Hr­vat­sko za­go­rje imat će ve­li­ke ko­ris­ti od do­la­ska ki­ne­skih zdrav­s­tve­nih tu­ris­ta

Ula­zak na sce­nu Zbog iz­ra­zi­to snaž­nog ras­ta bro­ja Ki­ne­za ko­ji traže jef­ti­ni­ju i po­uz­da­ni­ju me­di­cin­sku us­lu­gu u ino­zem­s­tvu ni­je slu­čaj­no da su ki­ne­ski inves­ti­to­ri svo­je pr­ve pro­jek­te u Hr­vat­skoj od­lu­či­li re­ali­zi­ra­ti u sek­to­ru zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma – u Kra­pi

Poslovni Dnevnik - - Komentari & Analize - SINIŠA MALUS* re­dak­ci­[email protected]­lov­ni.hr

Zdrav­s­tvo je jed­na od hr­vat­skih bol­nih te­ma. Posebno u po­s­ljed­nje vri­je­me. Svje­do­ci smo od­la­ska li­ječ­ni­ka i pra­ve po­bu­ne zdrav­s­tve­nih rad­ni­ka ko­ji, pot­pu­no ra­zum­lji­vo, traže bo­lje uvje­te ra­de. I pri­tom ne mis­le sa­mo na sra­mot­no ni­ske pla­će već i (mo­žda i vi­še) na ka­tas­tro­fal­nu or­ga­ni­za­ci­ju zdrav­s­tve­nog sus­ta­va.

U tom kon­tek­s­tu mo­žda će čud­no zvu­ča­ti ide­ja kineske po­du­zet­ni­ce Jiang Yu ko­ja je ovih da­na ot­kri­la plan da u Hrvatsku do­ve­de struč­nja­ke iz po­dru­čja tra­di­ci­onal­ne kineske medicine.

Os­ni­va­či­ca kom­pa­ni­je Z-Run Wel­l­ton In­dus­try Jiang Yu naj­av­lju­je ka­ko u Krapinskim Toplicama že­li izgraditi pr­vi Cen­tar tra­di­ci­onal­ne kineske medicine u Hr­vat­skoj.

Nje­zi­na kom­pa­ni­ja ne­dav­no je u Pe­kin­gu pot­pi­sa­la spo­ra­zum o stra­te­škoj su­rad­nji sa Svjet­skom fe­de­ra­ci­jom ki­ne­skih medicinski­h dru­šta­va. Za­mje­nik glav­nog taj­ni­ka ove or­ga­ni­za­ci­je Chen Lixin ovih je da­na po­sje­tio Hrvatsku i svo­je pla­no­ve pred­sta­vio u Mi­nis­tar­stvu zdrav­s­tva. Pla­ni­ra­no je da se u Zagrebu u dru­goj po­lo­vi­ci stu­de­no­ga or­ga­ni­zi­ra i kon­fe­ren­ci­ja na ko­joj bi se de­talj­ni­je go­vo­ri­lo o tra­di­ci­onal­noj ki­ne­skoj me­di­ci­ni i mo­guć­nos­ti­ma nje­zi­ne pri­mje­ne u Hr­vat­skoj.

Do­la­ze naj­bo­lji li­ječ­ni­ci

Pla­ni­ra­no je da se u Hrvatsku do­ve­du naj­bo­lji ki­ne­ski li­ječ­ni­ci, a oni će uči­ti i do­ma­će li­ječ­ni­ke. Za po­če­tak će u Cen­tru u Krapinskim Toplicama ra­di­ti če­ti­ri ki­ne­ska li­ječ­ni­ka i je­dan do­ma­ći.

Ka­da do­volj­no na­uče o tra­di­ci­onal­noj ki­ne­skoj me­di­ci­ni, os­tat će je­dan glav­ni ki­ne­ski li­ječ­nik i če­ti­ri lo­kal­na li­ječ­ni­ka. Pr­vi li­ječ­ni­ci bi se na bes­plat­noj po­kaz­noj prak­si tra­di­ci­onal­ne kineske medicine tre­ba­li po­ja­vi­ti već u stu­de­no­me, naj­av­lje­no je pro­tek­log tjed­na na sas­tan­ku ki­ne­skih inves­ti­to­ra s na­čel­ni­kom Kra­pin­skih To­pli­ca Er­nes­tom Sva­ži­ćem.

