj­ni pos­tu­pak nad ste­čaj­nim duž­ni­kom tvrt­kom Ne­fa na­mje­štaj, ko­ja je u lik­vi­da­ci­ji, objav­lje­no je po­čet­kom tjed­na na por­ta­lu sr­p­ske Agen­ci­je za li­cen­ci­ra­nje ste­čaj­nih upra­vi­te­lja (ALSU). Ste­čaj je otvo­ren na te­me­lju pri­jed­lo­ga lik­vi­da­cij­skog upra­vi­te­lja Ne­fe, ko­ji je su­du pre­do­čio da ta tvrt­ka vje­rov­ni­ci­ma du­gu­je

307,7 milijuna di­na­ra (oko

2,6 mil. eu­ra), a da je vri­jed­nost nje­ne imo­vi­ne 20.000 eu­ra, na­vo­di se u sud­skom rje­še­nju.

Sud je po­zvao vje­rov­ni­ke da u ro­ku od 120 da­na pri­ja­ve po­tra­ži­va­nja, a duž­ni­ke da od­mah is­pu­ne svo­je obve­ze pre­ma ste­čaj­noj ma­si Ne­fa na­mje­šta­ja.

Pr­vo vje­rov­nič­ko ro­či­šte i sjed­ni­ca Skup­šti­ne vje­rov­ni­ka za­ka­za­ni su za 29. lis­to­pad, a is­pit­no ro­či­šte za 27. ve­lja­če 2020. go­di­ne. Re­gis­tri­ra­na dje­lat­nost Ne­fa na­me­šta­ja je tr­go­vi­na na ma­lo na­mje­šta­jem, opre­mom za os­vjet­lje­nje i os­ta­lim pred­me­ti­ma za ku­ćans­tvo u spe­ci­ja­li­zi­ra­nim tr­go­vi­na­ma. Ve­ći­na rad­ni­ka je pot­pu­no na­mi­re­na, a oni ko­ji ni­su mo­gli pro­na­ći po­sao u dru­gim tvor­ni­ca­ma, pri­jav­lje­ni su na bur­zu ra­da.

PD

Vje­rov­ni­ci­ma Ne­fa na­mje­štaj du­gu­je 2,6 mil. eu­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.