PAKET ATLANTICA ZA 78 MILIJUNA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - Burze & Financije - pi­še: TO­MIS­LAV PILI

Di­onič­ki in­dek­si Za­gre­bač­ke bur­ze u sri­je­du su za­klju­či­li u su­prot­nom smje­ru uz sim­bo­lič­nu pro­mje­nu vri­jed­nos­ti, a tr­go­vin­ski je dan obi­lje­ži­la ve­li­ka blok-tran­ska­ci­ja di­oni­ca­ma Atlantica. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja CROBEX se za­us­ta­vio na 1929 bo­do­va što je 0,01 pos­to ni­že ne­go dan ra­ni­je. S dru­ge stra­ne, CROBEX10 oja­čao je 0,06 pos­to za­us­ta­viv­ši se na 1146 bo­do­va. Uku­pan pro­met do­se­gao je 91,9 milijuna ku­na, a sas­to­jao se od 13,8 milijuna ku­na re­dov­nog di­onič­kog pro­me­ta te blok-tran­sak­ci­je sa 66.686 di­oni­ca Atlantica za 78 milijuna ku­na. U re­dov­nom di­je­lu naj­lik­vid­ni­ja je bi­la di­oni­ca Kra­ša pri­ku­piv­ši 5,5 milijuna ku­na uz rast ci­je­ne od 8,9 pos­to na 980 ku­na. S tak­vim ras­tom ci­je­ne pro­izvo­đač slat­ki­ša osvo­jio je i ti­tu­lu do­bit­ni­ka da­na dok je gu­bit­nik da­na s pa­dom od 19,3 pos­to na 1,25 ku­na Ulja­nik ko­ji se 8. stu­de­nog pov­la­či iz bur­zov­nog uvr­šte­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.