S Dig­netSof­twa­re­om do zvi­jez­da

Br­zo­ras­tu­ća kom­pa­ni­ja ko­ja nu­di na­pred­na rje­še­nja pos­lov­nog sof­tve­ra

Poslovni Dnevnik - - Komentari & Analize -

Ove go­di­ne DignetSoft­ware d.o.o. or­ga­ni­zi­ra sed­mu po re­du poslovno-teh­no­lo­šku kon­fe­ren­ci­ju pod na­zi­vom Dig­netDays. DignetSoft­ware d.o.o. je hr­vat­ska kom­pa­ni­ja ko­ja se ba­vi im­ple­men­ta­ci­jom pos­lov­nog sof­tve­ra, a nje­na po­seb­nost je u to­me što je tre­nut­no svo­jim poslovnim ak­tiv­nos­ti­ma prisutna u vi­še od trideset ze­ma­lja svi­je­ta na pet kontinenat­a.

Pr­vi Dig­netDaysi or­ga­ni­zi­ra­ni su 2013. go­di­ne. Skup je or­ga­ni­zi­ran uz po­dr­šku part­ner­ske kom­pa­ni­je LS Re­ta­il s Is­lan­da, a gos­ti pre­da­va­či su bi­li Mat­t­hi­as Mat­t­hi­asson, Pro­duct Ma­na­ger za LS Re­ta­il NAV i Ka­tja Ocvirk, re­gi­onal­ni pred­stav­nik LS Re­ta­ila, a go­vo­ri­li su o no­vi­na­ma i po­bolj­ša­nji­ma ma­lo­pro­daj­nog sof­tver­skog rje­še­nja LS Re­ta­il. S ve­li­kim za­ni­ma­njem pra­ti­li su ih na­zoč­ni pred­stav­ni­ci tvrt­ki ko­je se ba­ve kla­sič­nom ma­lo­pro­da­jom i ma­lo­pro­da­jom naf­te i naf­t­nih de­ri­va­ta iz Hr­vat­ske i Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne.

Dignetsoft­ware je tom pri­li­kom naj­a­vio dalj­nji ra­zvoj kom­pa­ni­je usva­ja­njem no­vih rje­še­nja ko­je će nu­di­ti na tr­ži­štu te na­mje­ru da or­ga­ni­zi­ra­nje pos­lov­nog sku­pa pod na­zi­vom Dig­netDays pos­ta­ne tra­di­ci­onal­no.

Slje­de­će go­di­ne or­ga­ni­zi­ra­ni su Dig­netDaysi u Ba­nja Lu­ci. To su je­di­ni do sa­da or­ga­ni­zi­ra­ni Dig­netDaysi iz­van Hr­vat­ske. Part­ner kon­fe­ren­ci­je bi­la je kom­pa­ni­ja Te­lek­lik. Skup je izu­zet­no us­pio. Ho­tel Vi­do­vić bio je pre­pun za­in­te­re­si­ra­nih su­di­oni­ka, a pri­sut­nost broj­nih pred­stav­ni­ka me­di­ja po­t­vr­di­la je do­bar oda­bir te­ma. I tom pri­li­kom skup je pra­tio LS Re­ta­il svo­jim pre­da­va­či­ma.

Rje­še­nja Dig­netSof­twa­rea priz­na­ta u ši­roj re­gi­ji

S ob­zi­rom da je već 2015. go­di­ne Dig­neSof­twa­re pre­poz­nao zna­čaj clo­uda, a kroz pro­jekt im­ple­men­ta­ci­je pos­lov­nog sof­tve­ra u kom­pa­ni­ju Mar­ks & Spen­cer u Slo­ve­ni­ji, Hr­vat­skoj, Sr­bi­ji i Crnoj Go­ri po­t­vr­dio je svo­ju struč­nost na tom po­dru­čju. Za­hva­lju­ju­ći do­brom ra­du i us­pješ­no re­ali­zi­ra­nom pro­jek­tu, Mar­ks & Spen­cer od­lu­čio da sve kom­pa­ni­je Mar­ks & Spen­cer iz ši­re re­gi­je, od Slo­ve­ni­je do Grč­ke, vo­de svo­je pos­lo­va­nje ko­ris­te­ći ser­ve­re da­ta cen­tra u Zagrebu.

Bio je to još je­dan us­pjeh su­rad­nje Dig­netSof­twa­rea i LS Re­ta­ila. Pri­sut­ne je poz­dra­vio iz­as­la­nik gra­do­na­čel­ni­ka Gra­da Za­gre­ba, a u ime aka­dem­ske za­jed­ni­ce prof. dr. Ru­ben Pi­cek, s Fa­kul­te­ta or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke u Va­ra­ždi­nu. Teh­no­lo­škoj kon­fe­ren­ci­ji pri­sus­tvo­va­li su pred­stav­ni­ci ugled­nih kom­pa­ni­ja iz Slo­ve­ni­je, Hr­vat­ske te Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Dig­netDaysi ko­ji su or­ga­ni­zi­ra­ni 2016. go­di­ne, kao part­ner kon­fe­ren­ci­je, pra­tio je Pri­cewa­ter­ho­useCo­opers i to su bi­li do sa­da je­di­ni Dig­netDaysi ko­ji su ima­li pa­ra­lel­no dva se­ta pre­da­va­nja. Već ta­da DignetSoft­ware je imao niz za­do­volj­nih kli­je­na­ta u Hr­vat­skoj, Slo­ve­ni­ji, Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, Sr­bi­ji, Crnoj Go­ri, Tur­skoj, Bu­gar­skoj, Nje­mač­koj i Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu.