Kra­pin­ske To­pli­ce, a o to­me se go­vo­ri­lo i na ne­dav­nom Da­nu ve­li­kih pla­no­va, na­me­ću se kao go­to­vo ide­al­no mjes­to za po­zi­ci­oni­ra­nje tra­di­ci­onal­ne kineske medicine u Hr­vat­skoj. Vo­da Kra­pin­skih To­pli­ca je oci­je­nje­na kao šes­ta naj­k­va­li­tet­ni­ja ter­mal­na vo­da Eu­ro­pe. Ter­mal­na vo­da iz­vi­re iz če­ti­ri iz­vo­ra. Do­dat­no za­poš­lja­va­nje iz­gled­no je u Hr­vat­skom za­gor­ju. Sva­ka­ko sjaj­na vi­jest i po­ti­caj obra­zov­nom sus­ta­vu da za tr­ži­šte ra­da pri­pre­mi kva­li­te­tan me­di­cin­ski ka­dar.

Sku­po je bi­ti bo­les­tan u Ki­ni

Na dr­žav­noj ra­zi­ni ne­što se po­kre­nu­lo još u sr­p­nju proš­le go­di­ne kad je pot­pi­san i Plan su­rad­nje iz­me­đu Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske i Na­ci­onal­ne ko­mi­si­je za zdrav­s­tvo Na­rod­ne Re­pu­bli­ke Ki­ne u po­dru­čju zdrav­s­tva i medicine za raz­dob­lje 2018.­2020.g.

Pla­nom je de­fi­ni­ra­na su­rad­nja u po­dru­čju zdrav­s­tve­ne po­li­ti­ke, struč­nog i znans­tve­nog is­tra­ži­va­nja, pre­ven­ci­je bo­les­ti, zdra­vog sta­re­nja, pri­mar­ne zdrav­s­tve­ne za­šti­te, tra­di­ci­onal­ne i tran­s­plan­ta­cij­ske medicine, e-zdrav­s­tva, zdrav­lja maj­ke i dje­te­ta, or­ga­ni­za­ci­je zdrav­s­tva, odr­ži­vog fi­nan­ci­ra­nja, kriz­nih medicinski­h si­tu­aci­ja te po­dru­čju si­gur­nos­ti hra­ne ne­ži­vo­tinj­skog po­ri­jek­la.

U trav­nju ove go­di­ne u Po­lik­li­ni­ci Me­di­kol otvo­ren je pr­vi De­mo cen­tar ki­ne­sko-hr­vat­skog zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma.

Ri­ječ je o pr­vom pro­jek­tu zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma iz­me­đu Na­rod­ne Re­pu­bli­ke Ki­ne i Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ko­ji je do­bio i for­mal­nu po­dr­šku na ne­dav­no odr­ža­nom sum­mi­tu u Du­brov­ni­ku u sklo­pu Ini­ci­ja­ti­ve 16 + 1. U po­lik­li­ni­ci Me­di­kol će tri ki­ne­ska li­ječ­ni­ka raz­li­či­tih spe­ci­jal­nos­ti pri­ma­ti pa­ci­jen­te sva­ki dan, a ta­ko­đer se pla­ni­ra do­la­zak vi­še li­ječ­ni­ka iz Ki­ne. U ši­rem smis­lu, zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam ve­li­ka je pri­li­ka za Hrvatsku ka­da go­vo­ri­mo o ki­ne­skim tu­ris­ti­ma. Ki­ne­ski jav­ni zdrav­s­tve­ni sus­tav ni­kad se ni­je us­pio do­volj­no ra­zvi­ti da po­nu­di kva­li­tet­nu, a po­volj­nu zdrav­s­tve­nu us­lu­gu za svo­je mno­go­broj­no sta­nov­niš­tvo (čak i naj­os­nov­ni­ju), a s po­ja­vom pri­vat­nih bol­ni­ca u Ki­ni zdrav­s­tve­ni sus­tav i us­lu­ge li­je­če­nja su pos­ta­le vr­lo ko­mer­ci­jal­ne.

