POSRNULI BOURBON PREUZIMAJU BANKE

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Dok po­tra­ga za po­mor­ci­ma s po­to­nu­log teg­lja­ča Bourbon Rho­de još uvi­jek ni­je uro­di­la plo­dom, fran­cu­ska po­mor­ska tvrt­ka u či­jem je vlas­niš­tvu bio brod u sri­je­du je obja­vi­la ka­ko je do­bi­la po­nu­du za pre­uzi­ma­nje. Ka­ko pre­no­si Re­uters, od 7. ko­lo­vo­za ove go­di­ne Bourbon se na­la­zi u pro­ce­su pre­us­tro­ja s ob­zi­rom da je pos­lo­va­nje snaž­no pri­tis­nu­lo ko­leb­lji­vo ener­get­sko tr­ži­šte. U pri­op­će­nju Bo­ur­bo­na sto­ji ka­ko se po­nu­da za pre­uzi­ma­nje ti­če imo­vi­ne i pos­lo­va­nja kom­pa­ni­je, a po­nu­du je da­la kom­pa­ni­ja u vlas­niš­tvu sku­pi­ne fran­cu­skih ba­na­ka. No­vi na­po­ri u po­tra­zi za po­mor­ci­ma s po­to­nu­log teg­lja­ča Bourbon Rho­de ko­je vo­di brod Alp Stri­ker za­sad ni­su uro­di­li plo­dom, obja­vio je u uto­rak na­ve­čer Bourbon. Dva po­mor­ca s bro­da Alp Stri­ker ti­je­kom no­ći na po­ne­dje­ljak rek­li su da su vi­dje­li mo­gu­će sig­nal­ne zna­ko­ve, pre­no­se agen­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.