Ve­li­ki do­pri­nos u re­ali­za­ci­ji kon­fe­ren­ci­je da­li su: du­go­go­diš­nji part­ner, LS Re­ta­il s Is­lan­da, Pri­cewa­ter­ho­useCo­opers, jed­na od naj­ve­ćih svjet­skih kom­pa­ni­ja za in­te­lek­tu­al­ne us­lu­ge ra­ču­no­vod­stve­no, po­rez­no i poslovno sa­vje­to­va­nje, te Me­tro­net, ugled­na te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska kom­pa­ni­ja s broj­nim za­do­volj­nim poslovnim ko­ris­ni­ci­ma.

Su­rad­nja s IBM-om

Teh­nič­ki pomak u or­ga­ni­zi­ra­nju kon­fe­ren­ci­je Dig­netDays uči­njen je 2017. go­di­ne uvo­đe­njem vo­di­te­lja. To je bi­la poz­na­ta me­te­oro­lo­gi­nja No­ve TV Da­mja­na Ćur­kov.

Tre­ba re­ći da je No­va TV je­dan od za­do­volj­nih kli­je­na­ta na ko­jeg je DignetSoft­ware izu­zet­no po­no­san jer je No­va TV je­dan od pr­vih kli­je­na­ta DignetSoft­ware. Uz ne­za­obi­laz­nu pri­sut­nost LS Re­ta­ila, naj­av­ljen je is­ko­rak Dig­netSof­twa­rea i po­dru­čje us­kla­đi­va­nja pos­lo­va­nja svo­jih kli­je­na­ta suk­lad­no re­gu­la­ti­vi o za­šti­ti osob­nih po­da­ta­ka. Ve­li­ka no­vost bi­la je is­ko­rak Dig­netSof­twa­rea u su­rad­nju s IBM­om u po­dru­čju ana­li­ti­ke ( Wat­son Analytics) te po­kre­ta­nje ve­li­kog glo­bal­nog pro­jek­ta im­ple­men­ta­ci­je ERP sus­ta­va Mi­cro­soft Dyna­mics NAV u kom­pa­ni­ju ACO.

Na Dig­netDaysi­ma 2018. go­di­ne DignetSoft­ware je po­zvao za­in­te­re­si­ra­ne da ih po­ve­de u bu­duć­nost (kon­fe­ren­ci­ja je or­ga­ni­zi­ra­na pod na­zi­vom: Dig­netSof­twa­re4Fu­tu­re) im­ple­men­ta­ci­jom vo­de­ćih glo­bal­nih pos­lov­nih rje­še­nja.

To je ujed­no bi­la i de­ve­ta go­di­na pos­to­ja­nja Dig­netSof­twa­rea ko­ji je ci­je­lo to vri­je­me stal­no ot­kri­vao no­va po­dru­čja ko­ja je is­tra­ži­vao i ko­ji­ma se ba­vio, hva­tao se u ko­štac sa broj­nim no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma na ko­je je na­ila­zio, osva­jao no­va i no­va tr­ži­šta i os­tav­ljao trag svog ra­da na nji­ma, a u svo­joj ba­zi, u Zagrebu, što uklju­ču­je i zem­lje okru­že­nja, pre­no­sio ono naj­bo­lje što je na­uče­no u me­đu­na­rod­nim kom­pa­ni­ja­ma u dru­gim zem­lja­ma. Kon­fe­ren­ci­ju je po­dr­ža­la i Ame­rič­ka gos­po­dar­ska ko­mo­ra. Ovo­go­diš­nja, sed­ma po re­du kon­fe­ren­ci­ja Dig­netDays odr­ža­va se u po­seb­nom oz­ra­čju. DignetSoft­ware će sre­di­nom idu­će go­di­ne pros­la­vi­ti de­set go­di­na svog ra­da. U ovom tre­nut­ku ima ne­ko­li­ko glo­bal­nih kli­je­na­ta. U pre­go­vo­ri­ma je s još jed­nim bro­jem po­ten­ci­jal­nih glo­bal­nih kli­je­na­ta. Naj­av­lju­je ula­zak u po­dru­čje umjet­ne in­te­li­gen­ci­je.

Usko su­ra­đu­je s aka­dem­skom za­jed­ni­com, a je­dan od re­zul­ta­ta tak­ve su­rad­nje je pr­vo IOT rje­še­nje ko­je će bi­ti pre­zen­ti­ra­no na ovom sku­pu. Po­zi­va­ju­ći za­in­te­re­si­ra­ne na­zi­vom kon­fe­ren­ci­je (With Dig­netSof­twa­re2t­he stars) naj­av­lju­je svoj dalj­nji put, po­zi­va­ju­ći na pos­lov­nu su­rad­nju, s per­s­pek­ti­vom da im­ple­men­ta­ci­jom glo­bal­nih pos­lov­nih sof­tve­ra od stra­ne Dig­netSof­twa­rea pos­tig­nu zvjez­da­ne re­zul­ta­te u svom pos­lo­va­nju. ❖

TVRT­KA DIGNETSOFT­WARE JE SVO­JIM POSLOVNIM AK­TIV­NOS­TI­MA PRISUTNA U VI­ŠE OD TRIDESET ZE­MA­LJA SVI­JE­TA NA PET KONTINENAT­A

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.