U Apa­ti­nu se po­či­nje gra­di­ti no­vo pris­ta­ni­šte za kru­ze­re

Sta­ro pris­ta­ni­šte uni­štio je led na Du­na­vu pri­je dvi­je go­di­ne, a za no­vo je Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma da­lo 1,6 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Po­če­la je iz­grad­nja no­vog pris­ta­ni­šta za put­nič­ke bro­do­ve u Apa­ti­nu, a Lji­lja­na Krec, di­rek­to­ri­ca JP za uprav­lja­nje put­nič­kim pris­ta­ni­štem i ma­ri­nom, ka­že ka­ko oče­ku­je da će na pro­lje­će pri­mi­ti pr­ve bro­do­ve.

“Po­če­la je iz­ra­da kons­truk­ci­je u pros­to­ri­ja­ma tvrt­ke ko­ja je po­bi­je­di­la na na­tje­ča­ju, te se na oba­li za sa­da ne vi­de ni­kak­vi ra­do­vi”, objas­ni­la je Lji­lja­na Krec, do­da­ju­ći da je za Apa­tin pris­ta­ni­šte vr­lo važ­no za­to što po­nov­no otva­ra mo­guć­nos­ti ko­je su im 2017. go­di­ne, zbog le­da, uki­nu­te.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, no­vo pris­ta­ni­šte za ve­li­ke put­nič­ke bro­do­ve bit će sta­bil­ni­je i led na Du­na­vu ne bi ga smio ugro­zi­ti kao pret­hod­no pris­ta­ni­šte.

Za no­vo pris­ta­ni­šte sr­p­sko Mi­nis­tar­stvo tr­go­vi­ne, tu­riz­ma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja osi­gu­ra­lo je 25 milijuna di­na­ra (oko 1,6 mil. ku­na), dok je ukup­na ci­je­na oko 43 milijuna di­na­ra.

“Po­ku­šat će­mo se, ka­da pris­ta­ni­šte bu­de go­to­vo, vra­ti­ti na ma­pu tu­ris­tič­kih kru­ze­ra. Sa­da je jed­na tvrt­ka ko­ja se ba­vi kru­zin­gom os­no­va­la po­druž­ni­cu u Apa­ti­nu, što je za nas zna­čaj­no, jer auto­mat­ski mo­že­mo pri­vu­ći, ne sa­mo kru­ze­re te tvrt­ke, već i kru­ze­re kom­pa­ni­ja s ko­ji­ma oni pos­lu­ju. Ta­ko da je inves­ti­ci­ja ko­ju je mi­nis­tar­stvo odo­bri­lo i ta­ko po­mo­glo gra­du za nas ja­ko važ­na”, rek­la je Krec.

PD

Apa­tin že­li po­vra­tak tu­ris­tič­kih kru­ze­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.