Bi­ti bo­les­tan u Ki­ni je za­pra­vo vr­lo sku­po “za­ni­ma­nje“, a to pos­ta­ne jas­no već pri pr­vom ula­sku u ki­ne­sku bol­ni­cu gdje ste s ula­za pr­vo us­mje­re­ni pre­ma – bla­gaj­ni. Sred­nje imuć­ni te bo­ga­ti­ji sloj Ki­ne­za sve vi­še shva­ća da jef­ti­ni­ju i po­uz­da­ni­ju me­di­cin­sku us­lu­gu mo­gu do­bi­ti iz­van gra­ni­ca svo­je dr­ža­ve.

Nuž­no je po­bolj­ša­ti smje­štaj

Iz­ra­zi­to sna­žan rast bro­ja ki­ne­skih zdrav­s­tve­nih tu­ris­ta ko­ji su pu­to­va­li u ino­zem­s­tvo za­po­čeo je pri­je 10­ak go­di­na, a iako po­uz­da­ne sta­tis­ti­ke ne pos­to­je, ki­ne­ska dr­žav­na agen­ci­ja Chi­na To­urism Aca­demy u svo­jem iz­vješ­ću iz­no­si ka­ko od 2009. go­di­ne Ki­na bi­lje­ži go­diš­nji rast ovo­ga tr­ži­šta iz­me­đu 30 i 150 pos­to sva­ke go­di­ne. Broj­ke go­vo­re ka­ko je u 2016. go­di­ni

500.000 Ki­ne­za putovalo u ino­zem­s­tvo iz medicinski­h raz­lo­ga, u 2017. go­to­vo milijun, a u

2018. go­di­ni 1,4 milijuna. Pret­pos­tav­ka je da su stvar­ni po­da­ci ba­rem dvos­tru­ko ve­ći s ob­zi­rom da se de­talj­ni­ji raz­lo­zi pu­to­va­nja u ino­zem­s­tvo nig­dje sus­tav­no ne bi­lje­že.

Sto­ga ni­ka­ko ni­je slu­čaj­no da su ki­ne­ski inves­ti­to­ri svo­je pr­ve inves­ti­cij­ske pro­jek­te u Hr­vat­skoj od­lu­či­li re­ali­zi­ra­ti upra­vo u sek­to­ru zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma – u Krapinskim Toplicama i Ku­mrov­cu.

Hr­vat­sko za­go­rje sa svo­jim pri­rod­nim okru­že­njem, ter­mal­nim vo­da­ma, kva­li­tet­nim zra­kom, do­ma­ćom hra­nom, sva­ka­ko mo­že iz­vu­ći zna­čaj­ne ko­ris­ti od Ki­ne­za. Za­to je nuž­no po­di­ći kva­li­te­tu smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta u tom di­je­lu Hr­vat­ske. Gos­po­đa Yu to je shva­ti­la i go­to­vo da i ni­je mo­gla oda­bra­ti bo­lju toč­ku Hr­vat­ske za kva­li­te­tan ula­zak na inves­ti­cij­sku sce­nu. ❖

U INO­ZEM­S­TVO JE IZ MEDICINSKI­H RAZ­LO­GA 2016. GO­DI­NE PUTOVALO 500.000 KI­NE­ZA, 2017. GO­TO­VO MILIJUN, A 2018. GO­DI­NE ČAK 1,4 MILIJUNA

U KRAPINSKIM TOPLICAMA PODZETNICA JIANG YU ŽE­LI IZGRADITI PR­VI CEN­TAR TRA­DI­CI­ONAL­NE KINESKE MEDICINE U HR­VAT­SKOJ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.